Ý nghĩa các tỷ lệ quy hoạch 1/10000, 1/2000, 1/500
Ý nghĩa các tỷ lệ quy hoạch 1/10000, 1/2000, 1/500

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp gồm những nội dung gì? Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch trên đúng không?

 • Quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp có yêu cầu về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không?
 • Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp gồm những nội dung gì? Bản vẽ của đồ án thể hiện theo tỷ lệ nào?
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp đúng không?

Quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp có yêu cầu về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không?

Theo khoản 25 và khoản 32 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi bởi điểm a, điểm c khoản 1 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 giải thích như sau:

Khu chức năng bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao

Quy hoạch xây dựng khu chức năng là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng quy định tại khoản 25 Điều này. Quy hoạch xây dựng khu chức năng gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 28 Luật Xây dựng 2014 và điểm b khoản 18 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng như sau:

Quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng

1. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng gồm:

a) Yêu cầu về diện tích sử dụng đất, quy mô, phạm vi quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch;

b) Lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo cho những công trình cần giữ lại trong khu vực quy hoạch cải tạo;

c) Những yêu cầu khác đối với từng khu vực quy hoạch.

Theo đó, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp gồm:

– Yêu cầu về diện tích sử dụng đất, quy mô, phạm vi quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch;

– Lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo cho những công trình cần giữ lại trong khu vực quy hoạch cải tạo;

– Những yêu cầu khác đối với từng khu vực quy hoạch.

Quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp (Hình từ Internet)

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp gồm những nội dung gì? Bản vẽ của đồ án thể hiện theo tỷ lệ nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 28 Luật Xây dựng 2014 và điểm b khoản 18 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng như sau:

Quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng

2. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng gồm:

a) Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng gồm việc xác định chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất, thiết kế đô thị; bố trí hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất; đánh giá môi trường chiến lược;

b) Bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được thể hiện theo tỷ lệ 1/500;

c) Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chi tiết xây dựng được xác định trên cơ sở kế hoạch đầu tư;

d) Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng.

Như vậy, nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp gồm:

– Việc xác định chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch;

– Bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng;

– Yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất, thiết kế đô thị;

– Bố trí hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất và đánh giá môi trường chiến lược.

Bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp được thể hiện theo tỷ lệ 1/500.

Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp đúng không?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 34 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi bởi điểm b khoản 7 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định như sau:

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Xem văn bản hợp nhất các quy định được sửa đổi bổ sung nêu trên tại Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành.

(Lưu ý văn bản hợp nhất không phải là văn bản quy phạm pháp luật, không được dùng làm căn cứ).


Mai Hoàng Trúc Linh

 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020
 • điểm b khoản 7 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020
 • khoản 3 Điều 34 Luật Xây dựng 2014
 • khoản 2 Điều 28 Luật Xây dựng 2014
 • điểm b khoản 18 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 • khoản 1 Điều 28 Luật Xây dựng 2014
 • điểm c khoản 1 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 • khoản 32 Điều 3 Luật Xây dựng 2014

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quy hoạch xây dựng có thể đặt câu hỏi tại đây.

 • Văn phòng Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô đặt tại đâu? Được phép sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của ai?
 • Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn theo quy định pháp luật hiện hành do cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng?
 • Khi dự thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nữ viên chức có tuổi đời từ 50 tuổi trở lên có được miễn thi ngoại ngữ hay không?
 • Giám đốc của tổ chức tín dụng là công ty TNHH một thành viên cần có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thế nào?
 • Việc gia hạn thời hạn kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước phải được Trưởng đoàn kiểm tra trình cơ quan nào?

Bạn đang xem bài viết: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu công nghiệp gồm những nội dung gì? Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch trên đúng không?. Thông tin được tạo bởi Mầm Non Nam Hưng chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.