Công Nghệ 8 | Bài 1 | Vai trò của Bản Vẽ kỹ Thuật trong đời sống và sản xuất
Công Nghệ 8 | Bài 1 | Vai trò của Bản Vẽ kỹ Thuật trong đời sống và sản xuất

Ngày đăng: 29/03/2021, 15:39

II. Môc tiªu tiÕt 1 lµ ph©n biÖt ®îc c¸c vËt liÖu phæ biÕn dïng trong ngµnh c¬ khÝ. MT tiÕt lµ lµ so s¸nh c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu c¬ khÝ.. kh¸c nhau, tuú yªu cÇu s¶n phÈm vµ §K lµm [r] (1) Ngày soạn : Ngày dạy:16/8/20 Phần Một: Vẽ kĩ thuật Chơng – Bản vẽ khối hình học Tiết 1 vai trò vẽ kỹ thuật sản xuất đời sống I.mục tiêu: – Kiến thức: Biết số khái niệm vẽ kĩ thuật Giúp học sinh biết vai trò vẽ kỹ thuật sản xuất đời sống.Có nhận thức đắn việc học môn vẽ kỹ thuật – Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát, phân tích Làm việc theo quy trình – Thái độ: Giáo dục lịng say mê học tập, yêu thích vẽ kỹ thuật *Trọng tâm: Vai trò BVKT với đ/s sx II Chuẩn bị: Giáo viên: Một vẽ nhà Một mạch điện gồm (dây nối ,2 pin, công tắc,đuiđèn bóng đèn 3v) Học sinh: Đọc trớc SGK III tổ chức hoạt động dạy học: HOạT ĐộNG CủA Gv Hoạt động hs Tiểu kết ghi bảng 1 Hoạt động 1: ổn định giới thiệu chơng học GV: Một thơng tin dùng ngày,đợc minh hoạ hình 1.1 SGK Ngơn ngữ hình vẽ đợc dùng chủ yếu để trao đổi kỹ thuật chế tạo máy, xây dựng nhiều ngành sản xuất khác Đó BV, BVKT, có vai trị sản xuất đời sống? 2 Hoạt động 2: Tìm hiểu BVKT sản xuất: – Yêu cầu HS đọc ND SGK phần I – Đa tranh minh hoạ: nhà , mơ hình vật thật (đinh vít, trục xe đạp, )? cơng trình sản phẩm đợc làm nh nào? muốn cơng trình hay sản phẩm làm nh ý muốn ngời nghĩ nó, ngời thiết kế phải thể qua ngơn ngữ nào? – Quan sát H1.2 SGK, trả lời câu hỏi: q trình SX, ngời cơng nhân cần dựa vào đâu để trao đổi thông tin sản phẩm, công trình.? – VËy; theo em BVKT cã vai trß sản xuất? – Tổng hợp ghi bảng 3.Hoat động 3: Tìm hiểu BVKT đối với đời sống. -Quan sát H 1.3 SGK ( treo tranh sơ đồ phịng ở) trả lời: Sơ đồ hình vẽ có ý nghĩa sử dụng nó? * Lớp trởng báo cáo sỹ số 1, HS mở SGK suy nghĩ vấn đề Gv đặt tìm phơn án trả lời: – c¸c ý kiến -HS quan sát hình 1.1 SGK Bài 68 SGK trang 29 -HS: Chọn thông tin hình vẽ – HS dự đoán vai trò BVKT -Ghi vë ND bµi míi – Cá nhân đọc nhẩm phần I: đa ý kiến -Ngời thiết kế phải thể ý tởng cho ngời khác hiểu hình vẽ BVKT -HS ghi vë, -HS; ngời CN cần BVKT làm sở để sản xuất hay thi công cơng trình – ý kiÕn: TiÕt 1- Bµi 1 Vai trß cđa BVKT sản xuất i sng. I Khái niệm vẽ KT .BVKT ngôn ngữ chung nhà kỹ thuật, nó đợc vẽ theo quy tắc thống nhất, các nhà kỹ thuật trao đổi thông tin KT với nhau qua BV. I BVKT sản xuất: – BVKT nhµ thiÕt kÕ t¹o – Nhờ BV chi tiết máy đợc chế tạo lắp ráp thành SP máy, cơng trình đợc thi cơng với u cầu KT BV – Nhờ BV mà ta kiểm tra đánh giá đợc sản phẩm hay cơng trình II BVKT đời sống Trong ĐS sản phẩm, cơng trình nhà thờng kèm theo sơ đồ hình vẽ hay BVKT giúp ta: (2)-Gợi ý: Muốn sử dụng có hiệu quả, an toàn đồ dùng, thiết bị, hộ ta cần phải rõ điều gì? Tóm lại BVKT có vai trị nh đời sống? – GV chót lại ghi 4.Tìm hiểu BVKT c¸c lÜnh vùc kü thuËt -GV Treo tranh hình 1.4 YC quan sát sơ đồ cho biết BV đợc dùng lĩnh vực kỹ thuật nào? – – GV chốt lại nhấn mạnh: đặc trng ngành KT khác nên có BVKT đặc thù riêng. -Theo em ,hiện , BVKT đợc vẽ cách nào? – Học BV để làm gì? 5 Tỉng kÕt, cđng cè, HDVN. -Yêu cầu HS đứng lên đọc phần ghi nhớ SGK(7) – qua học em cần nhớ gì? Vì nói BVKT “ngơn ngữ” chung nhà kỹ thuật? -BVKT có vai trò ntn sản xuất đời sống? *HDVN:- Học kỹ để trả lời đợc cõu hi SGK trang 7 – Đọc chuẩn bị cho HìNH CHIếU – Tìm làm vật thể có dạng nh hình 2.3 miếng bìa cứng cho tiết học sau. -Từng cá nhân quan sát tranh suy nghĩ để trả lời câu hỏi GV -Trả lời: – Biết sơ đồ điện để lắp mạch điện cho đúng nguyên lý dòng điện, tránh lắp tuỳ tiện gây cháy hay hỏng thiết bị. – Biết sơ đồ nhà giúp ng-ời sử dụng nhà biết bố trí đồ đạc ngăn lắp khoa học, tránh lãng phí – HS quan sát trả lời câu hỏi.Sau thảo luận nhóm để hồn thành câu trả lời – VD:+ chúng cần đến BV -HS trả lời, -Học BV để áp dụng vào SX ĐS(vai trò nh trên), tạo điều kiện học tốt môn học khác nh: hình học,vật lý, hố học, mĩ thuật – HS đọc phần ghi nhớvà trả lời câu hỏi GV – đợc vẽ theo quy tắt chung đợc dùng để trao đổi thông tin KT – HS Hs ghi lại phần chuẩn bị nhà cho tiết học sau phẩm; -sử dụng sản phẩm hay cơng trình KT v khoa hc -biết cách khắc phục, sữa chữa III BVKT c¸c lÜnh vùc kü thuËt. 1 BVKT liên quan đến nhiều ngành kỹ thuật khác nhau; lĩnh vực lại có loại BV riêng 2 Các BVKT đợc vẽ thủ công bng tr giỳp ca mỏy tớnh Ngày soạn : Ngày dạy: 21/8/2012 Tiết – Bài 2: hình chiếu I mục tiêu; GV cần lµm cho HS: 1 Hiểu đợc hình chiếu, nhận biết đợc hình chiêú vật thể BVKT Có kỹ nhận hình chiếu vẽ 3 Có thái độ học tập nghiêm túc *Trọng tâm: Hiểu k/n nhận biết đợc hình chiếu BV II chuẩn bị :Cho lớp : Một hình hộp khối hộp có mở đợc(vd: bao diêm); hình hộp mở đợc sáu mặt(bộ đồ dùng CN8).Một đèn pin đèn chiếu khác.Bìa màu (cứng) để cắt thành MP hình chiếu III tổ chức hoạt động day học: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiểu kết HĐ1: ổn định, kiểm tra, vào bài: – BVKT có vai trị sản xuất đời sống? – GV gäi 1häc sinh tr¶ lêi *Vµo bµi :Nhµ thiÕt kÕ mn thĨ hiƯn ý tëng cđa m×nh vỊ mét vËt thĨ ,mét chi tiết máy hay công trình , cách vẽ hình chiếu vẽ Vậy, hình chiếu vật thể? (Ghi mới) HĐ2: Tìm hiểu khái niệm hình chiếu: -HS lên bảng trả lời câu hỏi GV -HS dự đoán , – Më SGK (TR8) ghi vë TiÕt ;Bµi 2: Hình chiếu I Khái niệm hình chiÕu (3)GV dùng đèn pin chiếu vật thể cho hình chiếu in bảng Hãy quan sát xem hình 2.1 SGK để tìm hiểu thế hình chiếu vật thể? Mặt phẳng chiếu mặt nào? đ-ờng nh tia chiếu? S A A, – Cá nhân quan sát tìm hình chiếu vật thể – HS trả lời : hình in mặt phẳng bảng hình chiếu vật thể, mặt phẳng bảng gọi mặt phẳng chiếu Các tia sáng từ nguồn sáng qua điểm vật thể xuống mặt phẳng chiếu gọi tia chiếu (Các tia phân kỳ) chứa hình chiếu vật thể + Điểm A vật thể có hình điểm A,. + Tia sáng từ nguồn sáng S qua điểm A xuống điểm chiếu A, gọi tia chiÕu SAA, + H×nh chiÕu cđa vËt thĨ bao gồm tập hợp điểm chiếu vật thể mặt phẳng chiếu HĐ 3: Tìm hiểu phép chiÕu Quan sát hình 2.2 SGK nhận xét đặc điểm các tia chiếu trơng hình a,b,c? GV Ngời ta dùng phép chiếu để vẽ hình chiếu BVKT? -Phép chiêú // phép chiếu xuyên tâm dùng để làm gì? Giới thiệu hình phối cảnh ba chiều ngơi nhà minh họa cho BV thiết kế ngơi nhà II C¸c phÐp chiÕu: – HS :Trao đổi nhn xột: +Phép chiếu xuyên tâm có tia chiếu phân kỳ xuyên qua vật xuống MP chiếu +Phép chiÕu song song cã c¸c tia chiÕu song song víi +Phép chiếu vuông góc có tia chiếu võa song song võa vu«ng gãc víi MP chiÕu -HS :Ngời ta dùng phép chiếu vng góc để vẽ hình chiếu vật thể BVKT – phép chiếu // phép chiếu xuyên tâm dùng để vẽ hình phối cảnh ba chiều bổ sung vào BVKT minh thờm cho bn v HĐ 4:Tìm hiểu hình chiếu vuông góc: *GV dùng trực quan giíi thiƯu c¸c MP chiÕu: -Gập miếng bìa cứng thành 3MP chiếu, giới thiệu hình chiếu đứng, bằng, cạnh – Thế MP chiếu đứng? Chiếu bằng? chiếu cạnh? -HS quan sát , nhận biết độc lập trả lời câu hỏi GV +MP chiếu đứng +MP chiếu +MP chiếu cạnh HS khác nhận xét v b sung , ghi v III Các hình chiếu vuông góc 1.Các MP chiếu. +Mt diện MP chiếu đứng +MỈt n»m ngang MP chiếu +Mặt bên phải MP chiÕu c¹nh O A B C A’ B’ C’ A B C D A’ B’ C’ D’ A B C D A’ B’ C’ (4)*Lµm trùc quan tiÕp: _Đặt vật trớc mp chiếu nh thể đúng? GV đặt thử sai sau rõ đặt cách đặt nh thể – Hình chiếu đứng có hớng chiếu nh nào? -Gợi ý cách quan sát vật thể đặt trớc MP chiếu: + Nh×n vËt tríc tíi ta quan sát thấy mặt vật thể? Nó có hình dạng ntn? tơng tự cho hình chiếu khác 2.Các hình chiếu: SGK (tr9) H 5: Xác định vị trí hình chiếu vật thể vẽ kỹ thuật GV: nhìn vào hình 2.5 SGK em cho biết hình chiếu đứng, bằng, cạnh vật thể vừa xác định đợc ở phần đợc xếp nh nào trong BVKT? HS ghi vë: -Hình chiếu dới hình chiếu đứng; -Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng; -Cạnh thấy vẽ nét liền đậm; -Cạnh khuất vẽ nét đứt; Đờng bao mp chiếu quy ớc khụng v. HĐ 6: Củng cố dặn dò vỊ nhµ: -GV đặt CH kiểm tra HS qua baì học ta nhớ đợc gì? +Thế hình chiếu vật thể? Ngời ta dùng phép chiếu để vẽ hình chiếu vật thể? + Một vật thể thờng đợc biểu diễn hình chiếu? hình chiếu nào? Vị trí hình chiếu vẽ kỹ thuật? -Cho HS lµm bµi tËp SGK (tr10) – HDVN: +Học thuộc phần ghi nhớ trả lời câu hỏi SGK +c thêm mục:”Có thể em cha biết” đẻ hiểu rõ quy định khổ giấy, nét vẽ, độ rộng nột v mt BVKT Ngày soạn : Ngày dạy : 23/8/20 Tiết 3- Bài 3: Thực hành : hình chiếu vật thể I Mục tiªu: (5)2 KN ; Rèn kỹ nhận dạng vẽ hình chiếu khối hình đơn giản, khuyến khích vẽ hình phối cảnh vật thể hình khối đơn giản Biết phối hợp nhóm để hồn thành cơng việc TH 3.TĐ: Có thái độ học tập đắn nghiêm túc *Trọng tâm: Biét đợc liên quan hớng chiếu hình chiếu Biết cách bố trí hình chiếu vật thể vẽ II Chuẩn bị:- GV :Chuẩn bị hình khối học ; Tranh hình ví dụ in mẫu sau: – HS : ChuÈn bÞ giấy khổ A4 ; bút chì, thớc thẳng chia khoảng, tÈy III.Tổ chức hoạt động dạy học: HĐ1: ổn định, kiểm tra, giới thiệu học: – GV yêu cầu HS nêu Mục tiêu häc.- SGK trang 13 – Nội dung TH: + Đọc hớng chiếu (A,B,C) tơng ứng với hình chiếu (1,2,3) hoàn thành bảng 3.1 SGK trang14 + Vẽ lại hình chiếu theo vị trí quy ớc vào khổ giấy A4 – Thùc hiÖn tiÕn trình (mụcII-SGK trang13) HĐ2: Hớng dẫn bớc thực hành: – GV: Nêu cách trình bày làm khổ giấy A4 tập (Chú ý vị trí các hình chiếu) – HD HS vẽ nội dung khung vẽ, khung tên – Trình bày câu hỏi phần bảng 3.1 phía sau mặt vẽ HĐ3: Tổ chøc thùc hµnh: – Từng HS thực hành độc lập theo HD GV – Lu ý cách đặt thớc vẽ cạnh hình chiếu dựa vào đờng khung vẽ để hình cân đối – Xác định vị trí (hình chiếu đứng vẽ trớc góc trái vẽ cho vị trị HC HC cạnh vẽ tiếp đợc bố cục cân đối hợp lý vẽ) – Khuyến khích em vẽ thêm hình phối cảnh bên cạnh HC – GV trực tiếp đén bàn rút kinh nghiệm lệnh lạc phát khiếu vẽ tốt HS trớc toàn thĨ líp häc HĐ4: Tổng kết đánh giá thực hành Bài làm HS thu lại đánh giá (chấm) dựa đáp án sau: B C A H×nh 3.1 h×nh chiếu (1) Tr ờng THCS TTNC Bò -Đ.C Tản LÜnh – Ba V× – Líp: VËt liƯu TØ lƯ Bµi tËp Ng êi vÏ KiĨm tra Trần Văn Chi (5) 15.09.0 (6) (2) 1:2 (3) 01.03(4) (7) (8) 140 20 30 20 3 2 1 6 8 1 20 20 30 70 (6)a, Đọc hình chiếu vào bảng 3.1 b, Vị trí hình chiÕu. – GV nhËn xÐt bµi thùc hµnh cđa hs theo tiêu chí sau: + Sự chuẩn bị (giấyA4, bót ch×, thíc, tÈy ) + Thực tiến trình có theo HD GV khơng – kết tập TH nh nào? + Thái độ học tập – GV còng HD HS biết cách tự kiểm tra thực hành theo tiêu chí dựa vào mục tiêu học – HDVN: + Đọc trớc SGK + Khuyến khích HS làm mô hình khối đa diện hình 4.1 SGK trang 15; có thởng điểm +Khuyến khích HS làm mô hình khối tròn xoay hình 6.2 SGK trang 23; có thởng điểm -Ngày soạn : Ngày dạy:28/8/2012 Tiết 4: Bài 4: bản vẽ khối đa diện I Mục tiªu: 1 Kiến thức : Nhận dạng đọc vẽ đôn giản khối đa diện co nhe hình hộp chữ nhận, hình lăng trụ đều, hình chóp 2 Kĩ : Biết cách quan sát, đọc hình chiếu, vẽ hình chiếu,sắp xếp vị trí hình chiếu vật thể Phân biệt hình chiếu vẽ 3 Có thái độ học tập đúng. Giỏo dục tớnh cẩn thận,chớnh xỏc *Trọng tâm: Nhận vẽ đợc hình chiếu khối hình đơn giản II CHUẨN BỊ : + Đối với giáo viên: Mẫu vật: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều , bìa cứng mpc, bao diêm + Đối với học sinh: Mỗi tổ chuẩn bị mẫu vật : Hộp phấn, hộp bút. III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1 Ổn định tổ chức lớp : X 3 X 2 X 1 C B A (7)2 Kiểm tra cũ: Xen kẽ giờ 3 Giảng mới: ĐVĐ: Khối đa diện khối bao hình đa giác phẳng Để nhận dạng khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều: Đọc vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp Chúng ta nghiên cứu bài: “ Bản vẽ khối đa diện “ Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung kiến thức bản GV: Cho HS quan sát hình 4.1 mơ hình HS: Quan sát nghiên cứu ? Các khối hình học bao các hình gì? GV: Kết luận GV: Cho HS quan sát hình 4.2 và kèm theo vật thật ? Hình hộp chữ nhật giới hạn bởi hình gì? Các cạnh mặt của hình hộp có đặc điểm gì? HS: Hoạt động theo nhóm trả lời GV: Kết luận SGK GV: Yêu cầu H tham khảo nội dung câu hỏi SGK trả lời HS: Quan sát trả lời GV: Kết luận GV: Gọi H lên bảng vẽ hình chiếu GV: u cầu H xem tranh mơ hình HS: Quan sát tranh ? Trả lời câu hỏi SGK HS: Nghiên cứu trả lời GV: Kết luận GV Tương tự phần hình chữ nhật HS tự trả lời, lập ghi vào vở GV Cho hs qsát tranh mơ hình ? Cho biết khối đa diện hình 4.6 SGK bao hình ? GV vẽ hình 4.7 lên bảng hs trả lời 3 câu hỏi sgk để điền vào bảng 4.3. GV : Nhận xét, Đưa đáp án đúng I Khối đa diện Khối đa diện bao hình đa giác phẳng II Hình hộp chữ nhật 1.Thế hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật bao hình chữ nhật 2 Hình chiếu hình hộp chữ nhật B ng 4.1ả Hình Hình chiếu Hình dạng kích thước 1 Đứng HCN a,h 2 Bằng HCN a,b 3 Cạnh HCN b,h III Hình lăng trụ đều 1 Thế hình lăng trụ đều Hình lăng trụ hình bao mặt đáy 2 hình đa giác mặt bên là các hình chữ nhật nhau (8)Hình Hình chiếu Hình dạng kích thước 1 Đứng HCN a,h 2 Bằng Tam giác a,b 3 Cạnh HCN b,h IV Hình chóp đều 1.Thế hình chóp SGK 2.Hình chiếu hình chóp B ng 4.3ả Hình Hình chiếu Hình dạng kíchthước Đứng Tam giác cân a,h 2 Bằng H.vuông a 3 Cạnh Tam giác cân a,h * Chú ý :(SGK – T18) 4 Củng cố: ? Dựa vào phần học cho biết khối đa diện xác định kích thước nào? 5 Hướng dẫn nhà: Chuẩn bị đồ dùng bi thc hnh Ngày soạn : Ngày dạy :30/8/2012 Tiết : Bài 5: Thực hành : đọc vẽ khối đa diện I. Mơc tiªu: 1 KT: Luyện đọc đợc hình chếu vật thể khối đa diện ( theo mẫu đọc bảng 5.1 SGK(20)).Phát triển óc tởng tợng HS 2 KN ; Rèn kỹ vẽ hình chiếu khối hình đơn giản, tập vẽ hình phối cảnh vật thể hình khối Rèn KN đọc BV có sẵn hình chiếu,đọc kích thớc vật thể hình chiếu.Biết phối hợp nhóm để hồn thành cơng việc TH 3.TĐ: Có thái độ học tập đắn nghiêm túc *Trọng tâm: Rèn kĩ đọc vẽ hình chiếu khối hình học đơn giản II ChuÈn bÞ: – In phiÕu häc tËp: (9)III.Tổ chức hoạt động dạy v hc: HĐ Thầy HĐ HS HĐ1: ổn định;kiểm tra; giới thiệu học. GV đa khối hình lăng trụ đặt nằm ( khác đặt đứng tiết học trớc);KT hs: Nếu mặt đáy hình lăng trụ tam giác đặt // vơí mp chiếu cạnh hình chiếu cạnh ;hình chiếu hình gì? -GV giới thiệu mục tiêu nội dung tiến trình thùc hµnh ghÐp bµi vµ bµi SGK.KiĨm tra khâu chuẩn bị giấy A4 HĐ2: Hớng dẫn nội dung phần thực hành: GV hớng dẫn HS cách trình bày nội dung thực hành vẽ hình chiếu khổ giấy A4 -Yêu cầu HS đọc phần nội dung thực hành SGK (20) Xem hình chiếu 1,2,3 hình chiếu nào? có đợc tơng ứng với hớng chiếu nào? A hay B hay C? hoàn thành bảng 3.1 SGK (14) -Tìm xem BV 1,2,3,4 biểu diễn vật thể A,B,C,D hình 5.2? từ HĐ nhóm để hồn thành bảng 5.1 SGK -Tại vẽ 1,2,3,4( H5.1 SGK ) biểu diễn vật thể A,B,B,C,D lại có 2hình chiếu? Em vẽ thêm hình chiếu cạnh vật thể xếp QƯ cho đầy đủ -GV hớng dẫn bớc tiến hành thực hành 3SGK (13) vµ bµi SGK (21) -Lớp trởng b/c ss – n nh lp hc -Ôn lại cũ; HS lên bảng trả lời câu hỏi vẽ hình chiếu cạnh, hình chiếu khối lăng trụ nằm – HS khác nhận xét bæ sung, – Cá nhân đặt phần chuẩn bị giấy A4 trớc mỈt -HS đọc nội dung phần bớc tiến hành TH nh SGK trang13và 20+21 -Trả lời câu hỏi GV: + Hình 3.1 hình chiếu biểu diễn vật thể theo hớng chiếu B Tc hình chiếu bằng Hình biểu diễn vật thể theo hớng chiếu C tức hình chiếu cạnh Hình biểu diễn vật thể theo hớng chiếu A tức hình chiếu đứng. + H×nh 5.1&5.2: H×nh chiÕu biĨu diƠn vËt thĨ B; h×nh chiÕu biĨu diƠn vËt thĨ A; H×nh chiÕu biĨu diƠn vËt thĨ D; h×nh chiÕu biĨu diƠn vËt thĨ C. + Các BV Hình 5.1 thiếu hình chiếu cạnh muốn –ngời học phải tìm ra cho vẽ bổ sung cho vị trí cacs hình chiếu BV. GV giới thiệu mẫu trình bày vẽ để HS biết cách thực hiện: (Chọn bốn BV hình 5.1 h 5.2 SGK để vẽ theo tỷ lệ phù hợp 2:1) HĐ3 Tổ chức cho HS thực hành vẽ hình chiếu đọc BV hình chiếu vào bảng 3.1 &5.1 trong khổ giấy A4 GV – Gi¸m sát HS thực hành vẽ ,điều chỉnh uốn nắn kịp thêi – Kiểm tra phát điển hình làm tốt làm sai để rút kinh nghiệm trớc lớp – Nhấn mạnh cần ý vẽ: + Phải xđ hình dạng hình chiếu trớc tiến hành vẽ + Đầu tiên vẽ mờ , sau vẽ đậm + Vẽ theo tỷ lệ + Vẽ cân đối BV (YC thm m) + Kẻ bảng 3.1 bảng 5.1 vào góc phải BV,hoặc sang hẳn mặt bên tờ giấy HĐ 4: Tổng kết giao tËp vỊ nhµ: (10)- Bố cục hình vẽ có theo u cầu qui ớc khơng? ví dụ ddờng nét biểu diễn khơng? – ý thøc giê thùc hµnh nh nào? có bị nhắc nhở không? *GVHDVN: – Hoµn thµnh bµi tËp SGK – Đọc chuẩn bị SGK S u tầm hình khối có dạng nh hình 6.2 SGK (23) Nếu chuẩn bị tốt có chất lợng đợc thng im cho phn thc hnh Ngày soạn : Ngày dạy :06/9/201 Tiết 6: Bài 6: bản vẽ khối tròn xoay I Mục tiªu: 1 KT: Nhận dạng đợc khối trịn xoay thờng gặp: hình trụ, hình nón, hình cầu, chỏp cầu, đới cầu nón cụt, 2.KN: Đọc đợc vẽ vật thể có dạng hình trụ,hình nón, hình cầu Biết vẽ hình chiếu khối tròn xoay TĐ : Rèn ý thức học tập nghiêm túc tự giác hiệu qu *Trọng tâm: Đ/n khối tròn xoay, vẽ hình chiếu hình trụ,hình nón, hình cầu II Chuẩn bị: – GV : cấc khối trịn xoay có sẵn đồ dùng dạy học công nghệ – Hs: Kẻ sẵn bảng 6.1,6.2;6.3 hình chiÕu 6.3;6.4;6.5 SGK vµo vë – GV in phiếu học tập hình 6.3;6.4;6.5 bảng đọc 6.1;6.2;6.3 theo số nhóm III Tổ chức hoạt động dạy học: HĐ1: ổn định kiểm tra cũ: – KT +Nêu cách nhận khối hình chữ nhật, hình lăng trụ đều? +Nhận xét bổ sung cho điểm – GV giới thiệu học: có phải tất khối hình tạo đa giác phẳng? thực tế vật thể đợc tạo hình ghép nhiều hình với có MP mặt cong, mặt trịn xoay ví nh bát đĩa, lọ hoa – Bài ta NC khối tròn xoay có cấu tạo đơn giản Bài tiết HĐ2; Tìm hiểu khái niệm hình khối tròn: HĐ thầy HĐ HS Tiểu kết 1.KN: Đặt lên bàn số khối hình phải NC Em hÃy quan sát cho biết tên gọi hình trên? -Trong i sng hng ngy em cịn thấy có hình trịn xoay khác? Theo em vật đợc tạo theo cách nào? Bây ta tập trung quan sát hình trịn xoay có tên hình trụ; hình chóp, hình cầu: _GV giới thiẹu khối hình có trục quay đợc ; yêu cầu HĐ nhóm (3 phút) điền từ cịn thiếu ba phát biểu ĐN hình SGK(23) -Gv tổng hợp kết phát biểu hình trụ? Hình nón? Hình cầu? Thế khối tròn xoay? HĐ3 Tìm hiểu hình chiếu ba hình trụ, nón, cầu: 1.GV đa hình trụ đặt vị trí đứng nh SGK trớc MP chiếu Bằng phép chiêu vuông góc em XĐ hình chiếu hình trụ ny? -Trên hình chiếu em hÃy xđ kích thớc vật thể? Hoàn thành bảng 6.1 SGK _ Trao đổi với lớp kết đọc hình chiếu đọc kích thớc -Gv chèt lại yêu cầu HS vẽ M SGK (23) ghi -Quan sát nhận xét cho ví dụ vật có dạng hình trịn xoay đời sống: Bát, đĩa ,chai, lọ, chum ,vại ,bóng đèn – Các vật trịn xoay đợc tạo thủ cơng có bàn xoay bóng đền tạo PP thi thu tinh núng chy -HĐ theo nhóm phần điền từg thiếu SGK (23) -Báo cáo kết nhận xét kết luận vê KN khối h×nh -Quan sát hình đọc hình dạng hình chiếu khối trụ(theo pp chiếu vng góc) -Đọc kích thớc cao h, đờng kính đáy d, biểu diễn hình chiếu nào? -Thảo luận với lớp kết đọc bảng 6.1 SGK -Cá nhân vẽ hình chiếu ghi bảng đọc 6.1 I Khèi trßn xoay: 1.VD: Hình trụ, hình nón, hình cầu, hình chỏm cầu, hình đới cầu; (thïng phi, c¸i nón phiễu, cầu, lọ hoa, viên phấn ) 2.KN:SGK phần điền từ II H×nh chiếu hình trụ, hình nón, hình cầu: 1.Hình trụ: +đọc hình chiếu +vẽ hình chiếu(VN) 2.Hình nón: SGK +Đọc (11)hình chiếu Q vo v 2.Với hình nón hình cầu GV tiến hành tơng tự nh với hình trụ GV :Qua việc xđ vẽ hình chiếu vật thể em có nhận xét hình chiếu đứng hình chiếu cạnh chúng? -Chốt : cc hình chiếu biểu diễn kích thớc vật nh vậy, vẽ ta bỏ bớt hình chiếu đứng hay giống đó( Ko bỏ hc đứng) mà biểu diễn đầy đủ hình dạng kích thớc vật thể -HS phát hiện: Các hình chiếu đứng giống nhau,riêng hình chiếu hình cầu 3 HC giống 2.Hình cầu: SGK+Đọc +Vẽ H§4 Tỉng kÕt ,cđng cè, HDVN: +Qua học ta cần ghi nhớ gì? Hs đọc phần ghi nhớ SGK(25) +GV đặt hình trụ quay nằm ngang hỏi ? Hình chiếu đứng ,cạnh, khối trụ hình gì? Tơng tự với hình nón đặt mặt đáy nón song song vơi MP chiếu cạnh? *HDVN: Học trả lời câu hỏi SGK (25) đọc vẽ hình chiếu vật thể hình 6.7-SGK(26)- Đọc vẽ hình chiếu hình 7.1 SGK(27).Chuẩn bị sẵn khung vẽ kh giy A4 Ngày soạn : Ngày dạy : 11/9/2012 TiÕt 7: Bµi 7: Bài tập thực hành : đọc vẽ khối trịn xoay I Mơc tiªu: 1.KT: Luyện đọc vẽ hình chiếu vật thể có dạng khối trịn xoay Phát huy trí tởng tợng khơng gian 2 KN – Rèn kỹ đọc vẽ hình chiếu TĐ Thực nghiêm túc có kết *Trọng tâm: Đọc vẽ đợc hình chiếu hình trịn xoay SGK II Chn bÞ : 1 GV chuẩn bị mơ hình nón cụt,nửa hình trụ,chỏm cầu,đới cầu HS vẽ hình 7.1; H7.2 bảng kê 7.2 & 7.2 (12) III.Tổ chức hoạt động dạy học: HĐ 1: ổn định tổ chức, kiểm tra ban đầu: – Gv đa mơ hình nón cụt, chỏm cầu,đới cầu, nửa hình trụ đặt nh SGK hỏi: ba hình có tên gọi gì? em xđ hình chiếu tơng ứng cho hình? Hồn thành bảng 6.4 SGK (26) GV phát phiếu học tập tới nhóm yêu cầu HĐ nhóm phút – Gv kiểm tra việc tập nhóm nhận xét cho điểm -Các nhóm báo cáo kết quả,HS nhóm khác nhận xét bổ sung HS lớp thực đọc bảng 6.4 vào H§ 2: Híng dẫn phân tích hình chiếu vật thể hình 7.2 SGK(27+28) H§ cđa GV H§cđa HS – GV yêu cầu quan sát h7.1 đối chiếu vẽ hình chiếu 1,2,3,4 xem biểu diễn vật thể h7.2?(A,B,C,D?) – Mỗi vẽ h 7.1 có hình chiếu? Ta cần phân tích vật thể để tìm nốt hình chiếu cịn lại – Nhìn từ trái sang phải vật thể D ta có hình dạng HC hình gì? giống với hình chiếu nào? tơng tự cho BV số 2,3,4 vật thÓ B.,A,C – Vật thể D đợc cấu tạo khối hình nào? – Tơng tự vât thể B,A,C đợc cấu tạo khối hình học? – HS quan sát đối chiếu cho nhận xét: +BV số biểu diễn vật thể D +BV sè biĨu diƠn vËt thĨ B +BV sè biĨu diƠn vËt thĨ A +BV sè biĨu diƠn vËt thĨ C – Mỗi BV thiếu hình chiếu, BV 1,2 thiÕu HC c¹nh,BV 3,4 thiÕu HC b»ng – HS phát hình chiếu cịn lại giống hình chiếu biết – Hiểu rõ lại vẽ thiếu( học) -Vật thể D đợc tạo khối hình là: Hình trụ, hình nón cụt,hình hộp (13)- GV tỉng hợp ý kiến diễn giải quy trình làm thực hành khổ giấy A4 + Chn BV vật thể em thích để vẽ vào khổ giấy thêo quy ớc (vẽ thêm hình chiếu cịn thiếu vừa phân tích),sau kẻ bảng 7.1&7.2 vào mặt sau tờ giấy để tóm tắt đọc BV.Hình 7.1 hình 7.2 SGK – Vật thể A đợc tạo khối hình là: hình trụ , hình hộp – Vật thể C đợc tạo khối hình là: hình hộp , hình nón ct HĐ 3: Tổ chức thực hành: – Cá nhân HS làm thực hành theo hớng dẫn cña GV – Chú ý vẽ bút chì 2b.Dùng đồ dùng học tập để vẽ quy tc – GV giám sát HS làm phát sai lệch kịp thời uốn nắn sữa sai,rút kinh nghiệm trớc lớp – Bài làm hoàn thành tiết học Cuối GV thu chấm điểm H 4: Tng kt HDVN: -Gv chọn vẽ đẹp cha tốt để rút kinh nghiệm trớc lớp.-HD – HS biết tự nhận xét làm mặt: chuẩn bị giấy, chất lợng nét vẽ, tơng ứng hình chiếu biểu diễn vật thể, ý thức làm lớp – HDVN: Đọc trớc 8+9 SGK trang 29+31 Tự giác ơn tập vẽ khối hình học học Ngµy soạn : Ngày dạy: 13/9/2012 Chơng 2: Bản vÏ kü thuËt TiÕt – Bµi : khái niệm hình cắt mặt cắt I.Mơc tiªu: – Kiến thức: Biết khái niệm cơng dụng hình cắt – Kỹ năng: Nhận dạng vật thể hình thức mặt phẳng cắt BiÕt thªm kích thớc khung tên vẽ khỉ giÊy A4.( khỉ giÊy 297×210;khỉ khung tªn: 32×140 – Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác u thích vẽ kỹ thuật. *Träng t©m : K/n hình cắt , mặt cắt II Chn bÞ : – Tranh hình 8+9 có mẫu vẽ.( BV ống lót),bảng trình tự đọc BVCT( B 9.1) – Mô hình ống lót mặt cắt hình cắt. (14)III.T chc cỏc hot ng dy v hc: HĐ thầy HĐ cđa HS TiĨu kÕt HĐ1 ổn định, kiểm tra, giới thiệu học: -Ta học VTCBVKTTĐSVTKT BVKT có liên quan tới lĩnh vực kỹ thuật nào? – Trong chơng học dề cập tới BVKT ngành khí ngành xây dựng – Tại BVKT ngôn ngữ chung của nhà KT? HĐ 2: Tìm hiểu hình cắt- mặt cắt: -GV ly s VD v s cần thiết phải hiểu rõ bên vật thể ntn? -GV giới thiệu mơ hình ống lót(đã phóng đại nhiều lần) Ta dùng pp sử dụng mặt cắt,mp chiếu, hình cắt để mơ tả bên ống lót – Giới thiệu KN mặt cắt tt,mp chiếu ,cách cắt vật thể nh SGK (30) hình ảnh thật mơ hình -Hãy quan sát xem hình nhận đợc mp chiếu có dạng hình gì? phần gạch gạch thể phần vật thể?phần trống để trắng thể hiện phần vật? -Hình nhận đợc mà phần vật thể cịn lại sau mp cắt cắt qua chiếu mp chíêu gọi hình cắt của vật thể đó? -Vậy em hiểu hình cắt? nó dùng đẻ làm gì? qui ớc phần bị mp cắt cắt qua đợc vẽ ntn? -Líp trëng b¸o cáo ss – Cả lớp ôn lại cũ – Một HS trả lời CH GV – BVKT vẽ quy tắc có tính thống chung,nó nh ngôn ngữ chung nhà KT – HS phát biểu lại khái niệm BVKT ë SGK – -Ph©n biƯt BVXD víi BVCK -Ph¸t biĨu vỊ c¸ch dung dơng vÏ BV – Liên hệ thực tế muốn biết rõ cấu tạo bên cam, củ khoai bí ta phải làm – Hiểu cần có mp tởng tợng(vì vật thể khí ko đợc phép cắt thực hỏng) – quan sát cách tạo hình chiếu phần ống lót bị cắt trả lơi CH – hình cn- đờng gạch gạch thể phần mp cắt qua phần vật thể đặc, phần để trắng phần vật thể rng – Nhắc lại KN hình cắt vai trò hình cắt BV – Ghi vở, TiÕt Bµi 8 Muốn thấy cấu tạo bên ta phải mổ bổ Khi vẽ hình cắt, vật thể xem bị mặt phẳng cắt tưởng tượng cắt thành phần: Phần vật thể sau mặt phẳng cắt chiếu lên mặt phng chiu c hỡnh ct 1 Hình cắt: – hình biểu diễn phần vật thể phía sau mp cắt (mp cắt tởng tợng) Cơng dụng hình cắt: dùng để biểu diễn bên vật thể 3 Quy ớc: phần vật thể bị mp cắt cắt qua đợc kẻ đờng gạch gạch HĐ 5: Tổng kết, củng cố HDVN: – Thế BVKT? BVCK BVXD đợc dùng cơng việc gì? – Thế hỡnh ct?nú dựng lm gỡ? – Đọc phần ghi nhở SGK trang 30 Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK trang 30. – Chuẩn bị : Đọc 9, chuẩn bị khổ giấy A4; bút chì, tẩy thớc kẻ (15) -Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết – Bài 9: bản vẽ chi tiết I Mục tiêu học: KT – Bit đợc nội dung vẽ chi tiết KN – Tập đọc vẽ chi tiết(BVCT) đơn giản theo trình tự mẫu – Đợc luyện đọc BVCT ống lót độc lập trớc lớp học TĐ yêu thích đọc BV, tích cực học tập * Trọng tâm : Nội dung trình tự đọc BVCT – Luyện đọc II ChuÈn bÞ: – GV : + Vật thể mô hình ống lót, mặt mặt phẳng cắt (giấy bóng kính cứng) + B¶n vÏ èng lãt (tranh CN8) – HS: giấy A4 Kẻ bảng độc mẫu 9.1 SGK vào III.Tổ chức hoạt động dạy học: HĐ1: ổn định, kiểm tra, giới thiệu học: – KiÓm tra ss HS 2 Kiểm tra cũ: Thế vẽ kỹ thuật ? Thế hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ? – Giíi thiƯu MT nhiƯm vơ tiÕt häc. H§ cđa GV H§ cđa HS Tiểu kết HĐ2: Tìm hiểu nội dung BVCT: – Trong SX để làm chi tiết máy , trớc hết phải tiến hành chế tạo chi tiết máy sau ghép lại với để tạo thành máy hồn chỉnh có HĐ đợc – Vậy, chế tạo chi tiết cần đảm bảo YCKT để chúng nối ghép đợc thành máy? (cần có vẽ chi tiết đó) – ThÕ nµo lµ mét BVCT? – Một BVCT có nội dung nào? – Hóy quan sát tranh BV ống lót nêu nội dung đó? – Vai trị nọi dung BVCT? – GV tóm tắt sơ đồ ND ca BVCT lờn bng – Yêu cầu HS chØ tõng néi dung trªn tranh BV – Nghe liên hệ thực tế – Cn cú mt tiêu chuẩn KT Muốn đạt đợc TCKT ngời chế tạo chi tiết dựa vào BV chi tiết – BV chØ BD mét chi tiÕt – Cã ND (HS nêu) – Trả lời theo CH GV – HS lên bảng nội dung cđa BVCT trªn tranh BV I Néi dung cđa BVCT: 1 K/n: BVCT BVKT có hình vẽ, quy ớc u câu KT để chế tạo chi tiết máy 2 Néi dung BVCT ( 4ND): a, H×nh biĨu diƠn ; Gồm hình chiếu (đứng, bằng, cạnh) mặt cắt, hình cắt mơ tả hình dạng kết cấu chi tiết b, Kích thớc: bao gåm c¸c kÝch thíc, sè ghi kÝch thíc c¸c chiỊu -là sở để chế tạo kiểm tra chi tiết c, Yêu cầu KT: (16)d, Khung tªn ( tªn chi tiÕt, vËt liƯu, tû lƯ BV, quan quản lý BV ) H3 : Tìm hiểu cách đọc BVCT: – Treo tranh BV ống lót Để đọc BV ta đâu? kết thúc nh nào? – Mỗi bớc đọc ta cần làm rõ nội dung nào? – Khi đọc tổng hợp ta phải làm gì? + GV cho HS luện đọc BVCT “ống lót” tranh BV HS: + Theo cột bảng đọc mẫu 9.1 SGK trang 32 – nªu tªn bíc – nªu néi dung cần làm rõ bớc (cột2) – HS tr lời theo ý rút cách đọc – HS nghe đọc mẫu – Từng cá nhân luện đọc theo cách nhìn tranh BV đọc theo trình tự II §äc BVCT: 1 Trình tự độc BVCT: – Đọc khung tờn – Đọc hình biểu diễn – Đọc kích thớc – Đọc YCKT – Độc tổng hợp hình dung chi tiết có hình dạng ? 2 Luyện đọc BV”ống lót” HS luyện đọc theo trình t HĐ4: Tổng kết Củng cố.Dặn dò + HS cần ghi nhớ gì? + Trả lời c©u hái SGK trang 33 + HDVN: Tự luyện đọc nhiều lần nhìn qua BV mà đọc theo trỡnh t quy nh – Đọc chuẩn bị 10 + giấy A4 + dụng cụ học tập QĐ §äc phần ghi nhớ – Trả lời câu hỏi SGK – Ghi nhí bµi häc vµ HD VN häc cđa GV * Ghi nhí : SGK trang 33 -Ngày soạn: Ngày dạy: TiÕt 10 – Bµi 10: Bµi tËp thùc hµnh: đọc vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt I Mục tiêu học : 1.KT – Đọc đợc vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt (Hình 10.1 SGK trang 34) KN – Rèn tác phong làm việc theo quy trình 3 TĐ – Có thái độ đắn, nghiêm túc học tập * Trọng tâm : Đọc đợc BV chi tiết có hình cắt (BT hình 10,1 SGK) theo trình tự II ChuÈn bÞ : GV: Soạn nghiên cứu đọc trớc nội 10 –SGK +SGV HS: Đọc 10+ chuẩn bị giấy kẻ sẵn khung vẽ khung tên, Đồ dùng học tập III.T chức hoạt động dạy học: HĐ1: ổn định, kiểm tra, giới thiệu học: – Kiểm tra: Nêu nội dung trình tự đọc BVCT? – Nêu mục tiêu học – Nội dung thực phần (17)hoạt động GV Hoạt động học sinh GV gợi ý câu hỏi để HS đọc bớc: – Đọc BVCT ta đọc theo trình tự no? – Đọc khung tên cần làm rõ g×? – BV có ren đợc biểu diễn hình chiếu? thiếu hình chiếu nào? thế? tên gọi hình chiếu đó? có hình cắt khơng vị trí nào? ta biết? – KÝch thíc nµo lµ kÝch thíc chung cđa chi tiÕt? kích thớc mô tả phần chi tiết? – Đọc yêu câu KT cần rõ gì? HS quan sát Bản vẽ vòng đai SGK trang 34 trả lời câu hỏi GV – – (tên gọi chi tiết, vật liệu làm chi tiÕt,tû lƯ) – Chỉ có hai hình chiếu (Đứng, bằng) thiếu hình chiếu cạnh cần có hai hình chiếu mơ tả đầy đủ kích thớc hình dáng cấu tạo chi tiết Hình cắt có HC đứng ( Ta nhận biết đợc nhờ hiểu qua kí hiệu QƯ phần MP cắt cắt qua đợc vẽ đờng gạch gạch) – Là kích thớc mô tả chiều dài, rộng,cao vật thể Gồm 140;50; R39 (dài,rộng HC bằng, Cao HC đứng) – Kích thớc mô tả phần chi tiết: Đờng kính 50 ; Chiều dày chi tiết 10; Đờng kính lỗ nh 12; K/c hai lỗ 110 – HS tự nêu theo BV – Hãy mơ tả hình dáng thực có ren? có cấu tạo sao? Cơng dụng có ren gì? (phần ý SGK ó gi ý rừ) – Phần chi tiết nửa ống hình trụ, hai bên hộp chữ nhật có khoan sÃn hai lỗ tròn – Dùng để ghép nối với chi tiết dạng hình trụ với chi tiết khác HĐ3: Tổ chức thực hành: HS đợc luyện đọc vẽ theo cách tổng hợp câu gợi ý trả lời cách nhìn vào BV”vịng đai” mà đọc mẫu trớc lớp Sau cá nhân viết thành báo cáo theo gợi ý sau: Cá nhân HS kẻ bảng đọc theo mẫu bảng 9.1 (giống cột1và2; khác cột ghi “Đọc BV Vịng đai” – Khun khÝch c¸c bạn vẽ thêm hình phối cảnh chi tiết vòng đai. HĐ4: Tổng kết đánh giá TH: GV nhận xét tổng quát (theo tiêu chí) – HD HS đánh giá tập TH theo mục tiêu học – GV thu bµi viÕt thu hoach HS chấm Đáp án: Trỡnh t c Nội dung cần hiểu BV Vòng đai” ” Khung tªn – Tªn gäi chi tiÕt – VËt liƯu – Tỷ lệ – Vòng đai – Thép – 1:2 Hình biểu diễn – Tên gọi hình chiÕu – Vị trí hình cắt – Hình chiếu hình chiếu đứng- Hình cắt có hình chiếu đứng 3 KÝch thíc – KÝch thíc chung chi tiết – Kích thớc phần chi tiÕt – 140;50;R39 – §êng kÝnh trong50 – Chiều dày chi tiết 10 – Đờng kính lỗ 12 – Khoảng cách hai lỗ 110 Yêu cầu kĩ thuật – Làm sạch- Xử lí bề mặt – Làm tù cạnh sắc- Mạ kẽm 5 Tổng hợp – Mô tả hình dáng cấu tạo chi tiÕt – C«ng dơng cđa chi tiÕt – Phần chi tiết nửa hình trụ, hai bên hộp chữ nhật có khoan hai lỗ trịn – Dùng để ghép nối chi tiết hình trụ với chi tiết khác HDVN: (18)- Su tầm chi tiết, vật dụng có ren, dù ren loại đợc – Luyên đọc vẽ hình theo trình tự hc -Ngày soạn : Ngày dạy : TiÕt 11 – Bµi 11: BiĨu diƠn ren I Mơc tiªu: – Kiến thức: Hiểu biểu diễn ren vẽ Giúp học sinh nhận dạng ren vẽ chi tiết, biết quy ước vẽ ren – Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát, phân tích tổng hợp – Thái độ: Giáo dục lịng u thích mơn học vµ phèi hỵp nhãm *Trọng tâm: Biết vẽ đợc quy ớc ren BV II ChuÈn bÞ : 1 GV chuẩn bị phịng cơng nghệ – máy chiếu số chi tiết vật thể có ren; (bu lơng, đai ốc,bóng đèn vặn xoắn, ren trục xe đạp, ) GV in phiếu học tập theo nhóm, mẫu nh hình 11.3; 11.5; 11.6 SGK 2 HS đọc 11 vẽ trớc hình 11.3; 11.5; 11.6 vào ghi; III.Tổ chức hoạt động dạy học: HĐ1: ổn định, kiểm tra, giới thiệu học: + Kiểm tra:- Thế BVKT?Nó dùng để làm gì? -Thế BVCT? Nó có ND nào? + Giới thiệu mục tiêu học (HS đọc SGK (35) Giới thiệu số chi tiết máy có ren đợc vẽ ntn BVCT? Bài đề cập vấn đề chi tiết có ren đợc vẽ theo quy ớc nào? Ghi học + Những hình vẽ sau đợc in làm phiếu học tập cho nhóm: Đờng đỉnh ren đợc vẽ nét (1) Đờng chân ren đợc vẽ nét.(2) Đờng giới hạn ren đợc vẽ nét (3) Vịng đỉnh ren đợc vẽ đóng kín nét (4) Vòng chân ren đợc vẽ hở nột (5) d Đỉnh ren Chân ren Giới hạn ren Vịng đỉnh ren Vßng chân ren d 1 Hình 11.3 Hình chiÕu cđa ren trơc d §Ønh ren Ch©n ren Giới hạn ren Vịng đỉnh ren Vòng chân ren d (19) Đờng đỉnh ren đợc vẽ nét (1) Đờng chân ren đợc vẽ nét.(2) Đờng giới hạn ren đợc vẽ nét (3) Vòng đỉnh ren đợc vẽ đóng kín nét (4) Vịng chân ren đợc vẽ hở nét (5) + Hình chiếu đứng:( ren bị che khuất): Đờng đỉnh ren đợc vẽ nét (1) Đờng chân ren đợc vẽ nét.(2) Đờng giới hạn ren đợc vẽ nét (3) + Hình chiếu cạnh: ( đầu có ren khơng bị che khuất): Vịng đỉnh ren đợc vẽ đóng kín nét (4) Vịng chân ren đợc vẽ hở nét (5) HĐ2 Tìm hiểu chi tiết có ren tác dơng cđa ren: H§ cđa GV H§ cđa HS TiĨu kÕt GV :- Quan sát hình 11.1 SGK kết hợp với thực tế, em tìm tên chi tiết có ren? Em có biết cơng dụng chi tết có ren ko? – Giới thiệu thêm : vào mặt cắt hình cắt ta thấy có kiểu ren sau: ren cung trịn, ren hình tam giác đều,ren vng,hình thang Em tìm vd minh ho? HĐ3: Tìm hiểu quy ớc vẽ ren: 1 Giới thiệu loại ren hình thành mặt gọi ren trục – Tại biểu diễn ren ta phải dùng ký hiệu mà không vẽ trùc tiÕp nã? – B»ng sù hiĨu biÕt vỊ ren nhìn thấy em cho thêm vd ren trục? GV ph¸t phiÕu häc tËp tíi c¸c nhãm – Víi ren nh×n thÊu nh ren trơc ta biĨu diƠn theo quy íc nµo? – Quan sát h 11.2; 11.3 thảo luận nhóm điền từ cịn thiếu để làm rõ quy ớc vẽ ren nhìn thấy nh ren trục ny? (3ph) – Tông hợp HĐ nhóm Tiểu kết * GV giơi thiệu ren (ren lỗ) Thế ren trong? Khi ren lại nhìn thấy? Phát phiếu -HS cá nhân làm việc cho kq: -Cơng dụng chi tiết có ren để liên kết chi tiết nhờ ren ăn khớp ren để truyền lực -VD ren vuông trục ghế xoay,trục êtô, trục cống thoát nớc.Ren tam giác chiếm đa số trục xe, bu lông đai ốc ,ren tròn cổ lọ mực thân bút, -Cá nhân làm việc quan sát trả lời câu hỏi GV – vỡ mặt xoắn ren phức tạp, vẽ nh thật thời gian Vậy phải dung ký hiệu chung giống đơn giản rễ vẽ cho tiện – Các nhóm thảo luận báo cáo kết thảo luận với lớp – Thèng nhÊt kết ghi Tiết 8: Bài 11 I.Chi tiÕt cã ren: 1 VD: 2.Công dụng ren : liên kết chi tiết với để truyền lực II.Quy íc vÏ ren: 1.Ren thÊy – ren ngoµi (ren trơc): – Ren hình thành mặt chi tiết ren nhìn thấy – Quy ớc vẽ ren ngoài: (1) liền đậm (2) liền mảnh (3) liền đậm (4) liền đậm (5) liền mảnh – Quy ớc vẽ ren có mặt cắt nhìn thấy: (1) liền đậm (2) liền mảnh (3) liền đậm Hình 11.5 Hình cắt hình chiếu ren lỗ d Đỉnh ren Chân ren Gii hn ren Vũng nh ren Vòng chân ren d (20)häc tËp – Quan sát H11.4; 11.5 nhóm tiếp tục HĐ điền tõ lam râ quy ø¬c vÏ ren cã dïng mặt cắt? Thời gian ph – Tổ chức cho HS thống kết tiểu kết 2 GV giới thiệu ren nhng không dùng mặt cắt, hình cắt ,ta không nhìn thấy biĨu diƠn theo quy íc nµo? -Gợi ý ; quan sát H 11.6- phát phiếu học tập , HĐ nhóm điền từ cịn thiếu để mơ tả quy ớc biểu ren khơng nhìn thấy?(3ph) H§4: Cđng cè- tỉng hỵp- – Qua học em hiểu ntn ren thấy ren bị che khuất? Chúng đợc biểu diễn theo quy ớc nào? -Quan sát phối hợp nhóm hoàn thành tập điền từ SGK (36) Báo cáo thống với lớp – Cá nhân ghi lại kết – Quan sát H11.6 kết hợp phiếu học tập HĐ nhóm tìm kết B/c – Thảo luận với lớp kết quả, – Cá nhân tù tỉng hỵp ghi vë -HS tỉng hỵp kiÕn thøc vừa học phát biểu trớc lớp – Đọc phần ghi nhớ SGK (37) (4) liền đậm (5) liỊn m¶nh 2.Ren bị che khuất( ren khơng nhìn thấy) quy ớc: – đờng giới hạn ren, đ-ờng đỉnh ren, đđ-ờng chân ren, vẽ nét đứt * Ghi nhí: SGK(37) HDVN: tr¶ lêi câu hỏi SGK làm tập 1,2 SGK – HD làm tập ,2 SGK (37) hình 11.7;11.8(38) Hớng dẫn Bài tập 1-2 SGK (37+38): Ngày soạn Ngày dạy : Tiết 12-Bài 12: c vẽ đơn giản có ren I Mơc tiªu: 1.KT: Luyện đọc BVCT có hình cắt có ren theo tự mẫu bảng 9.1 SGK KN: Đọc BV vẽ hình chiếu vật thể làm việc theo quy trình 3 Có ý thức kỷ luận thực hành vẽ đọc hình chiếu chi tiết có hình cắt có ren *Trọng tâm: Kĩ đọc BV có hình cắt có ren II Chuẩn bị : 1.GV – Đọc trớc BVCT có ren h×nh 12.1 SGK tr 39 In phiÕu häc tËp theo nhóm tập 1-2 SGK tr38(ở trên) 2.HS chuẩn bị khung vẽ khổ giấy A4 có sẵn khung tên.(đã hớng dẫn) III.Tổ chức hoạt động dạy học: HĐ1: Tổ chức – Kiểm tra. – Kiểm tra chuẩn bị giấy ĐDHT HS – KiĨm tra viƯc lµm bµi tËp ë nhµ b»ng bµi tËp 1- SGK tr38 theo phiÕu – Giới thiệu mục tiêu tiết học 12 SGK HĐ2: Hớng dẫn nội dung thực hành chung: Bớc 1: Đọc kỹ ND bớc tiến hµnh bµi 10 vµ bµi 12 Bíc 2: Xem mẫu bảng 9.1 SGK tr32, tự kẻ bảng cã cét nh sau: Trình tự đọc Nội dung cần hiểu Bản vẽ có ren (hình 12) 1.Khung tªn -Tªn gäi chi tiÕt? -VËt liƯu? -Tû lƯ BV? (21)2 H×nh biĨu diễn -Tên gọi hình chiếu -Vị trí hình cắt? 3.Kích thớc – Đâu kích thớc chung chi tiết: – Kích thớc phần chi tiết: – Rộng 18; dày 10 – Đầu lớn 18; ®Çu bÐ 14 – Kích thớc ren M8x1: (Ren hệ mét , đờng kính lớn d = 8; bớc ren p =1) 4 Yêu cầu kỹ thuật Làm sạchXử lý bề mặt 5 Tổng hợp – Mô tả cấu tạo hình dáng CT -C«ng dơng cđa chi tiÕt – Cơn hình nón cụt có lỗ ren – Dùng để lắp trục cọc lái xe đạp Bớc 3: Viêt tóm tắt bảng đọc cho BVCT có hình cắt (vịng đai) BVCT có ren (Cơn có ren)- Dựa vào gợi ý trả lời câu hỏi GV đọc BV trớc lớp Bớc 4: Luyện tập đọc theo trình tự ( nhìn vào BV để đọc)-cá nhân thực trớc lớp Bíc 5:VÏ bµi tËp thực hành BVCT có ren hình 12.1 SGK tr39 vào mỈt cđa khỉ giÊy A4 Bớc 6: Đọc phần “có thể em cha biết” tr 40, để hiểu rõ ký hiệu ren Ren có hớng xoắn phải quy ớc không ghi Ren có hớng xoắn trái ghi kí hiệu thêm chữ LH: VD Tr20x2LH Lu ý: bớc HS nhà đọc hồn thành bớc có trừ điểm. HĐ3: HS thực hành đọc BV vẽ hình chiếu- theo HD GV – GV giám sát HS làm Gợi ý bớc theo trình tự – Phát sai sót HS để rút kinh nghiệm trớc lớp – Ci tiÕt häc cßn dõng lại thu rút kinh nghiệm chung tiết TH HĐ4: Củng cố- tổng kết bài- dặn dò nhà: -Công bố điển hình ( qua giàm s¸t ph¸t hiƯn giê) -Đa chuẩn đọc yêu cầu HS nhà luyện đọc nhiều lần để rèn kỹ đọc BV -Đọc chẩn bị cho tiết học sau:kẻ bảng 13.1 SGK tr42 vào ghi Vẽ hình 13.3 SGK tr43- khuyến khích để lấy điểm thực hành miệng M20x1 M-kí hiệu ren hệ mét (ren tam giác đều) 1: kÝch thíc cđa bíc ren lµ p = mm (22)Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 13-Bài 13: Bản vẽ lắp I Mục tiêu: 1 KT – Biết rõ nội dung công dụng vẽ lắp KN – Biết đọc vẽ lắp đơn giản theo trình tự 3 T§ – Thực nghiêm túc quy trình học, làm việc cã kû luËn, cã kÕt qu¶ *Trọng tâm: Nội dung trình tự đọc BVL II Chn bÞ : – GV chuẩn bị cho lớp tranh Bản vẽ lắp: “Bộ vòng đai” – HS Kẻ sẵn bảng đọc 13.1 SGK tr42 III.Tổ chức hoạt động dạy học: HĐ1: ổn định- kiểm tra: – Lëp trëng bÊo c¸o ss – KiĨm tra cũ > Thể vẽ chi tiết chúng có công dụng gì? – Giới thiệu mục tiêu học,bài 13 nghiên cứu BVL khác so với BVCT? HĐ2: Tìm hiểu nội dung vẽ lắp : HĐ thầy HĐ HS Tiểu kết 1.GV giới thiệu BVL bao gồm hình vẽ thông tin khác có BV(chỉ tranh) – Thế BV lắp? BVL có những nội dung nào? Gồm có những hình chiếu nào? Mỗi hình chiếu diễn tả phận sản phẩm? – V trớ tng đối chi tiết nh nào? Có chi tiết , sao biết rõ? – Mỗi chi tiết đợc diễn tả kích thớc nào? ý nghĩa kích tớc gì? – Với ý nghĩa em thấy BVL khác so víi BVCT? – VỊ néi dung BVCT kh¸c g× víi BVL? -Theo em qua quan sát BV vòng đai suy rộng BVL dùng để làm gì? Chốt lại:Trớc hết nhìn vào BVL để chọn chi tiết lắp ghép với mua sản phẩm đóng hộp Từ BVL thấy rõ vị trí tơng quan chi tiết,thứ tự ghép nối chi tiết Nếu lắp KT sản phẩm dùng đợc, cịn lắp sai vừa làm hỏng chi tiết vừa ko sử dụng đợc -Vậy, BVL có ND nào? – Më SGK tr41 – Phát biểu KN BVL; – BVL gồm nội dung: -Mỗi hình chiếu diễn tả đầy đủ vị trí tơng quan lắp ghép chi tiết với Có chi tiết đợc đánh số từ đến -Không rõ, có kích th-ớc xđ sản phẩm Nó có ý nghĩa xđ khoảng cách lắp ghép chi tiết – BVL kích thớc chi tiết ghi ko đầy đủ số ghi kích thơc có vai trị xđ kích tớc lắp chi tiết khác với BVCT kích thớc ghi chi tiết để chế tạo chi tiết – BVL có thêm bảng kê chi tiết, Nó quan cho ta thấy rõ có chi tiết tham gia vào ghép nối sản phẩm – HS phát hiện: BVL dùng để thiết kế, lắp ráp,và sử dụng sản phẩm lắp -HS hiểu đợc rằng: BVL ko để chế tạo chi tiết I.Néi dung cña BVL: KN: BVL BV diễn tả hình dạng kết cấu sản phẩm vị trí tơng quan giữa chi tiết máy sản phÈm. 2.ND cđa BVL(4ND) – HBD – B¶ng kª chi tiÕt – khung tªn – kÝch thíc. (23)Nó có vai trò gì? H3:Hng dẫn HS đọc BVL bộ vịng đai từ rút “ ” cách đọc BVL chung. -Treo tranh BV “ Bộ vong đai” -Ta phải đọc theo trình tự nào? – Gợi ý : nhìn vào Bảng 13.1 có cột cột trình tự đọc BVL vịng đai – trình tự đọc BVL chung -ở ND ta cần làm rõ gì? -Kớch thc no X sn phẩm? Kích thớc để lắp ghép chi tiết (liên kết các chi tiết với nhau)? Đk lắp? – Kích thớc xđ khoảng cách giữa chi tiết? -Khi phân tích chi tiết ta làm những cơng việc gì? GV HD tơ màu có tác dụng phân biệt vị trí chi tiết sản phẩm >> quan sát H 13.3 để phân biệt chi tiết màu – Nhìn vào BV cho biết trình tự tháo lắp sản phẩm vòng đai? – Nhận định lại ND BVL ghi HS xây dựng bớc đọc trả lời cấc câu hỏi GV để biết rõ bớc đọc BV cần hiểu ntn – Là kích thớc chng 140mm,50mm,78mm -Là bu lơng có ren xun ngang chi tiết để liên kết chi tiết vòng đai nhờ ăn khớp ren đai ốc Ren ăn khớp có ký hiệu M10 -Kích thớc XĐ K/C chi tiết đờng kính hai bán nguyệt vịng đai, 50mm, k/c hai lỗ hai bên vòng đai – Quan sát H 13.3 Biết phân biệt chi tiết tô màu – HS luyn c BVL trc thể lớp II Đọc vẽ lắp: 1 Trình tự đọc BVL: – đọc khung tên – đọc bảng kê – đọc HBD – đọc kích thớc – Phân tích chi tiết -đọc tổng hợp (nêu trình tự tháo lắp sản phẩm) 2 ND cần làm rõ bớc đọc(SGK) bảng 13.1 cột 2 3 Luyện đọc BV “ Bộ vòng đai” HS luyện đọc theo trình tự 4.Chó ý : SGK tr43. H§ 4: Tỉng kÕt – cđng cè- HDVN – Phân biệt hai BVL BVCT? – Nêu trình tự đọc BVL? + HDVN: Tự luyện đọc BVL Bộ vịng đai Chuẩn bị giấy vẽ khổ A4có kẻ sẵn khung vẽ khung tên.- Tập đọc BVL “ Bộ ròng rọc” SGK Tr45 HD: Đọc theo trình tự biết vào bảng ghi -Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 14: Bài 15: Bản vẽ nhà I Mơc tiªu: 1.KT: – Biết đợc nội dung, công dụng vẽ nhà – Nhận biết số kí hiệu hình vẽ số phận ngoi nhà BVN KN: Biết đọc BVN đơn giản theo trình tự (mẫu bảng15.2 SGK) 3 TĐ – Rèn thái đọ học tập nghiêm túc,đúng dắn, có kỉ luật *Trọng tâm: Nội dung BVN (3 mp hình chiếu: đứng, bằng, cắt) II Chuẩn bị : Cho lớp tranh vẽ nhà tầng Hình 15.1và ảnh nhà vẽ phèi c¶nh H15.2 Tranh vÏ b¶ng 15.1 KÝ hiƯu quy ớc số phận nhà III.T chức hoạt động dạy học: HĐ1: Kiểm tra giới thiệu học: – Em kể tên vẽ đợc học từ đầu năm học.? – Các BV thuộc loại BVCK.giới thiệu BVN tầng – Thuộc BVXD-Bớc đầu giúp em hiểu rõ công việc kỹ s xõy dng (24)HĐ2: Tìm hiểu nội dung bản vẽ nhà: -Treo tranh hình phối cảnh ngơi nhà tầng H 15.2 Hỏi HS : +Muốn có đợc ngơi nhà đẹp nh thiết kế chủ nhà phải cần có trang bị ban đầu nào? (ngoài CB nguyên vật lu v nhõn cụng)? -Treo tranh BV nhầ tầng cần làm.(GV yêu cầu HS trả lời kết hợp GV minh hoạ tranh) Nhìn vào BVN em hÃy cho biết: -BV có tên gì? tạo ra? thuộc cấp quản lý? -BV gm nội dung nào? Các hình vẽ hình chiếu ngơi nhà,nó đợc gọi tên ntn BVN? – Mặt đứng có hớng chiếu từ phía ngơi nhà?nó diễn tả mặt ca ngụi nh? – Mặt có mặt phẳng cắt ngang qua phận nhà?(cửa , cửa sổ.) – Mặt cắt nhà diễn tả nhà? * Tổng hợp nhấn mạnh :Mặt phần quan trọng vẽ ngơi nhà.Vì diễn tả đầy đủ kích thớc phịng, vị trí cửa,các cột bê tơng,tờng dày,vị trí mặt cắt, mp sàn nhà, Vậy ;BVN mà em vừa xem ND khác so với BVCK? + TiĨu kÕt -Cá nhân quan sát NCTT SGK tr 47 để trả lời câu hỏi GV: + Chủ nhà cần bv thiết kế +ngôi nhà tầng, kỹ s xây dựng tạo ra, thuộc quản lý công ty xây dựng1 + Các hình vẽ,các số ghi kích thớc, +MĐ có hớng chiếu vuông góc với mặt nhà, diễn tả mặt nhà gồm :mặt chính,mặt bên(trái, phải, sau) +Tơng tự,HS phát biểu dựa vào SGK tr47 + giống nhau(đều dùng phép chiếu vng góc để vẽ hình chiếu đêu đợc vẽ theo kí hiệu QƯ) khác tên gọi hình chiếu kí hiệu (vì chất khác học Tiết đầu) – Cá nhân ghi lại kt bn, I.Nội dung vẽ nhà 1.BVN loại BCXD. 2.Nội dng BVN: SGK: – Mặt đứng: +là hình chiếu vng góccác mặt ngồi ngơi nhà lên MP chiếu đứng hoăc chiếu cạnh +Diễn tả: hình dạng bên ngồi gồm mặt chính, mặt bên, sau, -MỈt b»ng: + hình cắt mặt nhà +Diễn tả vị trí, kích th-ớc(rộng- dài) t-ờng,cửa cửa sổ, cột, thiết bị đồ đạc – Mặt cắt: +là hình cắt có MP cắt song song với MP chiếu đứng chiếu cạnh +Diễn tả:các phận kích thớc ngơi nhà theo chiều cao.(cao tờng cao mái, cao cửa, ) II KÝ hiÖu quy íc mét sè bé phËn cđa ng«i nhà: SGK Bảng 15.1 HĐ3: Tìm hiểu mét sè kÝ hiƯu quy íc c¸c bé phËn cđa nhà: GV treo tranh vẽ số kí hiệu quy ớc phận nhà ” Hãy quan sát tranh kết hợp Bảng 15.1 để nhớ ký hiệu số phận nhà Trên BVN (chỉ tranh BVN) em nhận hiệu phận ngơi nhà? -? Kí hiệu cửa cánh hai cách BV nhà thể đâu ? tranh? – ? Lên bảng BVN kí hiệu cửa sổ đơn, cửa sổ kép hình biểu diễn? – BVN có cầu thang khơng? vị trí ? HS thực tìm hiểu kí hiệu tranh vẽ nhà tầng H4 Tỡm hiu trỡnh tự đọc BVN- Luyện đọc BVN tầng(H15.1): – Treo tranh H15.1 BVNMT: BVN dợc đọc theo trình tự nào? – Gợi ý : quan sát bảng 15.2 từ cột em nêu trình tự đọc BVN núi chung? – Mỗi nội dung ta cần làm rõ gì?( nhìn vào cột 2). – Lm rõ bớc đọc phát biểu lời? Cách ghi tóm tắt vào bảng đọc 15.2ntn? – Sau dọc bvn này ta hình dung nhà cần thiết kế cha? Gợi ý quan sát H 15.2- SGK tr 49. – GV đọc mẫu BVN theo trình tự nhìn vào BV HS quan sát để luỵên kĩ đọc HS tập đọc nhiều lần cho thạo. (25)- Gv dành 10 ph cho HS luyện đọc trớc lớp( cá nhân tự luỵên đoc, điển hình đọc mẫu – lớp nhận xét bổ sung – Trả baì TH 14 – HD vic tr li câu hỏi SGK tr49 GV nhấn mạnh việc nhận diện mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng đọc đợc TT trọng tâm học ngày hôm nạy.- HDVN học trả lời CH SGK – Đọc chuẩn bị giấy cho tiết TH sau – Tự đọc BV nhà đơn giản SGK trang 50+51 Ngy son : Ngày dạy : Tiết 15: Ôn tập (chơng I II ). Phần một: vẽ kü tht .I Mơc tiªu: 1 Hệ thống hoá hiểu đợc số kiến thức vẽ hình chiếu khối hình học. 2 Hiểu đợc cách đọc vẽ chi tiết, vẽ lắp vẽ nhà. 3 Chuẩn bị cho kiểm tra phần vẽ kỹ thuật *Trọng tâm:Đọc đợc BV có sẵn vẽ đợc hình chiếu vật thể đơn giản. II Chuẩn bị : * GV: Xđ trọng tâm kiến thức: đọc, vẽ loại BVCK,Vẽ hình chiếu vật thể đơn giản – Đọc đợc hình chiếu có BV- Đọc BV theo trình tự In phiếu BT trắc nghiệm BT SGK – Đọc hình chiếu _ vẽ hình chiếu HS tự giác ôn tập – Kẻ sơ đồ tóm tắt KT Phần học VKT, Làm tập SGK – Trang 53+54+55 III.Tổ chức hot ng dy v hc: HĐ1- Hệ thống kiến thức phần VKT. (26) HĐ2: Kiểm tra hớng dẫn hs trả lời c©u hái 1-10 SGK: GV KiĨm tra HS câu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-SGK tr52+53 Hình thức kiểm tra: theo hàng dọc HS trớc trả lời câu hỏi HS sau nhËn xÐt vµ bỉ sung.- GV nhËn xÐt cho điểm HS khác tự ôn tổng hợp cho H3: Hot ụng nhúm thc hin thể loại BT (Đọc HC Vẽ hình chiếu): Cách thực hiện: – GV phát đề theo nhóm đề thuộc thể loại trên,đọc lệnh vầ thời gian HĐ nhóm – Đề BT thực hành nhóm đợc GV in sẵn – GV tổng hợp nhóm cho HS thảo luận đáp án- Bằng cách có tập một bài mẫu bảng. – Phân tích hình chiếu để hiểu rõ việc chọn đáp án có sở. – Luyện đọc lớp. – Đọc vẽ nhà đơn giản: Trình tự đọc Nội dung cần hiểu BV nh H16.1-SGK 1.Khung tên -Tên gọi nhà -TØ lƯ BV – Nhµ ë- 1:100 2 Hình biểu diễn – Tên gọi hình chiếu – Tên gọi mặt cắt – Mặt đứng ,B- Mặt cắt A- A, mặt 3 KÝch thíc – KÝch thíc chung – KÝch thíc tõng bé phËn; – 1020, 6000, 5900.Các phòng: +Phòng sinh hoạt chung:3000×4500 +Phòng ngủ:3000×3000 +Hiên:1500×3000 Khu phụ(bếp, tắm, xí):3000×3000 – Mái cao 2200 -Têng cao: 2900 -NÒn chÝnh cao:800 4 Các phận – Số phòng – Số cửa cửa sổ; Các phận khác; có phòng khu phụ – Có cửa cách,8 cửa sổ – Hiên khu phụ gồm bếp, tắm,và nhà xí.Có cầu thang lên cửa chính,và cầu thang lối sau.Nền khu phụ thấp nhà HĐ4: Tổng hợp lại kiÕn thøc cÇn nhí- HDVN: – Chú ý phơng pháp đọc BVCK, BVN qua tiết 12+13 vừa đợc học – Tự giác luyện đọc vẽ hỡnh chiu vt th n gin – Ôn tập trả lời CH phần ôn Làm tập SGK tr53+54+55 – Chuẩn bị tốt kiÕn thøc vµ giÊy bót cho tiÕt kiĨm tra tiết Ngày dạy : Tiết 16: Kiểm tra tiÕt (ch¬ng -2) vÏ kü thuËt I.Mơc tiªu: 1 Kiểm tra việc nắm kiến thức vẽ KT , BVKT, đọc BV, vẽ hình chiếu vật thể đơn giản (27)2. Kiểm tra kĩ đọc BV, Vẽ hình chiếu qua hình thức trắc nghiệm khách quan tự luận 3. RÌn ý thøc lµm bµi nghiêm túc, tự giác,chất lợng *Trng tõm: Cỏc khỏi niệm bản, đọc vẽ hình chiếu II ChuÈn bÞ : Gv soạn in đề kiểm tra 1tiết (45ph)- Thể loại trắc nghiệm HS ôn tập kiến thức giấy bút cho tiết kiểm tra III Tỉ chøc kiĨm tra tiÕt. A Ôn định, kiểm tra điều kiện thi kiểm tra. B Phát đề kiểm tra (đề kèm theo): C Gv giám sát HS làm bài. D Thu bµi- nhận xét sơ kiểm tra đầu tiên. E HDVN: t đọc trớc 17và 18-SGK- Tìm hiểu vật liệu khí. IV Đề hớng dẫn đáp án chấm:Đề in riêng ( kèm theo GA) HD ỏp ỏn chm: Câu 1: (2điểm) – Hình chiếu đứng có hớng chiếu vng góc từ trớc tới 0,5đ Hình chiếu có hớng chiếu vng góc từ xuống 0,5đ – Hình chiếu cạnh có hớng chiếu vuông góc từ trái sang phải 0,5đ – Trờn bn v :+ cạnh thấy vẽ nét liền đậm 0,25đ +cạnh khuất vẽ nét đứt 0,2đ Câu 2:( điểm): Có chỗ chấm cần điền theo thứ tự- chỗ (2,0đ) điền cho 0,5điểm. a, hình vẽ quy tắc b, lin đậm liền mảnh 3/4 vòng nét đứt 6×0,5=(3đ) Câu3 (2đ) Căn vào hình chiếu ta có: Bảmg1 1đ Bảng2 1đ 2® Câu 4(3đ)- Vẽ hình chiếu cho 1đx3=3đ – Thiếu ghi kích thớc (hoặc vẽ sai đờng nét) lỗi sai trừ 0,5đ -Ngày dạy: Phần Hai: Cơ khí Chơng 3: Gia công khí Tiết 17: Bài 17: vai trị khí sản xuất đời sông I Mục tiêu: 1 – Hiểu đợc vai trò quan trọng khí sản xuất đời sống – Biết đợc đa dạng sản phẩm khí quy trình tạo sản phẩm khí Có ý thức tự học lớp nh nhà theo hớng dẫn GV *Trọng tâm: Hiểu đợc vai trị quan trọng khí sản xuất đời sống II ChuÈn bÞ :GV chuÈn bị cho lớp : – Tranh thy c hiệu việc dùng khí SX đời sóng – Bảng vẽ sơ đồ hình 17.2 tr58 In phiếu học tập tìm VLCK đợc sử dụng tạo sản phẩm khí: III.Tổ chức hoạt động dạy học: H§ cđa giáo viên HĐ học sinh Tiểu kết HĐ1:Giới thiệu phần học- mục tiêu học: – Trong sống phát triển, đâu ta thấy có mặt sản phẩm khí – tất nhiên đợc làm từ vật liệu -Nghe HD nghiên cứu 17- SGK – Liên hệ sống để thấy rõ vai trò khí TiÕt 17: Bµi 17 Vai trò khí trong sx đ/s I Vai trò khí: Mi SPCK u Hình dạng khối A B C Hình trơ x H×nh hép x H×nh nãn cơt x Hình dạng khối A B C Hình trơ x H×nh nãn cơt x (28)khí – GV giới thiệu mục tiêu 17 HĐ2: Tìm hiểu vai trò khí: Cơ khí có vai trò ntn SX? §/S? – Em tìm vd SPCK giúp ngời lao động trở lên nhẹ nhàng hơn? – VD Spck giúp ngời sinh hoạt thoải mái nhẹ nhàng hơn? – VD giúp ta th giÃn, thú vị hơn? – VD SPCK gíúo ta mở rộng tầm nhìn? làm chủ không gian? thời gian? HĐ3: Tìm hiểu sản phẩm khí quanh ta: Em hÃy kể tên số SPCK mà em biÕt? (GV: Xem sơ đồ dới) HĐ4 : Sản phẩm khí đợc hình thành nh nào? Spck đợc hình thành ntn ? – Em hồn thành sơ đồ quy trìng chế tạo kìm nguội SGK trang 59? – Từ hiẻu khái quát trình tạo SPCK theo sơ đồ nào? – Diễn giải sơ đồ đó? (Sơ đồ hình dới) H§5 Tỉng kÕt- cđng cè- HDVN *Qua bài17 em cần phải ghi nhớ KT nào? HDVN: Học trả lời CH SGK tr59 phát triển công nghiệp hoá – HS trả lời Giả dụ: – Mỏy móc ngời tạo Qua lao động ng-ời phát minh nhiều máy đỡ chân tay lao động mà lại đem lại NS cao – HS quan sát sơ đồ SGK trang 58 VD SPCK quang ta – Quy tr×nh làm kìm nguội: _ Quy trình tạo SPCK: – Đọc phần ghi nhớ SGK trang59 – Trả lời câu hỏi cuối ngành khí làm – Cơ khí tạo thiết bị ,máy phơng tiện thay lao động thủ công lao động máy cho suất cao – Cơ khí giúp cho ngời lao động, sinh hoạt trở nên nhẹ nhàng thú vị – Nhở có khí giúp tầm nhìn ngời đợc mở rộng, làm chủ khơng gian v thi gian II Sản phẩm khí ë quanh ta: – Sản phẩm khí quanh ta đa dạng (từ đơn gian đến máy múc hin i – Cơ có vai trò quan trọng việc tạo thiết bị, máy công cụ cho ngành kinh tế III Sản phẩm khí đợc hình thành nh nào? – SPCK đợc tạo PP gia cơng khí – Từ ngun liệu VLCK ban đầu qua phơng tiện lao động ng-ời ta thay đổi hình dáng, kích thớc, t/c vật liệu , biến chúng thành SP cân thiết ThÐp Ph«i kìm Hai má kìm Chiếc kìm Chiếc kìm Hoµn chØnh RÌn, dËp D ị a, k h o an Tán đinh N h iệ t L u y Ön Vật liệu khí (Kim loại , Phi kim loại) Gia cơng khí (đúc,hàn, rèn,cắt , gọt, nhiệt luyện) Chi tiêt Lắp ráp Sản phẩm (29) -Ngày dạy : Tiết 18 : Bài 18 – vật liệu khí (Tiết 1) I Mục tiêu: – Phân biệt đợc khác vật liệu đen với kim loại màu; Kim loại với phi kim Chất dẻo nhiệt với chất dẻo nhiệt rắn – Nêu tên vật liệu đợc dùng ngnh c khớ – Rèn kĩ nhận vật liệu dùng khí qua quan sát c¸c vËt * Trọng tâm : Phân biệt đợc khác vật liệu đen với kim loại màu; Kim loại với phi kim Chất dẻo nhiệt với chất dẻo nhiệt rắn II ChuÈn bÞ : – GV : Đọc soạn 18 (tiết – phần I trang 60+61+62) Chuẩn bị Bảng trực quan có sẵn VLCK (đồ dùng CN8) Hoặc tổng hợp bảng phụ theo sơ đồ riêng – HS : su tầm mẫu vật vËt liƯu c¬ khÝ III.Tổ chức hoạt động dạy học: HĐ1: ổn định, kiểm tra, giới thiệu học: Bài 18 chia làm tiết Mục tiêu tiết phân biệt đợc vật liệu phổ biến dùng trong ngành khí MT tiết là so sánh tính chất vật liệu khí TH thử tính cứng tính dẻo đồng thép (đồng dẻo thép) H§ cđa GV H§ cđa HS TiĨu kÕt H§2 Tìm hiểu VL kim loại phổ biến: – Hãy đọc phần đầu 18 cho biết ; Căn vào đâu để chia nhóm VLCK? -Em cho vd sản phẩm khí bất kì mà em biết? Những chi tiết cấu tạo thành xe đạp em làm từ vật liệu vậy? – Một sản phẩm đợc làm nên từ nhiều chi tiết vật liệu khác nhau, để biết nhanh tên gọi vật liệu – Liên hệ sống để thấy rõ vai trò khí phát triển cơng nghiệp hố – Cho vd: cánh quạt làm từ nhựa tổng hợp, động quật làm từ thép, đồng hợp kim – VLCK vật liệu dùng ngành khí để sx sản phẩm I Các vật liệu khí phổ biến: – Căn vào nguồn gốc,cấu tạo, tính chất để chia nhóm VLCK 1 VËt liƯu kim lo¹i: a, Kim loại đen. -TP chính:Fe, C -Tỉ lƯ C:>2,14% lµ gang – TØ lƯ C: 2,14% lµ M¸y vËn chun M¸y khai th¸c M¸y SX hàng tiêu dùng Máy nông nghiệp Máy thực phẩm Máy gia công Máy công trình Văn hoá – sinh hoạt Máy điện Các loại máy khác (30)chi tit ta phân loại theo sơ đồ hình 18.1 Kim loại đen có thành phần cấu tạo gì? ngời ta phân loại kim loại đen nh nào? – Gang khác thép chỗ nào? – có loại gang? Có loại thép? -Phân biệt thép tốt thép thờng? -Ưu nhợc điểm chủ yếu kim loại đen gì? GV tiểu kết phần a, sang phần b,: GV: kim loại đen lại kim loại màu. -Kim loại màu gì? kể tên kim loại màu mà em biết? – Kim loaị màu có u, nhợc điểm bật so với kim loại ®en? – Hay kể số cơng dụng đồng, nhơm, thiếc, chì, kẽm? – H§ nhãm tìm hiểu vật liệu cấu tạo sản phẩm ghi SGK tr 61 Tổng hợp tiểu kết ghi bảng phần b HĐ3 Tìm hiểu VL phi kim lo¹i: – Em h·y cho VD vỊ vËt liÖu phi kim? – Vật liệu phi kim có tính chất đặc biệt? Hãy hình dung cơng nghệ điện ko có VL phi kim? – Hãy đọc phần chất dẻo( tr 62) và phân biệt chất dẻo nhiệt chất dẻo nhiệt rắn? GV chèt l¹i so sánh chất dẻo nhiệt và chất dẻo nhiệt rắn: sx, Khả năng cbl, cháy: Chất dẻo nhiệt tiếp xúc với nhiệt hoá dẻo Còn chất dẻo nhiệt rắn khi tiếp xúc với nhiệt hoá cứng và rắn. Cht đợc dùng khí ntn? Cho VD? -H·y cho VD vỊ viƯc sư dơng cao su khí? – HĐ nhóm phần nhận biết chất dẻo? (2ph) tr 62 HĐ5 Tổng kết- củng cố- HDVN *Qua học em cần phải ghi nhớ KT nào? – Phân biệt khác giữa kim loại phi kim loại? kim loại đen kim loại màu? khí – HS hiểu vai trò khí sx đ/s – M SGK – đọc trả lời câu hỏi GV – Căn vào nguồn gốc, cấu tạo tÝnh chÊt cđa vËt liƯu – C¸c ý kiÕn trả lời câu hỏi GV – Quan sát sơ đồ – hiểu sơ nhóm vật liu c khớ -TPCCKLĐ là:sắt,các bon – tỉ lệ bon cấu tạo + thép thờng để XD thép tốt để làm chi tiết máy dụng cụ gia ỡnh( dao ,kộo ) – Đọc sgk trả lời tiếp +Ưu: VL cứng dùng nhiều giá rẻ +Nhợc :hay bị ôy hoá- gỉ sắt – KLM có: +Ưu: bị ôy hoá KLĐ.Dẫn điện,dẫn nhiệt tốt.dễ kéo dài , rán mỏng, chống mài mòn tốt +Nhợc ; cứng , giá thành cao KLĐ – Các nhóm HĐ lần theo hiƯu lƯnh cđa GV – HS nc vµ trả lời CH : +Cao su, chất dẻo, gỗ, thuỷ tinh, sứ, gốm, mica, +VLPK có khả dẫn ®iƯn, dÉn nhiƯt rÊt kÐm Cã t/c : dƠ gia công, không bị ôxy hoá, mài mòn – Đọc HĐ nhóm cho kết so sánh – Chất dẻo dùng rộng rãi khí nh: vỏ dây điện, ống dẫn Chất dẻo nhiệt rắn dùng làm ổ đỡ, bánh răng, vỏ máy – Cao su dùng làm dây cáp điện, săm lốp, đai truyền, ống dẫn,vòng đệm, vật liệu cách điện – HĐ nhóm lân2 nhận biết chất dẻo, cao su thÐp +Có loại gang: 2,14%<C 6,67%(trắng- dẻo- xám) +Có loại thép( thép cácbon thép hợp kim) +Riêng thép cácbon có loại (loại thờng loại tốt) b, Kim loại màu: – Các kim loại lại( Cu, Al,Zn, Sn, Pb ) – Kim loại màu thờng dùng dạng hợp kim – Ưu : dẫn điện, dẫn nhiệt tốt bị ôxy hoá KLĐ, dễ rán mỏngvà kéo dài – Đồng nhôm đợc dùng nhiều công nghệ truyền tải điện thiết bị điện dân dụng 2 VËt liƯu phi kim: – DÉn ®iƯn, dẫn nhiệt – Dễ gia công, không bị ôxy hoá, mài mòn a, Chất dẻo: * Chất dẻo nhiệt:(SGK) * Chất dẻo nhiệt rắn: (SGK- tr 62) b, Cao su: Là vật liệu dẻo có tính đàn hồi, có khả giảm chấn động tốt, cách điện cách âm tốt – Thờng dùng: săm lốp, ống dẫn, dâi truyền , vòng đệm, SP cách in HDVN: Học trả lời CH SGK tr63. (31) -Ngày dạy : Tiết 19 : Bài 18 – vật liệu khí (Tiết 2) I Mục tiêu: – Phân biệt đợc khác vật liệu đen với kim loại màu; Kim loại với phi kim Chất dẻo nhiệt với chất dẻo nhiệt rắn – Nêu đợc tính chất VLCK Trả lời đợc câu hỏi ý nghĩa tính cơng nghệ sản xuất – gia cơng cơng nghệ – Thùc hµnh vỊ tÝnh cøng tÝnh dẻo kim loại đen (thép, ) với KL màu( Al, Cu), nhùa víi thÐp (cïng ) * Trọng tâm : Nêu đợc tính chất VLCK Trả lời đợc câu hỏi ý nghĩa tính cơng nghệ sản xuất – gia cơng cơng nghệ II ChuÈn bÞ : – GV : Đọc soạn 18 (tiết 2– phần II trang 62+63 ) Chuẩn bị trực quan có sẵn mẫu VLCK – đồ dùng CN8- dạng + búa.+ kìm – HS đọc 18 phần II phần TH 19 SGK trang 64+65 ( Cách báo cáo KQ) III.Tổ chức hoạt động dạy học: HĐ1: ổn định, kiểm tra, giới thiệu học: – Ph©n biƯt gang víi thÐp? – Ph©n biệt Kim loại với phi kim? – Phân biệt chất dẻo nhiệt với chất dẻo nhiệt rắn? GV mục tiêu học>>>> HĐ GV HĐ HS Tiểu kết HĐ2.Tìm hiểu TC cđa VLCK: -GV đặt V/đ: Muốn có sản phẩm phù hợp với điều kiện chế tạo sản phẩm lại có TC phù hợp với điều kiện nơi làm việc cần phai n/c TC vạtt liệu làm sản phẩm – N/c mơc II SGK , em h·y cho biÕt VLCK cã t/c nào? -Tính chất công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất? – So sánh tính chất học của kim loại vµ phi kim? cđa gang vµ thÐp? – Em có nhận xét tính dẫn nhiệt thép, đồng và nhôm? – Tại gia cơng khí ta lại quan tâm đến tính chất cơng nghệ? – Để có sản phẩm khí tốt phù hợp điều kiện làm việc ta cân quan tâm đến gì? Đọc SGK nêu t/c vlck -Mun xem xét gia công tạo chi tiết cho sản phẩm ta cần ý tới t/c CN VL có tính đúc, tính hàn, tính rèn,khả cắt gọt khác nhau, tuỳ yêu cầu sản phẩm ĐK làm việc mà ta chọn vật liệu phù hợp chọn pp gia cơng cho phù hợp ( ph©n biệt cấu tạo, tính chất, công dụng bản) – – Tính dẫn điện dẫn nhiệt đồng tốt sau đến nhơm thép – Vì có vật liệu chọn pp gia cơng hàn tốt ví dụ Thép nối ghép nên hàn Đồng khó hàn thép Nhơm khơng hàn đợc Nhôm th-ờng chọn gia công cách khác: dập, (gũ), vớt, ỳc II Tính chất vËt liƯu c¬ khÝ: 1 Tính chất học: Khả chịu lực bên ngồi.VL gồm có tính cứng, tính dẻo, tính bền VD : Thép cứng nhôm, đồng dẻo thép 2 TÝnh vËt lý> qua HT vật lí( To nóng chảy,tính dÉn ®iƯn,dÉn nhiƯt,KLR, ) – VD:Tính dẫn điện dẫn nhiệt đồng tốt sau đến nhơm v thộp 3 Tinh chất hoá học: khả chịu tđ ăn mòn Td hhọc VL VD: Thép , nhơm , đồng dễ bị ăn mịn tiếp xúc với muối ăn, cịn chất dẻo lại khơng bị ăn mịn đựng muối ăn 4.Tính cơng nghệ: khả gia công (hàn, rèn, đúc, cắt, gọt, dập, ) (32)t/.c hay t/c khác hay phối hợp nâng cao thay đổi một vài t/c cho phù hợp MT làm việc SP khí. H§3: Tỉ chøc cho HS thùc hµnh so sánh tính cứng tính dẻo vật liệu thép đồng nhơm. – So s¸nh tính cứng tính dẻo thép nhựa – So sánh tính cứng tính dẻo thép đồng, nhơm H§4 Tỉng kết- củng cố- HDVN *Qua bài18 em cần phải ghi nhớ KT nào? – HÃy nêu t/c VLCK? T/c công nghệ có ý nghĩa sản xuất? – Phân biệt khác giữa kim loại phi kim loại? kim loại đen kim loại màu? – HS dùng pp thủ công (bẻ cong, gập, búa đập (cùng kê) – Rồi rút kết luật vầ viết báo cáo theo mẫu SGK trang65 HDVN: Học trả lời CH SGK tr63. + Đọc trớc 20 SGK trang 67. NÕu coi kh¶ dẫn nhiệt không khí thì khả dẫn nhiệt số chất có giá trị theo bảng dới đây: Chất Khả dẫn nhiệt Chất Khả dẫn nhiệt Len 2 nc ỏ 88 gỗ 7 thép 2860 nớc 25 nh«m 8770 thủy tinh 44 đồng 17370 đất 65 bc 17720 Ngày dạy : Tiết 20 :Bài 20: Dụng cụ khí. I Mơc tiªu: 1 – Biết đợc hình dáng, cấu tạo vật liệu chế tạo dụng cụ cầm tay đơn giản đợc sử dụng ngành khí – Biết đợc cơng dụng cách sử dụng số dụng cụ khí phổ biến Có ý thức giữ gìn bảo vệ tài sản chung, sử dụng khoa học, ngăn lắp *Trọng tâm: Phân biệt nêu đợc công dụng dụng cụ khí phổ biến II ChuÈn bÞ : GV chuẩn bị cho HS: Hộp đồ khí.(Thớc lá, thớc kặp, thớc cuộn,) HS tìm hiểu mang, mợn đồ dùng khí đợc III.Tổ chức hoạt động dy v hc: HĐ giáo viên HĐ học sinh Tiểu kết H1 ễn nh Kim tra -Nêu t/c VLCK?T/c công nghệ có ý nghĩa sản xuất.? -HÃy kể tên VLkim loại phi kim mà em biết? – Mục tiêu 20 hôm gì? – HS trả lời – HS tb – yÕu tr¶ lêi (33)HĐ2 Tìm hiểu số dụng cụ đo và kiÓm tra: -GV giới thiệu dụng cụ nằm mục học – yêu cầu HS quan sát kết hợp SGK để nhận đâu thớc lá, thớc cặp.- nhận xét vật liệu cấu tạo chúng? Chúng có cơng dụng ntn? -Khi ta dùng thớc lá, thớc cuộn, thớc mét,trong gia cơng khí? – Không dạy thớc cặp (HD HS n/c) – Quan sát H 20.3, Em cho biết để đo góc ta dùng dụng cụ nào?-GV giới thiệu thớc đo góc vạn nng-HD cỏch dựng HĐ3 Tìm hiểu dụng cụ tháo lắp kẹp chặt: HÃy quan sát H 20.4 SGK GV nêu câu hỏi: – Nêu tên gọi, công dụng dụng cụ h×nh vÏ? – Mở hộp đồ dùng khí- gii thiu ờtụ,clờ,mlt, – HÃy mô tả hình dáng, cấu tạocủa dụng cụ trên? – Trc quan hớng dẫn sử dụng đồ dùng – GV tiểu kết.Chỉ cần nhớ tên cách dùng ntn HĐ4 Tìm hiểu dụng cụ gia c«ng. -Ta làm gì? để gia cơng sản phẩm nào? dùng vật liệu gì? dùng dụng cụ để gia công? đo công viêc cần thiết thợ khí -Theo em quan sát thực tế, Thợ sắt dùng dụng cụ để cắt sắt? Gợi ý vật có độ d nhỏ,dày dùng dụng cụ nào? vật có độ d lớn? – Hiện để nâng cao suất , ta sử dụng nhiều máy cho dụng cụ tay Song, ngời thợ ngời bình thờng phải thành thạo việc sử dụng dụng cụ tay- sở quan trọng lm vic điểm – Quan sát h×nh 20.1,20.2,20.3 đồ dùng GV – nhận xét phần dụng cụ, công dụng dụng cụ đó, (chỉ đồ dùng đó) – Để đo kích thớc lớn – Ta dùng thớc cỈp compa – Mơ tả cấu tạo thớc cặp.( thớc thật) – Nhận biết dụng cụ để đo góc gia cơng khí -Cá nhân độc lập quan sát nhận xét cấu tạo cách dùng đồ dùng kể – Nhận biết cách dùng đồ dùng – quan s¸t H20.5 SGK trả lời câu hỏi GV: -Suy luận -Liên hệ thực tế ngời thợ khÝ +Vật cứng dày độ d nhỏ ta dùng dũa.dùng đột.máy mài +Vật có độ d lớn dùng ca sắt tay, khoan máy,đục máy -Thấy đợc tầm quan trọng sử dụng đồ dùng khí I Dơng ®o kiểm tra: 1 Thớc đo chiều dài: a, Thớc lá: Cấu tạo SGK tr 67 – dùng để đo độ dài chi tiết có độ dài lớn tới mm b, Thíc cỈp: – Cấu tạo : SGK H20.2 – để đo chi tiết nhỏ có độ xác cao hn 2 Thớc đo góc: -Êke,ke vuông, – Thớc đo góc vạn II Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt: êtô,kìm, cờlê, mỏ lết, tua vít, loại có nhiều cỡ khác III- Dơng gia c«ng: Ca, đục, khoan, đục, đột, vạch dấu, loại máy liên quan HĐ5: Tổng kết- củng cố- HDVN: – Ngoài dụng cụ kể trên, loại có dụng cụ khác? (tiếp tục tự tìm hiểu bổ sung)Trả lời câu hỏi SGK- tr70 – HD: c 21+bài22/ liên hệ quan sát việc làm thợ XD,Sắt, hàn, khoan để hiểu biết cách dùng dụng cụ khí học <Hết> (34) -Ngày dạy : Tiết 21 – Bài 21 + Bµi 22 ca đục kim loại – dũa khoan kim loại I.Mơc tiªu: 1 Biết cách ca ,dũa kim loại theo t thếvà thao tác -Vận dụng quy tắc an toàn lao động thực hành ca, dũa 2 luyện tập t thao tác ca Rèn kĩ thao tác kĩ thuật dùng khoan,dũa kim loại 3 ý thức thực hành nghiêm túc, tự giác, an toàn *Trọng tâm: Kĩ thuật ca, dũa kim loại tay t , thao tác ca dũa kim loại II Chuẩn bị: Mi nhúm thép, ca kim loại, Cả lớp: êtơ, họp đồ dùng khí, III Tổ chức cỏc hot ng dy v hc: HĐ giáo viên HĐ học sinh Tiểu kết HĐ1 KiĨm tra- giíi thiƯu bµi häc: – Kể tên dụng cụ đo kiểm tra? Công dụng dụng cụ đó? – Kể tên dụng cụ tháo lắp kẹp chặt? Nêu cách dùng loại đó? * Ngời thợ lành nghề khơng thành thạo việc sử dụng tốt loại máy cần thiết nghề mà phải thành thạo việc sử dụng dụng cụ khí gia cơng thơ KL.Bài ta đề cập tới cách sử dụng dụng c c khớ HĐ2: Tìm hiểu kỹ thuật cắt kim loại tay: -Em hiểu ntn ca cắt kim loại? -Khi ta cần ca kim loại? Quan sat6s H21.1a, em có nhận xét lỡi ca sắt ca gỗ? -Để tiến hành cắt kim loại ta cần chuẩn bị gì? -Quan sát Hình 21.1b Em mơ tả t đứng ca?( Nói vai trị t đứng thực hành để đảm bảo an toàn lao độg.) – GV biểu diễn t đứng ca, cách cầm ca, kiểm tra khâu kẹp phôi KL phải thật chắn – Yêu cầu HS quan sát mô tả lại t thao tác đứng ca? – Khi ca ta gặp phải ca trùng, lỡi ca cùn, ca không bám vào phôi ta làm nào? -Tổng hợp ghi HĐ Thực hành ca kim loại : – Gv cho HS thùc hµnh theo nhãm – GV phân nhóm vật liệu đồ dùng cần để ca KL – HS tù kiĨm tra bµi cò – Hai HS đợc KT – HS nhËn xÐt vµ bỉ sung – HS nghe thấy đợc cần thiết phải học sử dụng dụng cụ khí -là dạng gia cơng thơ,dùng lực tác động tay để đẩy kéo lỡi ca qua lại để cắt vật liệu cần ca -HS nhận xét s khác lỡi ca gỗ ca sắt – Quan sát mẫu GV , từ mơ tả kĩ thuật ca KL – HS trả lời: Điều chỉnh ca cho căng lỡi ca – KHi bắt đầu ca ta đa ca nhẹ nhàng để lỡi ca bám vào vật ca, sâu ca nhanh hơn.( ý quan sát vạch lấy dấu cần ca.) – Ghi vë -HS thùc hµnh theo nhãm: nhËn lìi ca, khung ca, phôi ca, vạch dấu – Nhóm trởng phân công Tiết 21 : Bài 21+22 I Cắt kim loại tay: 1.Khái niệm: Ca KL tay dạng gia công thô, dùng lực tay để t/đ làm cho ca chuyển động qua lại để lỡi ca cắt KL 2 KÜ thuËt ca: * ChuÈn bÞ : – Cho lỡi ca vào khung – Lấy dấu vật cần ca -Chọn lắp êtơ vừa tầm vóc ngời đứng – Kẹp chặt vật ca(phôi) cần ca vào má êtô * T đứng thao tác ca:(SGK-tr 71) -T thẳng ngời,thoải – CÇm ca theo tay thuËn tay cÇm vao khung c-a (35)- Tiến hành giám sát giúp đỡ nhóm HS cịn lúng túng có t sai – Khi ca ta cần đảm bảo quy tắc an ton no? -HĐ4 : Tìm hiểu PP dũa kim loại bằng tay: Trình bày cách cầm dũa thao tác dũa KL tay? GV thao tác mẫu SP tng thnh viên nhóm làm quan sát rút kinh nghiệm lm tt hn -Phát biểu quy tắc an toàn ca-SGK tr72 – Đọc 22 (xem SGK tr 72) II.Đục kim loại:(SGK) III Dũa kim loại: (SGK) – HS tự tìm hiểu theo Sgk trang 74 vµ híng dÉn cđa GV VI Khoan kim lo¹i -Sgk – trang75 GV = HD vỊ kÜ tht khoan tay: – LÊy dÊu x® lỗ khoan vật cần khoan. – Chn mi khoan có đờng kính lỗ cần khoan. – Lắp mũi khoan vào bầu máy khoan. – KÑp vËt cần khoan êtô bàn khoan cho chắn. – Quay mũi khoan xuống vng góc với vật cần khoan, điều chỉnh tâm mũi khoan trùng với tâm lỗ cần khoan Quay tay bấm công tắc điện , ban đầu để mũi khoan bám từ từ vào tâm lỗ cần khoan sau điều chỉnh tốc độ nhanh dần, khoan tay ln giữ cho hớng mũi khoan vng góc với vật cần khoan. * Chú ý: gần xyên qua lỗ điều chỉnh điểm dừng lỳc HĐ4 :Tổng hợp- Củng cố- HDVN: Trỡnh bày việc chuẩn bị ca thao tác đứng ca KL? Khi ca KL ta cần tuân theo quy tắc an toàn nh nào? – GV học nghiên cứu phần I – ca KL, phần đục KL em tự đọc SGK ý quy tắc an toàn t thao tá dũa KL – VN häc theo c©u hái nêu quy tắc an toàn ca dũa KL?(Có sẵn SGK).- Đọc trớc bài24-SGK tr82- tìm hiểu kĩ thuật khoan kim loại( khoan máy khoan tay) – khoan vµ an toµn khoan – Quan sát thợ khoan hiểu việc làm kt khoan kim loại – Đọc chuẩn bị thực hành Đo vạch dấu-SGK tr78 – T thc hành loại khoan máy khác có điều kiện ( gia đình địa phơng) -Ngày soạn Ngày dạy : Tiết 22, 23, 24, 25 Chủ đề:nối ghépchi tiết máy I Mục tiêu học: 1 KT – Hiu đợc khái niệm phân loại chi tiết máy(CTM) – Biết đợc kiểu lắp ghép CTM – cơng dụng kiểu lắp ghép – HiĨu c¸c kh¸i niƯm nèi ghÐp chi tiÕt m¸y HiĨu u điểm phạm vi ứng dụng loại MG CTM 2 KN – Phân biệt kiểu mối ghep CTM: MG cố định MG động Phân biệt MG cố dịnh có loại tháo đợc có loại khơng tháo đợc Nhận MG CTM máy thờng dùng VD nh xe đạp Xe máy, máy sinh hoạt ngày 3 TĐ Rèn thái độ hoc tập đắn, tích cực liên hệ thực t vo bi hc *Trọng tâm: Hiểu cho ví dụ CTM, kiểu lắp ghép, phân biệt nêu ví dụ loại * Năng lực cần hớng tới: – Năng lực tự học Thực hành theo quy trình công nghệ, sử dụng công nghệ – Năng lực phối hợp nhóm (36)II Chn bÞ: 1 GV soạn trình chiếu cho tiết học cụ thể Chuẩn bị cụm trục trớc xe đạp, số chi tiết máy tốt hỏng 2 HS su tầm CTM đợc- Đọc 24-SGK tr 82 * Tổ chức hoạt động dạy hoc: T1 HĐ1: ổn định, giới thiệu bài – HiĨu CTM lµ g×? – CTM đơc ghép nối ntn? HS mở SGK tr 82Tự trả lời H§ cđa GV H§ HS Tiểu kết HĐ2: Tìm hiểu CTM g×? Gv giới thiệu cụm trục trớc xe đạp yêu cầu quan sát kết hợp Sgk để trả lời câu hỏi sau: – Cơm tríc X® có phần tử kết hợp tạo thành? – Mỗi phần tử có vai trị trục trớc xđ/ – Giả sử côn bị mẻ hđ trục trớc xđ có cịn bình thờng ko? – Các phần tử có đặc điểm chung? GV gợi ý: Chúng tách rời nhỏ đơc ko? Mỗi phần tử có nhiệm vụ ? phần tử có cấu tạo hồn chỉnh lại có nhiệm vụ định nh đợc gọi CTM – Vậy CTM gì? Quan sát hình 24.2 sgk cho biết tên CTM ? Gv đa thêm vật thật hỏi đâu CTM? ko lµ CTM? – Khung XĐ , xích XĐ có phải CTM ko? ko CTM nhng hồn chỉnh có nhiệm vụ định – coi khung XĐ, xích XĐ CTM (mở rộng CTM tơng đối mà thôi) – GV đa VD CTM nh: SGK bánh , trục cam, kim máy khâu ? Các chi tiết đợc sử dụng ntn? Gý: dùng đợc cho máy? dùng riêng cho máy? Ta phân loại CTM theo cách nào? – C/t: Muốn tạo thành máy hoàn chỉnh , CTM phải đợc lắp ghép với ntn? HĐ3: Tìm hiểu CTM đợc lắp ghép với ntn? – GV sư dơng h×nh vÏ 24.3 SGK vật thật giới thiệu quan sát tr¶ lêi: – Chiếc rịng rọc đợc cấu tạo từ chi tiết? Nhiệm vụ chi tiết gì? – Giá đỡ móc treo đợc ghép với ntn? – Bánh ròng rọc đợc ghép với trục ntn? _ Tổng hợp ý kiến rút nhận xét: chi tiết đơc ghép với đinh tán trục quay -Các mối ghép có giống a phần chuẩn bị cho học đc GV HD t20 – Quan sát độc lập tìm câu trả lời: +C¸c ý kiÕn + Cơn bị mẻ cụm trục trớc xe đạp ko hđ bt tức ko cịn giữ vai trị nh nguyên vẹt + chi tiết giống là: cấu tạo hoàn chỉnh ko thể tách rời nhỏ đợc +HS ph¸t biĨu k/n CTM SGK +Hs quan sát hình 24.2 trả lêi tríc líp +c¸c ý kiÕn kh¸c tranh luận khung ,xích xđ có CTM ko? _ Tìm hiểu cách phân loại CTM theo cách nào.? – Tỉng hỵp ghi vë – Quan sát hình vẽ SGK vật thật rr để trả lời : + tõ b¸nh rr, trơc rr, giá móc treo( có hình) +Các ý kiÕn nhËn xÐt – NhËn kiÓu ghÐp nèi c¸c chi tiÕt cđa bé rr, ghi vë +giống:đều ghép chi tiết với +khác: kiểu cách ghép khác nhau,có kiểu có c/đ chi tiết(trục bánh rr), có kiểu cố định,ko có c/đ (trục giá) TiÕt 22 I khái niệm ctm: 1 CTM gì? CTM phần tử có cấu tạo hồn chỉnh có chức định máy – VD: bu lơng, đai ốc, lị xo, bánh răng, trục xe p, cụn xe p 2 Phân loại CTM: – Nhóm CTM có cơng dụng chung:bulơng, đai ốc,bánh răng, lị xo – Nhóm CTM có cơng dụng riêng: trục khuỷu, kim máy khâu,khung xe đạp II ctm đợc lắp ghép với ntn? – CTM thờng ghép với hai kiểu: +Mối ghép cố định: mg ko có c/đ tơng nhau: có hai loại (loại tháo đợc loại ko tháo đợc) +Mối ghép động : mg mà ct đợc ghép có (37)và khác nhau? -Tng hp rỳt KL: Ta phân loại kiểu lắp ghép nh tn? ( nh SGK), tnlà c/đ tơng đối chi tiết? H§4: Tỉng kÕt , cđng cè, híng dÉn vỊ nhµ: – Quan sát xe đạp ,cho biết số mối ghép cố định mối ghép động? Tác dụng loại mối ghép đó? – Cho vài HS đọc phần ghi nhớ hs nêu câu hỏi cuối HS khác nghe v tr li – HS mô tả kiểu ghép nối CT tạo nên XĐ -Cõu 4-SGK : Máy gồm CT ghép với để dễ dàng thuận lợi gia công sử dụng sữa chữa Mặt khác , máy có ngun lí HĐ phức tạp, chi tiết ko thể thực chức máy đợc, * Tổ chức hoạt động dạy hoc T2 H§ cđa GV H§ cđa HS TiĨu kÕt H§1: KiĨm tra , giíi thiƯu bµi häc: – CTM gì? cho vd CTM ở xe đạp. – Các CTM đợc nối ghép với nhau nh nào? Đặc điểm của loại mg ? cho vd về mg xe đạp *Giới thiệu : lắp ghép hồn thành sản phẩm để thực mục đích sử dụng khâu quan trọng QĐ đến chất lợng tuổi thọ sản phẩm Ghép nối CTM nh tùy t/c nhiệm vụ định CTM có kiểu ghép nối cố định- ghép ĐK để máy HĐ tốt thuận tiện để bảo qun sa cha HĐ2:Tìm hiểu khái niệm chung: – Quan sát hình 25.1 mg han ren trả lời câu hỏi sau: – Hai mg có điểm giống nhau khác nhau? gý:Các chi tiết liên kết có c/đ tơng đối ko? – Muốn tháo rời chi tiết ta phải làm nào? Gý: chi tiết tháo có cịn ngun vẹn dùng lại đợc ko? – Nh MGCĐ có loại mg tháo đợc mg ko tháo đợc Em hãy đ/n mg đó? HĐ3 : Tìm hiểu mg không tháo đợc: 1 Mg b»ng đinh tán: – HÃy quan sát hình 25.2 cho biÕt cÊu t¹o cđa mg? nã gåm mÊy chi tiÕt? – Nêu đặc điểm đinh tán?vật liệu chế tạo gì? – NÕu phải tán mũ đinh tán theo em ta tán theo trình tự nào? -Mg đinh tán thờng áp dụng trong trờng hợp nào? – 2Hs c gọi kt – Hs nhËn xÐt bæ sung – Nghe mở SGK tr86 – Hđ nhóm cho kết BT in nghiêng hình 25.1 SGK – B/c – Một vài HS phát biểu k/n lo¹i mg HS tù ghi vë – HS đọc mục SGK tr87– trả lời câu hỏi GV – Nắm đợc phải tán mũ đinh phạm vi ứng dụng mg đinh tán -HS đọc mục SGK tr88 trả lời câu hỏi: – Cá nhân phân biệt đợc kiểu hàn TiÕt 23 III Mối ghép cố định: Là mối ghép khơng có chuyển động tơng đối nh : tr-ợt, lắc, xoay… Giữa chi tiết đợc ghộp 1.K/n (SGKtr84) 2 Phân loại:(2 loại): -Mg tháo đợc: nh ren , chốt, nguyên tắc tháo rời chi tiết cịn dạng nguyên vẹnnh trớc ghép – MG không tháo đợc : nh hàn,đinh tán, nguyên tắc ko đợc tháo phải tháo chi tiết ko cịn nguyên vẹnnh trớc lắp 2.1 Mèi ghÐp không tháo đ-ợc: a Mối ghép đinh tán: * Cấu tạo(Sgk) – Các chi (dạng tấm) có khoan lỗ – Đinh tán = Al, thép cacbon * Đặc điểm ứng dụng: – Ap dụng cho chi tiÕt khã hµn (38)1 MG hàn: – Quan sát hình 25.3-SGK tr88 vµ cho biÕt cã mÊy pp hµn? pp lµm nóng vật hàn ntn? – Phạm vi ứng dụng pp này ntn? – Tại ngời ta không hàn quai soong vào xoong mà phải tán đinh? HĐ4 : Tổng kết, củng cè vµ hdvn: – Qua bµi häc, em hÃy nêu u và nhợc điểm mg đinh tán hàn? Đọc phần ghi nhí SGK tr88 HDVN: Häc theo c©u hái SGK- Đọc 26v chuẩn bị mẫu vật có mg ren – Thấy đc u nhợc hàn KL – Vì Al khó hàn dùng đinh tán có lợi chịu nhiệt độ cao v chu c lc – Đọc phần ghi nhí – Tr¶ lêi CH – SGK tr89 – Ghi tập VN mạnh b Mối ghép hàn: * Hàn làm nóng chảy cục KL chỗ tiếp xúc để chi tiết kết dính với nhau Có kiu hn: – Hàn nóng chảy; (hàn hồ quang ) SGK – Hàn áp lực: SGK – Hàn thiếc (hàn mềm) * Đặc điểm ứng dụng: – Dẽ thực hàng loạt mg, giá thành giảm.đợc dung nhiều cho CT dễ hàn nh sắt thép – Nhợc điểm: chỗ hàn dễ bị nứt giòn, chịu lùc kÐm * Ghi nhí – SGK tr88 * Tổ chức hoạt động dạy hoc T3 H§ cđa GV H§ cđa HS TiĨu kÕt H§1: KiĨm tra , giíi thiƯu bµi häc: – Thế MG cố định? chúng có loại? cho ví dụ loại? – Thế mg ng?cho vớ d v mg ng? HĐ2:Tìm hiểu mối ghép bằng ren: – Quan sát hình 26.1 mg ren trả lời câu hỏi sau: – MG ren có loại? – Quan sát H26.1 hoàn thành điền từ vào tập SGK trang 90? – Ba mg có điểm giống nhau khác nhau? g/ý: Có máy chi tiÕt liªn kÕt víi b»ng chi tiÕt nào? cách liên kết? cấu tạo mg trên khác ntn? – Có tháo rời chi tiết đ-ợcko? – Tổng hợp nhóm HS tiểu kết – Các mg ren có u nh-ợc điểm gì? Cho biết phạm vi sử dụng mg trên? – Kể tên đồ vật có sử dụng loại mg trên? -2 Hs đợc gọi kt – Hs nhËn xÐt bỉ sung -HS h/® nhãm nhá: + Nêu tên ba loại MG ren + Nêu cấu tạo ba MG ren cách điền vào chỗ trống – b/c : + Ging: Thõn bu lơng, vít cấy, đinh vít có ren Đều có từ hai chi tiết đợc ghép trở lên + Khác: Bu lơng chi tiết ghép có lỗ trơn VÝt cÊy : chi tiÕt ghÐp cã ren §inh vít: Chi tiết ghép có ren (có thể đuôi vít tạo ra), Đầu vít có xẻ rÃnh(lỡi cắt phoi chi tiÕt) – Cá nhân trả lời: – Ưu: ct đơn giản, dễ tháo lắp , dễ sử dụng, dùng rộng rãi. – Nhợc : Khi bị chấn động mạnh,rung, mg hay bị long đai ốc gây nên cố nguy hiểm, +VD: mg bulông cái đèo hàng với khung X,. -Mg vít cấy thân máy với phận của máy, mg đinh vít giữa vỏ máy với thân Tiết 24 2.2 Mối ghép cố định tháo đ-ợc: a) Mèi ghÐp b»ng ren: * CÊu t¹o cã mg: -MG bul«ng gåm: – MG vÝt cÊy gåm: – MG ®inh vÝt gåm: – Giống nhau: đều MG cố định, tháo đợc Các chi tiết có ren ngồi ăn khớp vớt ren làm chặt mối ghép – Khác nhau: (sgk tr90) +Mg bulông Các chi tiết có lỗ trơn + Mg vít cấy: chi tiết có lỗ ren -vai trò nh đai ốc Chi tiết có lỗ ren + MG đinh vít: Chi tiết có lỗ ren, đầu đinh vít có rÃnh, đai ốc * Đặc ®iĨm vµ øng dung SGK. – Ưu: mg ren đợc dùng rộng rãi đơn giản dễ thực hiện,dễ tháo lắp sữa chữa thay – Sư dơng: – MG bu lơng thơng dụng – mg có độ dày lớn ta dùng vít cấy, – Mg có thân , đế máy dày vỏ mỏng ta dùng đinh vít (chịu lực nhỏ) VD: vỏ TB điện (39)- Tổng hợp phần đặc điểm ứng dụng, H§3 : Tìm hiểu sơ mg bằng then chốt: – HÃy quan sát hình 26.2 và cho biÕt cÊu t¹o cđa mg? nã gåm mÊy chi tiÕt? – Nêu đặc điểm cấu tạo then chốt?vật liệu chế tạo nó gì? -Mg then chốt thờng áp dụng trờng hợp nào? cho ví dụ? HĐ4 : Tỉng kÕt, cđng cè vµ hdvn: – Em hÃy nêu u nhợc điểm mg ren, then chốt? – Cho thêm VD vỊ øng dơng cđa c¸c MG b»ng ren, then, chốt? máy. Hs hđ cá nhân ®iỊn tõ vµo BT SGK trang 91 vµ phát biểu: – Một vài HS phát biểu cấu t¹o lo¹i mg HS tù ghi vë – Mg chốt đùi xe đạp với trục giữa. – mg then bánh đai trục để tránh c/đ trợt -Đọc phần ghi nhớ Học theo câu hỏi SGK- Đọc 27 chuẩn bị mẫu vật có mg nối động * CÊu t¹o(Sgk tr90+91) – MG then : then hình trụ hộp CN đợc đặt rãnh bánh đai trục quay làm cho bánh đai ko có c/đ trợt quay – Mg chốt hình trụ đặt lỗ xuyên ngang qua hai chi tiết đợc ghép để truyền lực trách c/đ tơng đối chúng * Đặc điểm ứng dụng: – Mg then áp dụng cho mg trục với bánh đai, bánh răng, đĩa xích – Mg chốt áp dụng cho mg có tác dụng hãm c/đ tơng đối chi tiết theo phơng tiếp xúc để truyền lực theo phơng Vd: Trục với đùi xe đạp * Tổ chức hoạt động dạy hoc. H§ cđa GV H§ cđa HS TiĨu kÕt HĐ1: Kiểm tra , giới thiệu học: – Nêu cấu tạo mg ren øng dông.? – Giới thiệu : máy chỉ có mg cố định máy có hđ đợc khơng? ngồi mg cố định máy cịn có mg nối động với nhau. – Nhớ lại : Thế mg động? HĐ2:Tìm hiểu mg ng qua vớ d: – Quan sát hình 27.1 vật thật ( ghế gấp) em hÃy trả lêi c©u hái sau: – Ghế gấp gồm chi tiết ghép với ntn? số khớp nối xem chúng c/đ chi tiết ntn với nhau? Gv mở ghế gập ghế HS quan sat để nhận xét – Gý : chúng có c/đ tơng nhau ntn? mg động đợc gọi khớp động – GV : Khớp động chủ yếu để ghép chi tiết thành cấu Vậy ta hiểu ntn cấu? – GV thơng qua ví dụ cấu tay quay – lắc H27.2 hs XD khái niệm cấu; ý: mở rộng:( chuỗi động có vật xem giá đứng yên, vật khác c/đ với quy luật hoàn toàn xđ với giá đợc gọi c cu.) – HĐ3 : Tìm hiểu loại khíp – HS1 đợc kt – Hs khác nhận xét bổ sung -HS nhớ lại phát biẻu: (SGK tr84) HĐ nhóm nhỏ trả lời CH – Tuỳ HS: khớp A,B,C,D nối chân ,tựa đệm ngồi ghế với – Tìm hiểu Hình 27.2 SGK quan sát mẫu cú Phát biểu cấu nh SGK TiÕt 25 IV Mối ghép động: 1,Khái niệm: SGK – Các chi tiết sau ghép nối giữa chúng có chuyển động tơng gọi Mg động hay gọi khớp động. – Mg động máy giúp máy hoạt động theo chức định máy – Mg động chủ yếu để ghép các chi tiết thành cấu; vd khớp tt; khớp quay; khớp cầu ; khớp vít ; khớp cácđăng… 2 Các loại khớp động: a.Khớp tịnh tiến: * CÊu t¹o: – Mg pÝt- tông có mặt tiếp xúc mặt trụ nhẵn bóng (40)động: * Khíp tÞnh tiÕn: – Hãy quan sát hình 27.3 mơ hình (vd xi lanh tiêm ,cơ cấu tay quay – trợt) cấu tạo mg để hoàn thành tập điền từ sgk tr94 – bỊ mỈt tiÕp xóc khớp tịnh tiến có hình dáng ntn? t/d của nó? – bề mặt tiếp xúc lại phải gia công nhẵn bóng ? * Khíp quay: – Quan sát hình 27.4 nêu cấu tạo khớp quay? chúng có bao nhiêu chi tiết? mặt tiếp xúc của khớp quay có hình dạng ntn? – Cho quan sát khớp quay moay cụm trục trớc xe đạp xe đạp (nếu có) -Quan s¸t khớp quay em cã nhận xÐt g× c/đ im bt kì trên vt ang quay? – Trục có chi tiết? để giảm ma sát c/đ quay , KT ngời ta có giải pháp gì? – Tổng hợp phần 2a, – Quan sát xung quanh ta vật cã khíp quay? – Liên hệ khớp vừa học xe đạp? HĐ4 : Tổng kết chủ đề, nhận xét đánh giá theo lực HS – Qua chủ đề cần nắm đợc điều gì? Vận dụng liên hệ nh vào thực tế sống? – hđ độc lập quan sát điền từ, ghi – bề mặt tiếp xúc nhẵn bóng Để giảm ma sát c/đ trợt – gim ma sỏt c/ – Quan sát trả lời CH Gv -“ Ở khớp quay, điểm vật quay c/đ theo quỹ đạo trịn có tâm nằm đường thẳng trục quay.” Vd: bánh xe đạp c/đ quay. Tổng hợp ghi Nêu cấu tạo đặc điểm khớp quay , khớp tịnh tiến thêo tt bảng Đọc phần ghi nhớ – Tổng hợp kiến thức chủ đề nối ghộp chi tit mỏy * Đặc điểm khớp tịnh tiÕn: – Mọi điểm vật tt có c/đ giống hệt quỹ đạo, vận tốc – Khi làm việc chi tiết trợt trên sinh ma sát lớn,làm mòn chi tiết > Cần làm giảm bằng cách dùng vật liệu chống mài mòn bề mặt đc làm nhẵn bóng bôi trơn dầu mỡ. b Khớp quay: *, Cấu tạo: (hình 27.4 SGK) – Các khớp quay có mặt tiếp xúc mặt trụ tròn, phận có mặt trụ là ổ trục, mặt trụ trục * Đặc diểm : Ở khớp quay, mọi điểm vật quay c/đ theo quỹ đạo trịn có tâm nằm đường thẳng của trục quay.” – Để giảm ma sát ta dùng bạc lót ổ bi,dầu mỡ *,ng dng: c dựng nhiu trong thiết bị ,máy móc nh lề cửa, xe đạp, xe máy , quạt điện,rr *Ghi nhí SGK tr95 (41) -Chơng V: truyền biến đổi chuyển động Ngày soạn Ngµy d¹y : (42)1.KT Hiểu đợc máy cần cần phải truyền chuyển động Biết đợc cấu tạo , nguyên lý làm việc ứng dụng số cấu truyền c/đ 2 KN Biết liên hệ cấu truyền c/đ thùc tÕ c/s 3 T§ Cã ý thøc học tập tiếp thu kiến thức liên hệ thùc tÕ *Trọng tâm: Nguyên lý truyền c/đ ma sát – truyền động đai truyền động ăn khớp II Chn bÞ: – GV: Phịng CN fmays chiếu Chuẩn bị lắp trớc: truyền động đai , truyền động xích bánh ăn khớp ;(Dạng mơ hình) – HS tìm hiểu trớc cấu truyền động xích xe đạp III Tổ chức hoạt động dạy hoc. HĐ1: Giới thiệu học hớng dẫn (vật dẫn, vật bị dẫn, truyền c/đ biến đổi c/đ.) H§ cđa GV H§ cđa HS TiĨu kÕt GV giới thiệu : Trong máy gồm nhiều cấu hợp thành,trong cấu c/đ từ vật sang vật khác Trong hai vật nối với khớp động thì: – Vật truyền c/đ gọi vật dẫn – Vật nhận c/đ gọi vật bị dẫn HĐ2:Tìm hiểu cần truyền c/đ vật? * Qua phần giới thiệu em hiểu ntn là vật dẫn? Vật bị dẫn? Cơ cấu truyền c/đ biến đổi c/đ? * Quan sát hình 29.1 cho biết : – đâu trục ?trục sau? Chúng c/đ cho theo cách nào? – T¹i cần c/đ quay từ trục giữa tới trục sau? – Tại số đĩa lại nhiều hơn s rng lớp? GV tổng hợp ý kiến gợi ý HS tìm câu trả lời SGK tr99 -Tại cần truyền c/đ trục trục sau? HĐ3 : Tìm hiểu số phËn trun c/®: 1* Thế truyền động ma sát? – Hãy quan sát hình 29.2và mơ hình (gv giới thiệu mơ hình bánh đai lắp sẵn từ trớc) – em hay mô tả cấu tạo truyền động đai?bánh đai làm từ vật liệu gì? để tăng ma sát truyền? – tốc quay bánh phụ thuộc gì? – Em có nhận xét mqh đờng kính bánh số vòng quay chúng? – Muốn đảo chiều quay bánh bị dẫn ta phải mắc dây đai ntn? – Vậy; Truyền động đai có tính chất gì? – ý nghÜa cđa tû sè trun nµy lµ Më SGK trang 98 – Nghe vµ hiĨu – VËt dÉn ,trơc dÉn, b¸nh dÉn – Vật bị dẫn, trục bị dẫn, bánh bị dẫn – truyền biến đổi c/đ gì? – Quan sát hình 29.1 SGK chuẩn bị trả lời câu hỏi SGK trang 99 – HS độc lập trả lời câu hỏi gv Ghi – HĐ nhóm nhỏ trả lời CH SGK trang99: +vì trục đặt cách xa trục sau, muốn xe c/đ tịnh tiến đi lên bánh xe phải c/đ quay theo chiều kim đồng hồ. + để bánh sau quay nhanh so với trục giữa,… (tốc độ trục quay không giống nhau) * HĐ theo nhóm tìm hiểu cấu tạo truyền động đai b/c – Nêu cáu tạo – Dây đai làm dây sợi tổng hợp cao su …. – Hs quan sát truyền động vận hành trả lời câu hỏi GV – Bánh có đờng kính lớn lại có tốc độ quay chậm hơn – Ta mắc dây đai Tiết 26 Truyn chuyển động I Tại cần truyền chuyển động? 1, Mét sè kh¸i niƯm : hai vËt nèi víi nhau: – VËt trun c/® cho vật khác gọi vật dẫn. – Vật nhận c/đ từ vật khác gọi là vật bị dÉn. * C/đ vật bị dẫn giống vật dẫn ta có cấu truyền c/đ * C/đ vật bị dẫn khác vật dẫn ta có cấu biến đổi c/đ. – VD: trục xđ trục dẫn trục sau trục bị dẫn 2 Các máy cần truyền c/đ vì: – Cỏc b phn ca mỏy thờng đặt xa nhau, tốc độ quay không giống nhau. – Máy cần có phận truyền c/đ có nhiệm vụ truyền biến đổi tốc độ quay cho phù hợp với chức máy. II Bộ truyền chuyển động : 1.Truyền động ma sỏt: a, Cấu tạo:(SGK tr99) b, Nguyên lý lµm viƯc: (SGK) * Tính chất:Bánh dẫn bị dẫn có tốc độ quay theo tỉ số truyền i: i = nbd nd = n2 n1 = D1 D2 (1) hay n2 = n1 D1 D2 (2) víi: i lµ tû sè trun nd ,n1 tốc độ (vịng/phút) của b¸nh dÉn nbd, n2 tốc độ (vịng/phút) của bánh bị dẫn – Bỏnh cú đờng kính lớn quay chậm ngợc lại – Hai nhánh đai mắc song song bánh quay cùng chiều. (43)gì?( n2 n1 = D1 D2 ) – Theo em cấu truyền động đai có u nhợc điểm đợc sử dụng đâu? Truyền động ăn khớp khắc phục đ-ợc nhđ-ợc điểm 2 Quan sát hình 29.3 SGK trg 100 và nêu cấu tạo truyền động ăn khớp? Theo em để truyền đợc nhờ ma sát ăn khớp cần cú iu kin gỡ? (nếu ăn khớp trực tiếp, gián tiếp nhờ trung gian xích? GV giới thiệu mô hình) – Hoàn thành bài tập điền từ sgk. – Theo em truyền động ăn khớp làm việc theo tính chất nào? nguyên tắc truyền lực gì? – Em thấy truyền động xích truyền động bánh ăn khớp đ-ợc dùng máy no? cho hai nhánh đai bắt chéo nhau: – Cá nhân phát biểu nội dung t/c tỷ số truyền t/c đảo chiều quay .Khi lực ma sát không đủ sinh trợt tỷ số truyền KO xác định. – Hs tìm ứng dụng của truyền động đai… – Cá nhân ghi lại kết quả thảo ln trªn líp. – HĐ nhóm nhỏ trả lời – Nêu t/c truyền động ăn khớp là tỷ số truyền, hiểu nó ntn…. – Cá nhân liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi GV. th× bánh quay ngợc chiều. c, ứng dụng (sgk) Truyền động ăn khớp : cã lo¹i : bánh ăn khớp trực tiếp nhờ trung gian xích a, Cấu tạo: (hình 29.3SGK tr100) b./ TÝnh chÊt: – B¸nh răng1 có số Z1, tc quay n1, Bánh có số Z2, tốc độ quay n2 thì tỉ số truyền i: i = nbd nd = n2 n1 = Z1 Z2 (1) Hay n2 = n1. Z1 Z2 (2) Ta thấy bánh có số răng quay nhanh hơn. c. ứ ng dụng:áp (SGK) HĐ4 : Tổng kết, cđng cè vµ hdvn: – Qua bµi häc, em hÃy cho biết máy cần phải co trun c/®? – u cầu đọc phần ghi nhớ sgk tr101 – Lµm bµi tËp tÝnh tû sè trun thĨ ë c©u hái SGK tr101 Ngày soạn : Ngày dạy Tiết 27 – B 30: biến đổi chuyển động . I Môc tiêu học: – Hiu c cu to v nguyên lí hoạt động , phạm vi ứng dụng số cấu biến đổi chuyển động thờng dùng – Tạo hứng thú học tập thông qua trực quan sinh động, liên hệ với thực tế sống *Trọng tâm: Cấu tạo , nguyên lí làm việc cấu tay quay – trợt – bánh Cho đợc ví dụ loi II Chuẩn bị:Tranh hình 30.1b hình 30.2 SGK -Mơ hình lắp sẵn biến đổi c/đ quay thành c/đ tịnh tiến ( cấu tay quay – trợt ) mơ hình bánh – III Tổ chức hoạt động dạy hoc. HĐ1 ổn định , kiểm tra cũ: Ổn đ ịnh tỉ chøc:… KiĨm tra cũ: Tại máy cần truyền c/đ? Viết công thức tỷ số truyền c/đ quay? ý nghĩa tỷ số truyền gì?- Làm tập sè SGK trang 101 H§ cđa GV H§ cđa HS TiĨu kÕt HĐ2:Tìm hiểu cần biến đổi c/đ vật? GV giới thiệu tranh (nếu có) em hÃy quan sát hình 30.1 SGK hoàn thành các câu tập điền từ SGK tr102. Th cấu biến đổi c/đ? Tại máy khâu lại c/đ tịnh tiến đợc? Hãy mô tả c/đ bàn đạp, truyền bánh đai? Mở SGK trang 102 – Quan sát hình 30.1 SGK chuẩn bị làm tập điền từ câu hỏi in nghiêng SGK trang 102+103 – HĐ nhóm nhỏ sau thảo luận lớp v/đ GV nêu – HS độc lập trả lời TiÕt 29: Biến đổi chuyển động I.Tại cần biến đổi chuyển động? 1,Khái niệm biết đổi c/ đ: trong hai vật nối với nhau: * C/đ vật bị dẫn khác vật dẫn ta có cấu biến đổi c/đ. (44) Tổng hợp kết thảo luận nhóm : từ c/đ quay vô lăng thành c/đ tịnh tiến kim khâu biến đổi c/đ Vậy là biến đổi c/đ? Tại các máy lại cần có cấu biến đổi c/đ? HĐ3 : Tìm hiểu số cấu biến đổi c/đ: 1 Quan sát mô hình kêt hợp sgk hình 30.2 Em cho biết cấu tạo của cấu tay quay trợt? – Cho HS lên bảng cụ thể bộ phận đó.sau GV thao tác cho cấu HĐ nêu v/đ: * Quan sát thật kĩ thầy cho cấu hoạt động, em tìm ngun lí làm việc nó? – Khi tay quay quay tr-ợt tịnh tiến ntn? Khi trtr-ợt đổi hớng c/đ? – Có thể biến c/đ tịnh tiến con trợt thành c/đ quay tay quay đợc khơng?Khi HĐ ntn?GV làm mẫu mơ hình – Em thấy cấu dạng đợc dựng mỏy no? – Ngoài cấu ta thấy có cơ cấu tơng tự ko? Gv giới thiệu số cấu dạng tơng tự mô hình (h30.3sgk) Tổng hợp. 2 Quan sát hình 30.4 SGK trang 104 và nêu cấu tạo cấu tay quay lắc? -Khi tay quay quay vòng thì lắc c/đ ntn? – Em hÃy nêu nguyên lí làm việc của cấu này? – Có thể biến c/đ lắc lắc 3 thành c/đ quay tay quay đ-ợc không? GV nêu thực tế ta làm đợc điều xe dập tự đẩy ng-ời tàn tật, máy bập bênh máy khâu đạp chân,,, HĐ4 : Tổng kết, củng cố hdvn: Yêu cầu đọc phần ghi nhớ sgk tr105 – So sánh điểm giống và khác cấu tay quay – trợt bánh răng- răng? – GV HD cõu cho HS trả lời – VN häc theo cách trả lời câu hỏi SGK trang 105 – Chuẩn bị cho sau : Đọc trớc 31 Mỗi HS kẻ sẵn bảng Báo cáo thực hµnh “ ” mÉu sè III SGK trang 108 c©u hái cđa gv Ghi vë – Quan sát nêu cấu tạo cấu tay quay trợt – Hs quan sát truyền động vận hành trả lời câu hỏi GV – Nªu nguyên lí làm việc cấu – Tự ghi lại tt nguyên lí làm viêc ứng dụng cấu sau thảo luận với c¶ líp – Cá nhân liên hệ thực tế để tìm vd minh họa cho phần ứng dụng Vd : Trong đèn dầu, bếp dầu có cấu bánh – răng – HĐ cá nhân nêu cấu tạo cấu – Các ý kiến ( theo sgk mà Hs nghiên cu c) – Mô tả nguyên lí làm việc ghi Vd: quạt máy phần tuốc có có cấu tay quay thanh l¾c. Liên hệ thực tế để minh họa cho việc ứng dụng cấu, Hs đọc phần ghi nhở Cá nhân suy nghĩ trả lời câu hỏi cuối Ghi nhớ-Câu SGK tr105: * Giống nhau: Hai cấu nhằm biến đổi c/đ quay thành c/đ tịnh tiến ngợc lại. – Các phận máy thờng có dạng c/đ khơng giống và đợc dẫn động từ c/đ ban đầu (CĐ quay máy). -Có hai dạng biến đổi c/đ bản : +BiÕn c/® quay thành c/đ tịnh tiến ngợc lại. +Biến c/đ quay thành c/đ lắc và ngợc lại. II Một số cấu biến đổi chuyển ng : 1.Biến c/đ quay thành c/đ tịnh tiến: (Cơ cấu tay quay con trợt) a, Cấu tạo:(SGK tr103) Gồm :1 tay quay; truyền ; 3con trợt ;4 giá đỡ b, Nguyên lý làm việc: – Khi tay quay quay quanh trôc A, đầu B truyền 2 c/đ tròn, kéo theo trợt 3 c/đ tịnh tiến qua lại gí số 4 (rÃnh trợt). – Khi tay quay quay nhng con trợt tịnh tiến không đều. c, ứng dụng : Cơ cấu th-ờng đợc dùng máy khâu đạp chân; máy ca gỗ; ơtơ; máy hơi nớc, máy có động t trong. *Ngoài có:+ Cơ cấu bánh , răng + Cơ cấu vít – đai ổc êtô và bàn ép +Cơ cấu cam cần tịnh tiến trong xe máy ôtô 2 Biến c/đ quay thành c/đ lắc (Cơ cấu tay quay lắc) : a, Cấu tạo: (hình 30.4SGK tr104 b./ Nguyên lí làm viêc: Khi tay quay quay đều quanh trục A , thông qua thanh truyền 2, làm thanh lắc lắc qua lắc lại quanh trục D góc Tay quay gọi khâu dẫn. c. ứ ng dụng:áp dụng cho máy dệt,máy khâu đạp chân,xe tự đẩy * Kh¸c nhau: – Cơ cấu bánh – răng biến đổi c/đ quay đều bánh thành c/đ tịnh tiến ( ngợc lại) (45) -Ngày dạy TiÕt 28 B 31: thực hành truyền biến đổi chuyển động I Mục tiêu học: 1 Hiểu đợc cấu tạo nguyên lí HĐ số truyền biến đổi c/đ Biết cách tháo lắp kiểm tra tỷ số truyền truyền c/đ 3 HD: T.ìm hiểu ngun lí làm viêc động kì Có tác phong làm việc quy trình *Trọng tâm: Hiểu nguyên lí HĐ kiểm tra đợc tỷ số truyền cuả truyền động Viết b/c theo mẫu mục III SGK tr 108 II ChuÈn bÞ: * GV: – Các dụng cụ để tháo lắp: tua vít, kìm, mỏ lết – Bộ dụng cụ đo chiều dài: thớc lá, thớc cuộn, thíc cỈp – Các truyền động đai, truyền động xích, bánh ăn khớp, *HS: Chuẩn bị kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành số III SGK trang 108 III Tổ chức hoạt động dạy hoc. H1 n nh, kim tra: – Nêu cấu tạo , nguyên lý làm việc ứng dụng cÊu tay quay – trỵt? – Tìm ví dụ biến đổi c/đ thực tế sng? HĐ2: Giới thiệu mục tiêu thực hành: – Giới thiệu MT thực hành – Quy trình thùc hµnh:theo néi dung SGK tr106 – Kết thu hoạch đợc báo cáo theo mẫu số III sgk( chuẩn bị trớc) H§3: Híng dÉn néi dơng thùc hµnh: HD hoạt động giáo viên HĐ tìm hiểu nội dung TH HS GV giới thiệu mẫu mô hình TH: – HD quy trình tháo lắp truyền động – PP đo đờng kính bánh đai, đếm số đĩa xích, bánh răng, ghi lại kết số liệu đo đếm đợc vào b/c số III – áp dụng công thức tính tỷ số truyền hoàn thành bảng số liệu b/c -Khi thỏo lp ta cần ý điều gì? -Đặc biệt lắp nh để truyền động hoạt động trơn chu nhẹ nhàng?chẳng hạn trùên động xích? GV hớng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động động kì: – Gv giíi thiƯu tranh minh häa ( ë c¬ cÊu tay quay – trỵt) – Cho mơ hình hoạt động có.( thay bằng minh họa truyền động tay quay – trợt. – Trong kì có kì sinh cơng? kì nào nạp hỗn hợp nhiên liệu? Kì xả nhiên liệu bị đốt cháy? – Tại tay quay quay van nạp và van xả lại đóng mở đợc? – Khi pit tơng lên đến điểm cao điểm thấp vị trí truyền trục khuỷu nh th no? – Khi ta quay vòng píttông c/đ nh nào? – HS nghe HD trả lời viết b/c thu hoạch câu hỏi (phần mẫu b/c) – HS nghe HD làm theo có lệnh TH HS trả lời: – Tháo lắp quy trình tháo lắp – Quay thử bánh dẫn, ktra an toàn kĩ thuật, vận hành điều chỉnh cho bộ hđ tốt. – Thu hoạch các số liƯu b¸o c¸o theo mÉu III SGK trang 108 Xem minh họa HD GV để hiểu trả lời, viết b/c: 4 kì HĐ động có tên là: – Kỳ 1: – hút- hỗn hợp nhiên liệu; van nạp mở, van xả đóng. – kì 2: nén- hỗn hợp nhiên liệu Cả van đèu đóng – K× 3: -Ch¸y- gi·n në – sinh cơng Kì 4: cơng xảcơng hỗn hợp nhiên kiệu cháy; van nạp đóng ; van xả mở. Khi tay quay van nạp van xả đóng mở đợc nhờ cấu truyền c/đ cam – cần tịnh tiến c/đ quay theo quán tính trục khuỷu từ lần sinh cơng kì trớc. – Phần hs quan sát mơ hình để trả lời (cơ cấu tay quay – trợt (biến c/đ quay thành c/đ tt ) – Khi tay quay vòng pittông c/đ tịnh tiến HĐ4 : HS thực hành theo HD (46)- GV theo dõi HS thực hành – Gợi ý câu hỏi khó, giúp đỡ giải khú khn ca HS HĐ5: Tổng kết đanh gi¸ TH: HD cho HS tự đánh giá TH theo mục tiêu đặt đầu Cuối 5phút yêu cầu HS ngừng HĐ thu dän dơng GV kiĨm tra HS thu lai b/c thu hoạch GV nhận xét chung TH: theo tiêu chí – Thao tác TH – Kết làm việc – Tinh thần thái độ học tập HDVN: Tù gi¸c ôn tập chơng IV V Kẻ bảng tổng hợp phần khí SGK trng 109 vào Tự trả lời câu hỏi ôn tập SGK trang 110 -Ngày dạy: Phần ba:kÜ tht ®iƯn TiÕt 29 – B32: vai trò điện sản xuất đời sống. I Mục tiêu học: 1 KT Biết đợc trình sản xuất trruyền tải điện Hiểu đợc vai trò điện sản xuất đời sống KN 3 Biết liên hệ vào thực tế sống thấy đợc vai trị việc tiết kiệm điện lợng Trái đất vô tận *Trọng tâm: Cách xác định điện ; truyền tải điện – Vai trò điện II ChuÈn bÞ: GV Phịng CN giảng trình chiếu Tranh vẽ nhà máy thủy điện, nhiệt điện Tranh vẽ sơ đồ truyền tải diện xa HS Đọc bải 32 SGK III T chức hoạt động dạy hoc. HĐ – ổn định giới thiệu học: Qua tranh vẽ ; Em hiểu nh điện năng? Ngời ta sản xuất ĐN nh nào? Truyền tải điện từ nơi SX đến nơi tiêu thụ sao? H§ cđa GV H§ cđa HS TiĨu kÕt HĐ2: Tìm hiểu khái niệm điện năng: -Gv giới thiệu tranh hỏi – Con ngời sản xuất điện từ những dạng lợng t nhiờn no? -Loài ngời làm điện từ khoảng -Quan sát hình trả lời câu hỏi GV: – khoảng kỉ 18 Tiết 31: Bài 32 :vai trò điện năng I Điện năng: (47)thi gian nào? Kể tên nguồn điện đợc SX? -Đến ta dùng điện ,em hiểu ĐN ? -Qua tranh thiết bị nhà máy điện nh lị hơi,lò phản ứng,đập nớc, tua pin , máy phát điện có chức nào? -EM có biết đợc thăm nhà máy điện nào? em hiểu đến đâu kể lại cho lớp nghe? -QTSXĐN sgk tr112+113 – Tỉng hỵp kết tiểu kết -Ngoài nhà máy em còn biết ngời ta SX điện từ nguồn lợng nào? -Nhà máy điện nguyên tử kgác với nhà máy trên? -chuyển tiếp VĐ truyền tải ĐN HĐ3 : Tìm hiểu truyền tải điện năng: -Tại cần phải truyền tải điện năng? – Các nhà máy điện thờng đặt đâu? ĐN đợc truyền tải từ nơi SX đến nơi tiêu thụ nh nào? -Cấu tạo hệ thống đờng dây truyền tải gồm phần tử nào? – Em hiểu đờng dây cao áp , đờng dây hạ áp? – Chức nhà máy biến áp là gì? đờng dõy l gỡ? – Tổng hợp tiểu kết HĐ4 : Tìm hiểu vai trò điện năng: HĐ nhóm tìm hiểu mỗi ngành sử dụng điện nh nào? -GV tổng hợp nhanh cáckq th¶o ln -ĐN có vai trị SX? -ĐN có vai trị đời sống gia đình?cộng đồng? -Kết luận , khẳng định vai trò quan trọng ĐN Điện năng Có phải vơ tận? Cần làm để tiết kiệm ĐN? HĐ5: Tổng kết – HDVN – Yêu cầu vài HS đọc phần ghi nhớ Nhắc nhở HS có việc làm thiết thực để tiết kiệm điện – Nêu chức nhà máy điên? Của đờng dây dẫn điện? – Đọc phần em cha biết – HDVN: Học trả lời câu hỏi SGK trang 115 – Chuẩn bị cho sau : Đọc trớc 33 SGK trang 116 (dựa tợng cảm ứng điện từ nhà bác học Farađây tìm ra) – Pin, ác quy – Phát biểu ĐN – HS nêu chức TB biết – nhà máy thủy điện Sông Đà Nhà máy nhiệt điện Uông Bí. HĐ theo nhóm hồn thành sơ đồ tóm tắt cách SX ĐN >> B/C HS ghi mở rộng hiểu biết SX ĐN – từ lợng Mặt trời; gió, nớc biển -Cá nhân HS trả lời -Nơi xa so với nơi dùng điện… -Biết đến đâu phát biểu đế Cả lớp tìm câu trả lời Hệ thống truyền tải gồm :Các hệ thống máy tăng áp ; giảm áp; cột điện; các đờng dây cao áp ,hạ áp; TBĐ bảo vệ đờng dây trạm biến áp – biến đổi dạng lợng khác thành ĐN nh: nhiệt năng , thủy năng, năng lợng nguyên tử, năng lợng mặt trời, nng lng ca giú, Năng lợng dòng điện gọi ĐN ( công dòng điện). 2 Cách sản xuất điện năng: – Bin i t NL khỏc thnh điện năng – Ví dụ:Các nhà máy biến đổi: +Từ nhiệt thành điện năng gọi nhiệt in +Từ thủy thành điện gọi thủy điện + Từ nhiệt lò phản ứng hạt nhân thành điện gọi điện nguyên tử a, Nhà máy nhiệt điện: b, Nhà máy thủy điện: c, Nhà máy điện nguyên tử: Nh nh mỏy nhit điện NL nhiệt ban đầu để đun nớc lấy từ phản ứng lò phản ứng hạt nhân nguyờn t. 3 Truyền tải điện xa: – Từ nhà máy SX điện đến nơi tiêu thụ xa nên cần truyền tải điện – Điện tiêu dùng điện áp thấp từ 220V đến 380V- Dùng đờng dây hạ áp. -Đờng dây cao áp: có điện áp cao >1000V Vd : đờng dây cao áp Bc Nam 500kV. II Vai trò điện năng: 1 N cú vai trũ rt quan trng trong SX Đ/S: nguồn động lực cho máy HĐ, nguồn lợng cho máy và thiết bị nhu cầu không thể thiếu sinh hoạt đời sống nhân dân. 2 ĐN điều kiện để phát triển tự động hóa nâng cao chất l-ợng CS ví dụ hệ thống tự động hóa nhà máy xí nghiệp Thơng tin Internet, đồ điện tử, đồ dùng điện gia đình… -Nhiệt Năng Của than, khí đốt Hơi N ớc Tua pin Máy Phát điện điện đun Nóng n ớc Làm quay Làm quay Phát Thủy Năng Của Dòng n ớc (48)Ngày soạn: Ngày dạy: Ch an ton in I Mục tiêu häc: 1.KT: – Hiểu đợc nguyên nhân gây tai nạn điện, nguy hiểm dòng điện thể ngời – Biết đợc số biện pháp an toàn sản xuất đời sống – Biết sử dụng vật liệu dụng cụ an toan điện 2 KN: Biết áp dụng biện pháp ATĐ việc sử dụng đồ dùng điện sữa chữa điện – Biết sử dụng bút thử điện để kiểm tra có điện hay khơng Biết tách nạn nhân bị tai nạn điện khỏi vật mang điện cách khẩn trơng sơ cứu kịp thi 3 TĐ có ý thức áp dụng biện pháp ATĐ sử dụng điện sữa chữa điện thông thờng *Trọng tâm: Các nguyên nhân gây tai nạn điện – Biện pháp khắc phục sử dụng điện * Năng lực cần hớng tới: – Năng lực tự học Thực hành theo quy trình công nghệ, sử dụng công nghệ – Năng lực phối hợp nhãm – Năng lực phát triển ngôn ngữ diễn đạt giao tiếp – Nâng lực giải vấn đề II Chuẩn bị: 1 GV: – Phòng công nghệ, máy tính máy chiếu Giáo án trình chiếu – Một số hình ảnh nguy tai nạn ®iƯn: H33.1 2.4 – Mét sè dơng an toàn điện: Tua vít, kìm điện lê – có chuôi cách điện – Bảng phụ kê bảng 33.1 SGK trang117 2 HS đọc 33,34,35 SGK /116.127 III Tổ chức hoạt động dạy hoc. HĐ1 : Kiểm tra giới thiệu học: – Em vai trò ĐN SX S? cho vớ d minh ha? – Trình bày quy trình SX điện nhà máy Thủy điện ? Qua học trớc , em thấy vai trị ĐN Từ có điện , sử dụng diện loài ngời vấp phải nhiều tan nạn điện ( nh chết ngời, hỏa hoạn, ) Vậy ta dùng điện nh để tránh khỏi tai nạn đó? Bi 33 HĐ2: Trớc tiên ta tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn điện? HĐ GV HĐ HS Tiểu kết HĐ2: tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn điện – Qua hỡnh ảnh 33 ; 33.2 SGK liên hệ thực tế C/S Trả lời CH: + Vì xảy tai nạn điện ? tìm xem có ccác nguyên nhân gây tai nạn điện đó? + Khi sư dơng ®iƯn em thêng thÊy nguyên nhân phổ biến? + Quan sát hình 33.1 chạm trực tiếp vào vật mang điện những trờng hợp nào? + Quan sát hình 33.2 cho biết tai sao lại phải cỡng chế phá bỏ nhà của ngời dân? + Theo bảng 33.1 em hÃy cho biết ngời dân thực khoảng cách không vi phạm K/C AT lới điện cao áp? +Theo hỡnh 33.3 trờng hợp nào ngời bị tai nạn điện đến gần điện đứt? – HS quan sát trả lời câu hỏi GV Thảo luận câu trả lời trớc tập thể lớp , từ rút học ghi I Vì xảy tai nạn điện? 1 Do chạm trực tiếp vào vật mang điện: – dây trần (không bọc cách điện ) – dây hở phần cách điện (do nứt, dập … phần vỏ cách điện – đồ dùng điện bị dò điện vỏ (ấm nớc ,bàn là) – s÷a chữa điện không ngắt điện, không sử dụng dụng cụ cách điện an toàn 2 Do vi phm khong cách an toàn lới điện cao áp trạm biến áp ( xem bảng 33.1) – làm nhà vi phạm k/c AT – chơi diều ,đùa nghịch dới đ-ờng đay cao áp (49)HĐ3: Tìm hiẻu biện pháp an toàn điện – Thảo luận nhóm : với nguyên nhân vừa tìm đợc phần , nguyên nhân em tìm cách khắc phục để ta an tồn điện sử dụng điện sữa chữa điện? Gv tổng hợp K /Q chốt lại cần thiết áp dụng biện pháp ATĐ. – Thảo luËn theo nhãm theo HD cña GV – B/C kết thảo luận với lớp – Thống phơng án Chọn biện pháp an toàn điện sử dụng sữa chữa điện – ghi II Một số biện pháp an toàn điện: 1 Tuân thủ nguyên tắc an toàn điện sử dụngđiện: – cách điện dây dẫn điện an toàn – Kim tra dựng điện có dị điện khơng – nối đất thiết bị cố định nh tủ lạnh, máy bơm, ổn áp – không vi phạm k/c ATĐ dới đờng dõy cao ỏp 2 Nguyên tắc ATĐ sữa chữa điện: – Trc sa cha phi ct cầu dao áptơmát hay cầu chì – Trong sữa chữa dùng TBĐ có ATĐ Có lót cách điện, dụng cụ phải có chi cách điện đủ tiêu chuẩn ATĐ, thử điện bút thử điện đủ TC AT Hđ4 tổng kết hdvn – GV tổng kết theo ND ghi bảng – Dn dò : Học chuẩn bị sau (đọc trớc 34+ 35 chuẩn bị dụng cụ phng ỏn TH) – Đọc phần ghi nhớ cuối SGK trang120 – Trả lời câu hỏi nêu học – Tỡm hiu cỏch dùng bút thử điện dụng an toàn điện để kiểm tra sữa chữa điện – §äc tríc bµi 34+35 SGK *Tổ chức hoạt động dy hoc T2,3 HĐ – Kiểm tra tổ chøc t×nh huèng häc tËp: – Tai nạn điện thờng xảy nguyên nhân nào? Em phải làm để sử dụng điện nhà nh lớp cho an toàn? – Để đảm bảo an toàn điện sữa chữa đồ điện ta cần sử dụng dụng cụ nh thế nào? Cách dùng bút thử điện ? Khi gặp số trờng hợp tai nạn điện , em cần phải làm để cứu ngời? Hoạt động giáo viên (GV) Hoạt động học sinh (HS) H§ HD tìm hiểu dụng cụ bảo vệ an toàn điện bút thử điện: – Theo em sa chữa điện ngời ta thờng dùng vật liệu cách điện để đảm bảo an toàn cho ngời dùng in? – GV hớng dẫn hs quan sát tìm hiểu cấu tạo bút thử điện – Ghi tên chức phận vào báo cáo thực hành – GV giới thiệu NLLV cách sử dụng bút thử điện HĐ.HD tìm hiểu quy trình cứu ngời tai nạn điện: – Khi hiểu rõ vật liệu cách điện dụng cụ an toàn điện giúp ta có kiến thức việc quan sát chọn vật liệu tách nạn nhân bị điện giật 35 – GV phân nhóm phát mẫu báo cáo thực hành cho hs – Giới thiệu cách làm vào báo cáo thực hành – GV Theo dõi quan sát häc sinh thùc hµnh – Giúp đỡ nhóm học sinh yếu – Giải đáp số thắc mắc ca hs – Đọc nội dung phần TH 34 SGK trn121 III tìm hiểu dụng cụ bảo vệ an toàn điện bút thử điện 1./ Tìm hiểu dụng cụ bảo vệ an toàn điện SGK/121 – hs quan sát mô tả cấu tạo dụng cụ: thảm cách điện, găng tay cao su, vào mục báo cáo thực hành 2./ Tìm hiểu bút thử điện – Quan sát mô tả cấu tạo bút thử điện – Tìm hiểu nguyên lý làm việc – Sư dơng bót thư ®iƯn IV tìm hiểu quy trình cứu ngời tai nạn điện: HS hoạt động theo nhóm giải tình nêu SGK: – Thảo luận làm tập thực hành theo bớc tiến hành (theo hớng dẫn trên) – Ghi vào báo cáo thực hành 1./ Tách nạn nhân khỏi nguồn điện – Tỡnh 1: Một ngời đứng tay chạm vào vật mang điện (50)Tỉng hỵp : Chän nhãm cã biƯn ph¸p hay TH mÉu mét sè biƯn ph¸p thờng áp dụng có hiệu *Gv t chc cho HS đợc TH phần sơ cứu nạn nhân viết báo cáo theo mẫu III sgk trang123 127 HĐ Tổng kết chủ đề đánh giá nhận thức hs theo hớng phát triển lực, hdvn: – GV yêu cầu học sinh ngừng luyện tập và tự đánh giá kết – GV đánh giá làm tập thực hành: Sù chuÈn bÞ hs Cách thực quy trình Thái độ học tập – HD hs tự đánh giá làm dựa theo mục tiêu bi hc 2./ Sơ cứu nạn nhân – Trờng hợp nạn nhân tỉnh – Trng hp nạn nhân ngất, không thở thở không đều, co git v run +) Phơng pháp 1: phơng pháp nằm sấp +) Phơng pháp hà thổi ngạt – Nhận xét đánh giá hs theo lực chủ đề – Ngõng lun tËp vµ thu dän vÖ sinh – Theo dõi nhận xét đánh giá KQ thực hành Rót kinh nghiƯm cho thân HDVN -Có ý thức vận dụng kiến thøc vµo cc sèng thùc tÕ – RÌn tÝnh cÈn thËn, ý thøc thu thËp th«ng tin nhãm – Tự giác ôn tập từ 29 Truyền biến đổi CĐ đến 35 chuẩn bị cho tiết ôn tập kiểm tra tiết -Ngày dạy Tiết 33: ôn tập (chuẩn bị kiểm tra học kì I) I Mục tiêu häc: Sau bai häc GV lµm cho HS : Củng cố khắc sâu kiến thức: 1, Phần VKT: + BV hình chiếu khối hình học, kí hiệu quy ớc vẽ hình chiếu , hình cắt + c v v hỡnh chiếu khối hình đơn giản học + Đọc vẽ hình chiếu cá loại BV: BVCT, BVCT có ren, BV lắp, BVN, 2, Phần khÝ : – BiÕt vai trß quan trọng khí sx đ/s – Sự cần thiết phận máy phải truyền động biến đổi CĐ – Tỷ số truyền động số truyền động Nguyên lí làm việc số cấu biến đổi CĐ truyền CĐ ứng dụng chúng (phạm vi ứng dụng loại) thực tÕ cuéc sèng – Vai trò nhà máy điện – quy trình SX điện nhà máy điện Vai trò điện SX ĐS nh phát triển CNHHĐH đất nớc – Các nguyên nhân gây tai nạn điện biện pháp khắc phục Tự đặt tình tai nạn điện đa biện pháp cứu ngời bị tai nạn điện tối u *Träng t©m: ND kiÕn thøc chơng chơng II Chuẩn bị: – HS «n theo néi dung GV híng dÉn ( Giíi h¹n tõ tiÕt 32) – Kẻ sơ đồ kiến thức SGK tr109 – Trả lời đợc phạm vi ứng dụng phần khí phần vẽ kĩ thuật III Tổ chức hoạt động dạy hoc. HĐ1 : ổn định , kiểm tra ban đầu giới thiệu ND ôn tập cần đạt đợc – Gv giới thiệu mục tiêu học – Kiểm tra xen kẽ kiến thức cần nhớ HS tiết – Tự ôn tập phần VKT theo tiết ôn tập 15 SGK trang 53 HĐ cđa GV H§ cđa HS HĐ2: HD hệ thống câu hỏi ôn tập trong ch ơng , gợi ý đáp án – Tại máy thiết bị cần ph¶i trun c/®? – Thơng số đặc trng cho cho các truyền động quay? Viết công HS hoạt động cá nhân trả lời CH GV sau thảo luận với lớp để có ỏp ỏn phự hp nht Các máy cần truyền c/đ vì: – Cỏc b phn ca mỏy thờng đặt xa nhau, tốc độ quay không giống nhau. (51)thức tỷ số truyền truyền động đó? – Nêu ứng dụng phạm vi ứng dụng truyn ng? – Trình bày nguyên lí làm việc cơ cấu tay quay trợt? – Cho vài VD cấu biến CĐ đợc dùng máy? – Vai trß điện SX và đ/s? – Nêu quy trình SX điện nhà máy Thủy điện , nhà máy Nhiệt điện.? – Vai trò điện sản xuất và đời sống? – Vai trò đờng dây điện gì? của trạm biến áp gì? – Trình bày nguyên nhân gây tai nạn điện? Các biện pháp an toàn điện thờng đợc áp dụng gì? – Khi gặp trờng hợp tai nạn điện em phải làm ? để giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điệnvà cấp cứu ngời nh nào? H§ : Bµi tËp : Đĩa xích xe đạp có 72 răng; Đĩa lớp có tầng : tầng 18 răng; tầng 20 răng; tầng 36 răng, a, Tình tỉ số truyền cấu truyền động xích để xích tầng líp 36 răng? b, Điều chỉnh xích tầng líp có số nào tỉ số truyền lớn nhất? Lúc đĩa xích quay vịng líp quay vịng? cđa m¸y. – Thông số đặc trng ch truyền động tỉ số truyền i C«ng thøc cđa tØ sè trun i lµ: i = nbd nd = n2 n1 = D1 D2 hay n2 = n1 D1 / D2 Giải thích kí hiệu: SGK trang100và101 – Khi tay quay quay quanh trục A, đầu B thanh truyền c/đ tròn, kéo theo trợt c/đ tịnh tiến qua lại gí sè (r·nh trỵt). – Khi tay quay quay nhng trợt tịnh tiến không đều. – SGK trang103 104 – Nhà máy thủy điện: – Nhà máy nhiệt điện: HS thực theo HD GV áp dụng công thức :i = n2 n1 = Z1 Z2 (1) Hay n2=n1. Z1 Z2 Tãm t¾t: a, Z1 =72 Z2 =36 i1 = ? b, Z1 = 72 Z3 = 18 I3 = ? Gi¶i a, Tỷ số truyền cấu truyền động khi để xích tầng líp 36 là: i = Z1 / Z2 =72:36 =2 b, Theo cơng thức (1) đĩa có số răng số vịng quay lớn Vậy , để xích tầng líp 18 thì tỷ số truyền lớn đĩa xích quay vịng líp quay đợc vịng; Vì : i = n2 / n1 = Z1 / Z2 =72 :18 = 4 Suy : n2 =4n1 (với n2 tốc độ quay của líp; n1 tốc độ quay đĩa xích). HĐ Tổng kết đánh giá học ôn HS HDVN: HĐ4 : Tổng kết củng cố , hdvn: – GV giúp HS tổng kết kiến thức cần nhí ND bµi häc (dùa vµo MT cđa bµi học) – Tiếp tục ôn tập theo câu hỏi cuối phạm vi chơng – Chn bÞ tèt cho tiÕt sau kiĨm tra kì I -Thủy Năng Của Dòng n ớc Tua pin Máy Phát điện điện Làm quay Làm quay Phát Nhiệt Năng Của than, khớ t Hơi N ớc Tua pin Máy Phát điện điện đun Nóng n íc Lµm quay (52)Ngµy kiĨm tra : TiÕt 34 kiĨm tra học kì I (45 phút) I Mục tiêu häc: 1 Kiểm tra đánh giá hiểu biết nhận biết nội HS đợc học theo mục tiêu đề phần VKT phần khí 2 Rèn kĩ tự giác làm kiểm tra, kiểm tra nghiêm túc, trung thực có chất lợng Kiến thức đề kiểm tra sát với thực tế học sát với thực tế sống II Chuẩn bị: Gv soạn đề kiểm tra thể loại trắc nghiệm tự luận theo ma trận đề KT cấp (Mỗi HS đề riêng)HS ôn tập kĩ nội dung đãđợc tổng kết ôn tập; III Tổ chức hoạt động dạy hoc. HĐ1: ổn định kiểm tra điều kiện thi HĐ2 Phát đề kiểm tra (đề in theo khỏc ) HĐ3 HS làm GV giám sát – HS làm nghiêm túc HĐ4: Còn phút GV nhắc nhở HS thời gian hoàn chỉnh làm Hết , yêu cầu HS dừng bút thu đầu bàn lớp trởng thu bµi nép cho GV HĐ5 HDVN: Quan sát xe đạp xem truyền c/đ cho bánh sau ntn? IV Đáp án biểu điểm chấm: I Phần trắc nghiệm khách quan (4,5điểm). 1 Khoanh tròn câu sau câu khoanh cho 0.5 điểm x = điểm: B,C,E,F,H,J 2 Điền cụm từ thích hợp 1,5 điểm cụm từ lần lợt là: a, (1) Sắt ;(2) cácbon; (3) thép; (4) gang; (5) thÐp; (6) gang – Cho ®iĨm b, (7)kim loại màu; (8)dẫn điện làm phận tiếp điện thiết bị điện Cho 0,5 ®iĨm II Tù ln (5,5 ®iĨm): 1 C©u hái (2,5 điểm):*Các máy cần truyền c/đ vì:(1điểm) – Các phận máy thờng đặt xa nhau, tốc độ quay khơng giống nhau. – Máy cần có phận truyền c/đ có nhiệm vụ truyền biến đổi tốc độ quay cho phù hợp với chức máy. *Thông số đặc trng ch truyền động tỉ số truyền i ( 0,5 điểm) *Công thức tỉ số truyền i là: (1điểm) có giải thích đại lợng cơng thức: i = nbd nd = n2 n1 = D1 D2 = Z1 Z2 (1) Với :* n1 tốc độ quay bánh dẫn; n2 tốc độ quay ca bánh bị dẫn *D1 , Z1 đờng kính, số bánh dẫn; D2, Z2 là đờng kính, số bánh bị dẫn * i tỉ số truyền cấu. hayn2 = n1 D1 D2 = n1. Z1 Z2 (2) 2 Đúng cho 1,5 điểm: Khi dùng bút thử điện , tay cầm bút phải chạm vào kẹp kim loại đầu nắp bút Chạp dầu bút vào chỗ cần thử điện, bóng đèn báo sáng tức vật có điện Chú ý cần dùng bút thử điện tốt có vỏ cách điện tt 3 BT (1,5điểm) Tóm tắt: Z1 =72 Z2 =36 i1 = ? (0,5 điểm) Giải T s truyn ca c cấu truyền động để xích tầng líp 36 là: (1điểm) i = Z1 / Z2 =72:36 = 2 Ngày dạy: Chng 7: dùng điện gia đình (53)- Nhận biết đợc vật liệu dẫn điện, VL cách điện, VL dẫn từ – Hiểu đợc đặc tính cơng dụng loại vật liệu kĩ thuật điện – HS vận dụng đợc kiến thức liên hệ đợc với thực tế – Hiểu đợc nguyên lý biến đổi lợng điện chức nhóm đồ dùng điện – Hiểu đợc số liệu kĩ thuật đồ dùng điện ý nghĩa chúng – HS có ý thức sử dụng đồ dùng điện số liệu kĩ thuật *Trọng tâm: Biết đợc vật liệu dẫn điện, VL cách điện, VL dẫn từ Hiểu đợc số liệu kĩ thuật đồ dùng điện ý nghĩa chúng II ChuÈn bÞ: – GV: + GA, đồ dùng dạy học Mẫu vật liệu cách điện, hộp số quạt trần + Tranh vẽ đồ dùng điện gia đình, số nhãn hiệu đồ dùng điện – HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp + Ơn lại tính chất vật liệu khí ( 18/60) đọc trớc 36 III Tổ chức hoạt động dạy hoc. HĐ1:ổn định tổ chức, giới thiệu học: Để chế tạo đợc máy điện hay thiết bị điện cần có loại vật liệu ? vật liệu có đặc tính ứng dụng nh ? Bài hôm em tìm hiểu vấn đề Hđ giáo viên Hđ học sinh Tiểu kết (ghi bảng) HĐ2: Tìm hiểu vật liệu dẫn điện: – Cho HS quan sát cấu tạo hộp số quạt trần – GV ch vào phận hỏi vật liệu làm phận – GV đàm thoại HS để đa KN ? Đặc tính vật liệu dẫn điện ? Hãy kể tên vật liệu dùng để dẫn điện mà em biết ? – GV hớng cho HS cách phân loại VLDĐ ? ứng dụng vật liệu nh th no ? – Yêu cầu HS trả lời câu hỏi nhỏ SGK HĐ3: HD tìm hiểu vật liệu cách điện. – Em hiu VLCĐ? – HÃy kể tên VLCĐ mà em biÕt? – VLCĐ thờng đợc dùng trongTB , Đồ dùng điện phận nào? HD t¬ng tù nh phần HĐ4: HD tìm hiểu vật liệu dÉn tõ. – GV cho hs quan s¸t m¸y biến áp ? Lõi máy biến áp làm vËt liƯu g× ? Trong thùc tÕ vËt liƯu nµo lµ vËt liƯu dÉn tõ vµ øng dơng cđa nã ? HS quan sát theo dõi hỡng dẫn GV để đa KN – Qua kiến thức học HS trả lời – HS liệt kê vật liệu dẫn điện thờng gặp – Theo dõi gợi ý GV để biết phân loại ứng dụng VLDĐ – Quan s¸t nhận xét – Đọc SGK trả lời câu hỏi – Học sinh quan sát trả lời câu hỏi theo gợi ý GV rút kÕt ln I VËt liƯu dÉn ®iƯn: 1 Khái niệm: Là vật liệu mà dòng điện chạy qua đợc Đặc tính: Vật liệu dẫn điện có điện trở suất nhỏ ( 10-6 – 10-8Ωm) 3 Phân loại ứng dụng: – Chất khí: Hơi thuỷ ngân bóng đèn cao áp – Chất lỏng: axit, bazơ, muối … – ChÊt r¾n: + Kim loại: Cu; Al làm lõi dây dân điện + Hợp kim: pheroniken, nicrom khó nóng chảy làm dây đốt nóng bàn là, bếp điện II Vật liệu cách điện 1 Khái niệm: Vật liệu cách điện vật liệu không cho dòng điện chạy qua 2 Tính chất: -Tớnh cách điện đặc trng điện trở suất ( 108 – 1013m) * Phân loại: -Chất khí: khí trơ; không khí – Chất lỏng: Dầu biến thÕ – ChÊt r¾n: Nhùa; thủ tinh øng dơng: Chế tạo vỏ dây dẫn, vỏ thiết bị phận cách điện thiết bị III VËt liÖu dÉn tõ – Khái niệm: vật liệu mà đờng sức từ chạy qua (54)- Yêu cầu HS đọc nội dung phần III SGK – GV kÕt luËn HĐ5: Hớng dẫn tìm hiểu phân loại đồ dùng điện số liệu kĩ thuật : – GV yªu cầu HS quan sát hình 37.1 trả lời câu hỏi SGK ? Thiết bị hình lợng đầu vào ? Năng lợng đầu ? KL in nng bin i thnh quang nng – Các thiết bị khác hớng dẫn tơng tự làm BT sách giáo khoa (b¶ng 37.1) – Gv đa số nhãn đồ dùng điện để HS quan sát tìm hiểu ? Số liệu kĩ thuật gồm đại lợng ? SLKT quy định – Cho HS đọc trả lời câu hỏi SGK/ 133 – Tại bóng đèn sợi đốt cắm vào ắc quy ko sáng ? ? Các số liệu kĩ thuật có ý nghĩa nh mua sử dụng đồ điện – GV cho HS lµm bµi tập trả lời câu hỏi SGK/133 HĐ6 : Tỉng kÕt vµ cđng cè , hdvn: – Gv yêu cầu vài HS đọc phần ghi nhớ SGK 130+133 – Gợi ý để HS trả lời đợc câu hỏi cuối 36+37 – HDVN; Đọc trớc 38 SGK trang134 tìm hiểu ngời ta tìm điện từ năm buổi ban đàu ngời ta dùng điện ntn? – HS quan sát số nhãn đồ dùng điện nhận xét – trả lời câu hỏi GV – Đọc trả lời câu hỏi SGK – HS nhận xét đa kết luận – Đọc trả lời câu lỏi SGK – HĐ cá nhân theo HD cña GV + Thép KTĐ làm lõi máy biến áp, lõi máy phát điện, động điện + Anicô: làm nam châm vĩnh cửu + ferit làm ăng ten + pecmalụi lm lừi cỏc động điện chất lợng cao IV Phân loại đồ dùng điện: 1 Đồ dùng loại điện -quang: biến đổi điện thành quang để chiếu sáng 2 Đồ dùng loại điện -nhiệt: biến đổi điện thành nhiệt để đốt nóng, nấu cơm … 3 Đồ dùng loại điện – cơ: biến đổi điện thành làm quay máy nh máy bơm nớc, quạt điện … V Các số liệu kĩ thuật. 1.Các đại lợng điện định mức: – Điện áp định mức U – đơn vị (V) – Dòng điện định mức I – đơn vị (A) – Công suất định mức P – đơn vị (W) 2 ý nghÜa cđa sè liƯu kÜ tht Chọn đồ dùng điện có điện áp định mức phù hợp với điện áp sinh hoạt – nhằm cho đồ dùng điện lm vic bt Ngày dạy: Tiết 36 Bài 38: đồ dùng điện – quang đèn sợi đốt I Mục tiêu học: Sau bµi häc nµy HS ph¶i: – Biết phân lọai loại đèn dựa vào nguyên lí làm việc đèn – Hiểu đợc cấu tạo nguyên lý làm việc đèn sợi đốt – Biết đợc số đặc điểm số liệu kĩ thuật đèn sợi đốt – Biết lựa chọn sử dụng đèn sợi đốt hợp lý Hiểu đợc u nhợc điểm đèn sợi đốt để biết lựa chọn hợp lí đèn chiếu sáng gia đình *Trọng tâm: Hiểu đợc nguyên lí làm việc , thấy đợc u nhợc điểm đèn sợi đốt, từ biết chọn lựa đèn để chiếu sáng cho phù hợp II ChuÈn bÞ: – Gv su tầm tranh ảnh cộng nghệ chiếu sáng nay( gia đình , nơi cơng cộng, rạp hát ,.) Đèn sợi đốt loại ( trịn, nhót, đèn trang trí, bóng đèn pin, theo cơng suất ; 6V, 12V, 220V, theo công suất.) – HS đọc trớc nội dung 38 SGK trang 134 tìm hiểu cấu tạo cách làm việc đèn sợi đốt (55)HĐ1 – Kiểm tra tổ chức t×nh huèng häc tËp: ? Hãy kể tên phận làm vật liệu dẫn điện đồ dùng điện mà em biết? Chúng làm từ vật liệu gì? Có loại đồ dùng điện ? cho vớ d mi loi? Hđ giáo viên Hđ học sinh Tiểu kết (ghi bảng) HĐ2: Tìm cách phân loại đèn điện chiếu sáng: GV: Các em có biết ngời phát minh bóng đèn sợi đốt và vào năm ko? ? Đèn điện đợc phân loại nh thế ? – Hãy quan sát hình 38.1 SGK cho ví dụ loại chúng đợc dùng thắp sáng đâu? H§3: HD tìm hiểu cấu tạo và NLLV – GV yêu cầu hs quan sát tranh vẽ vật thật ? Các phận đèn sợi đốt ? ? Vì sợi đốt làm bằng vonfram ? ? Vì phải hút hết khơng khí và bơm khí trơ vào bóng ? ? Đi đèn có cấu tạo nh thế nào ? ? Có dạng đèn ? Tại đèn sáng, dây vonfram nóng phát sáng mà khơng bị nóng chảy khi đó dây dẫn đồng khơng nóng nh có dịng điện chạy qua? ? Đèn sợi đốt có u điểm và nhợc điểm ? HĐ4: Tìm hiểu đặc điểm và SLKT , cách sử dụng đèn sợi đốt: ? Trên bóng đèn có ghi số liệu kĩ thuật ?ý nghĩa? ? Đèn sợi đốt có cơng dụng ? Dùng đèn sợi đốt có tiết kiệm ĐN khơng sao? Vậy, theo em nên dùng đèn sợi đốt để thắp sáng nơi nhà ? HS hoạt động cá nhân quan sát , tìm đọc SGK trả lời: – 1879- ngời Mỹ – Thomas Edison phát minh đèn sợi đốt 1939 đèn huỳnh quanh tạo – HS tr¶ lêi… HS đọc tìm hiểu đặc điểm đèn sợi đồt rút KL – HS quan sát bóng đèn trả lời câu hỏi – Thơng qua kiến thức thực tế HS trả lời câu hỏi – Vonfram có = 5,5.10-8 m > đồng = 1,7.10-8 m nên dây vonfram tỏa nhiệt nhiều Mặt khác nhiệt độ nóng chảy đồng nhỏ nhiều vonfram nên dây vonfram nóng tới 10000C nhng dây đồng khơng bị nóng chảy Đồng nóng chảy 10830C Còn vonfram ë 33700C. – HS phát u nhợc điểm thông qua phần nc đặc điểm đèn – HS giải nghĩa SLKT: Giúp ta lựa chọn bóng đèn có điện áp định mức và công suất định mức phù hợp với điện áp lới điện sinh hoạt nhu cầu dùng điện – Hạn chế dùng bóng đèn sợi đốt nơi phải chiếu sáng thờng xuyên để tiết kiệm ĐN. I Phân loại đèn điện: – Đèn điện tiêu thụ điện biến đổi ĐN thành quang – Dựa vào nguyên lí làm việc , ta chia đèn diện thành loại : – Đèn sợi đốt – §Ìn hnh quang – Đèn phóng điện.(cao áp Hg, cao áp Na, ) II Đèn sợi đốt: 1 Cấu tạo :3 phận chính: a./ Sợi đốt: dây kim loại có dạng lị xo xoắn, làm vonfram b./ Bóng thuỷ tinh: làm thuỷ tinh chịu nhiệt, có chứa khí trơ (acgon, kripton ) làm tăng tuổi thọ sợi đốt c./ Đuôi đèn: làm đồng sắt tráng kẽm đợc gắn chặt với bóng Trên có cực tiếp xúc cách điện thủy tinh đen Có hai kiểu đi: xốy uụi ngnh 2./ Nguyên lý làm việc: Khi đóng điện, dịng điện chạy dây tóc đèn làm dây tóc nóng lên đến nhiệt độ cao, dây tóc phát sáng 3./ Đặc điểm đèn sợi đốt. a Đèn phát ánh sáng liên tục b Hiệu suất phát quang thấp 4% đến5%ĐN tiêu thụ biến thành QN c Tuæi thä thÊp 1000h 4 Sè liÖu kÜ thuËt: – Điện áp định mức: 127V; 220V – Công suất định mức: 40W; 60W… 5 Sử dụng: chiếu sáng phịng ngủ, nhà tắm, bàn học hiên, bóng đèn trang trớ cụng sut nh HĐ3 : Tổng kết cñng cè , hdvn: – GV cho HS đọc phần ghi nhớ, hệ thống lại NDKT câu hỏi cuối bài/136 – Mở rộng câu 3: đặc điểm đèn sợi đốt có u : ctạo đơn giản ,dễ tháo lắp, dễ thay thế, giá thành rẻ,cho nên đợc dùng nhiều, *Dặn dò: Trả lời câu hỏi SGK đọc trớc 39 (56) -Ngày dạy : Tiết 37 Bài 39: đèn huỳnh quang I Mục tiêu học: – Biết đợc cấu tạo đèn ống huỳnh quang – Hiểu đợc nguyên lý làm việc đặc điểm đèn ống huỳnh quang – Hiểu đợc u nhợc điểm loại đèn điện để lựa chọn hợp lí đèn chiếu sáng nhà *Trọng tâm: Cấu tạo , nguyên lí làm việc đặc điểm đèn huỳnh quang II ChuÈn bÞ: GV chuẩn bị cho lớp: Bộ đèn ống huỳnh quang (cả giá đèn) Đèn compắc huỳnh quang có đui tơng ứng HS chuẩn bị bóng đèn huỳnh quang hỏng đập vỡ lấy đầu cực đèn III Tổ chức hoạt động dạy hoc. HĐ1 – GV giới thiệu tổng quan đèn huỳnh quang việc sử dụng phổ biến đèn huỳnh quang nay: * Kiểm tra: Nêu đặc điểm dèn sợi đốt? Theo em biết dùng đèn sợi đốt có tiết kiệm điện khơng? gia đình em thờng dùng loại đèn nào? * Hiện : KH phát triển nhiều đèn đợc sx có hiệu suất phat quang cao tiết kiệm điện , có loại đèn chủ đạo đèn huỳnh quang compắc huỳnh quang Bài hơm nay tìm hiểu u việt loại đèn này. Hđ giáo viên Hđ học sinh Tiểu kết (ghi bảng) HĐ2 Tìm hiểu cấu tạo , ngun lí , đặc điểm , SLKT và cơng dụng đèn huỳnh quang: ? Cấu tạo phận đèn ống huỳnh quang ? – GV kÕt luËn ? Lớp bột huỳnh quang có tác dụng ngun lí làm việc ca ốn ? – GV kết luận đa NLLV – GV nêu giải thích đặc điểm đèn huỳnh quang ? Tuổi thọ đèn HQ nh ? ? Vì phải phóng điện ? cần có điều kiện để phóng điện ? ? §Ìn hnh quang có số liệu kĩ thuật nào? ? Đèn HQ sd nhiều đâu? H3: Tỡm hiu ốn com păc – Yêu cầu hs quan sát hình HS : Quan sát hình vẽ HS thảo luận trả lời câu hỏi – HS phỏt cấu tạo đèn ống huỳnh quang, cấu tạo điện cực hình trực tiếp vật thật báo cáo HS ghi – HS tr¶ lêi – Theo dâi hd cđa GV nhận xét – Theo dõi SGK trả lời câu hỏi Tiết:38 Bài 39 I Đèn èng hnh quang: 1.CÊu t¹o: a) èng thủ tinh: Có chiều dài khác nhau: 0,6m; 1,2m … Mặt có lớp bột huỳnh quang, đợc hút hết KK , bơm khí trơ Hg b) Điện cực: có 2điện cực làm vonfram, có tráng lớp bari – oxit để cực phát điện từ Mỗi cực có 2chân đèn 2.Nguyªn lÝ lµm viƯc: Khi đóng điện, tợng phóng điện hai điện cực của đèn tạo tia tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống phát ánh sáng. Màu sắc ánh sáng phụ thuộc vào chất huỳnh quang. 3 Đặc điểm đèn ống HQ. a) Hiện tợng nhấp nháy b) Hiệu suất phát quang Khi đèn làm việc, khoảng 20% đến 25% điện tiêu thụ đèn đợc biến đổi thành quang (57)39.2 GV:Trực quan đèn ống huỳnh quang – HS quan sát nhận xét CT ? Nêu cấu tạo nguyên lý làm việc u điểm đèn compac HĐ4: So sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang: – Yêu cầu hs đọc làm tập nhỏ SGK/139 – quan sát hình 39.2 trả lời câu hỏi – HS hoạt động theo nhóm: – HS lµm bµi tËp theo HD cđa GV -báo cáo nhóm thảo luận với lớp đến nhận xét nên dùng loại đèn nhiều – Cá nhân ghi lại KQ: d) Mồi phóng điện: hai điện cực cách xa nhau, để đèn phóng điện đợc cần phải mồi phóng điện Ngời ta dùng chấn lu điện cảm tắc te, chấn lu điện tử 4 C¸c sè liƯu kÜ thuật Điện áp 220V Dài ống 0,6m .CS 18W ; 20W Dµi èng 1,2m .CS 36W; 40 W 5 Sư dơng : phỉ biÕn réng r·i II §Ìn compac hnh quang: Về ngun lí đèn compac giống đèn huỳnh quang nhng khác cấu tạo nhỏ gọn hiệu suất phát quang gấp khoảng lần đèn sợi đốt III So sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang. Bảng39.1 SGK/139 Bảng 39.1 SGK ?139: So sánh u điểm nhợc điểm đèn sợi đốt đèn huỳnh quang: Loại đèn u điểm Nhợc điểm Đèn sợi đốt 1. ỏnh sỏng liờn tc 2 Không cần chấn lu 1 Không tiết kiệm điện năng2 Tuổi thọ thấp Đèn huỳnh quang. 1 Tiết kiệm điện năng 2 Tuổi thọ cao 1. ánhsáng không liên tục 2 Cần thêm chấn lu 4 HĐ5: Tổng kết học: – Đọc phần ghi nhớ, hệ thống lại NDKT câu hỏi cuối bài/136 Các câu hỏi cuèi bµi/139 – NhËn xÐt giê häc – Dặn dò: Trả lời câu hỏi SGK đọc trớc 39, 40 – Kẻ mẫu báo cáo thực hành SGK trang 142 để chuẩn bị cho sau -Ngày dạy: Tiết 38 – Bµi 40 Thực hành : đèn ống huỳnh quang I Mục tiêu: Sau học HS phải: – Biết đợc cấu tạo đèn ống huỳnh quang, chấn lu, tắc te – Hiểu đợc nguyên lý làm việc cách sử dụng đèn ống huỳnh quang – Có ý thức tuân thủ quy tắc an toàn điện, đảm bảo an toàn điện *Trọng tâm:Hiểu rõ cấu tạo, giải thích SLKT, tìm hiểu chức phận đèn vận hành đèn II ChuÈn bÞ: *GV: – Một đèn huỳnh quang lắp sẵn bảng thực hành ( mẫu ) – Vật liệu : cuộn băng dính, dây dẫn điện(5 m dây đơi) – Thiết bị đồ dùng: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, tua vít,phích cắm điện tốt ổ cắm điện dây dài. HS lập bảng mẫu báo cáo theo hớng dẫn SGK trang 142 vào giấy. III Tổ chức hoạt động dạy hoc. HĐ1 Kiểm tra ban đầu , ổn định lớp giới thiệu mục tiêu TH – GV chia nhóm TH (58)Hoạt động giáo viên (GV) Hoạt động học sinh (HS) HĐ2 : HD nội dung TH: 1 Hiểu mục tiêu cần làm : (- Phần mục tiêu học) 2 Chuẩn bị: ( Phần I sgk/ 141) 3 Nội dung trình tự thực hành – Đọc giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật đèn huỳnh quang – Quan sát, tìm hiểu cấu tạo, chức phận đèn – GV HD học sinh quan sát và, tìm hiểu cấu tạo đặt câu hỏi để hs trả lời chức phận đèn ống huỳnh quang, ghi vào mục báo cáo thực hành – Gv mắc sẵn mạch điện, tìm hiểu cách nối dây đặt câu hỏi: ? Cách nối phần tử mạch điện nh ? – Kết tìm hiểu ghi vào mục báo cáo thực hành – Gv úng điện dẫn học sinh quan sát tợng phóng điện tắc te đèn phát sáng – Quan sát tìm hiểu sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang – Quan sát mồi phóng điện đèn phát sáng H§3 : thùc hµnh: – Học sinh hoạt động theo nhóm ngi – Cho nhóm thực hành theo quy trình – GV phân nhóm phát mẫu báo cáo thực hành cho hs – Giới thiệu cách làm vào báo cáo thực hành – GV Theo dõi quan sát học sinh thực hành – Giúp đỡ nhóm học sinh yếu – Giải đáp số thắc mắc hs Lµm bµi tập thực hành theo bớc ghi kết vào báo cáo thực hành HĐ4: Tổng kết , cđng cè , híng dÉn vỊ nhµ: – GV yêu cầu học sinh ngừng luyện tập tự đánh giá kết – GV đánh giá làm tập thực hành: Sù chuÈn bÞ hs Cách thực quy trình Thái độ học tập – HD hs tự đánh giá làm dựa theo mục tiêu bi hc * Dặn dò: HĐ1 HĐ2; – HS ý theo dõi GV nêu MT để nắm đợc nội dung KT KN cần đạt đợc sau thực hành – Nhãm trởng báo cáo với Gv chuẩn bị nhãm m×nh – HS quan sát đèn ống huỳnh quang, đọc tìm hiểu ý nghĩa SLKT – HS quan sát đèn ống huỳnh quang tìm hiểu cấu tạo trả lời câu hỏi chức phận đèn ống huỳnh quang, ghi vào mục báo cáo thực hành – Quan s¸t mạch điện mắc sẵn, tìm hiểu cách nối dây trả lời câu hỏi GV, ghi kết tìm hiểu vào mục báo cáo thực hành – Hs quan sát nhận xét HĐ3: – ổn định tổ chức nhóm – Th¶o ln làm tập thực hành theo bớc tiến hành (theo hớng dẫn trên) – Ghi vào báo cáo thực hành ( theo mẫu TH chơng trình) – Ngừng luyện tập thu dọn vệ sinh – Theo dõi nhận xét đánh giá KQ thực hành – Thu b¸o c¸o TH Rút kinh nghiệm cho thân – Đợc GV cho xem viết thu hoạch có ~ 1 (59)Đọc trớc (41+42+43) Kẻ Mẫu báo cáo TH theo HD sgk trang 150 chất lợng tốt để rút kinh nghiệm (mu TH) -Ngày dạy: Tiết 39-Bài 41: đồ dùng loại điện – nhiệt Bn l in I Mục tiêu học: – Hiểu đợc nguyên lý làm việc đồ dùng loại điện nhiệt – Hiểu đợc cấu tạo, NLLV cách sử dụng bàn điện – Biết dùng bàn điện an toàn điện cách – Có ý thức giữ gìn đồ dùng điện đảm bảo an toàn *Trọng tâm: Nguyên lí chung đồ dùng loại điện – nhiệt Nguyên lí làm việc bàn điện II ChuÈn bÞ: – GV chuẩn bị: đồ dùng dạy học + tranh vẽ bàn điện Nồi cơm ®iƯn – HS : + SGK, vë ghi, dơng häc tËp III Tổ chức hoạt động dạy hoc. Ơn định, kiểm tra: Nêu t/d dịng in? Hđ giáo viên Hđ học sinh TiĨu kÕt (ghi b¶ng) HĐ1: Tìm hiểu NLLV dựng loi in nhit. ? HÃy nêu tác dụng nhiệt của dòng điện. – GV kết luận ? Vì dây đốt nóng làm bằng vật liệu có điện trở suất lớn và chịu đợc nhiệt độ cao. ? So sánh điện trở suất khả năng chịu nhiệt độ niken crôm với pherô crôm , ng-ời ta chọn dây niken crụm hn l pheroo crụm? HĐ2: Tìm hiều bàn điện. – Quan sát hình vẽ 41.1 ? dây đốt nóng bàn làm bằng vật liệu ? đợc lắp trong bàn nh ? – GV cho hs quan s¸t bàn điện. ? Đế bàn có cấu tạo nh thế nào ? chức ? ? Nắp bàn có cấu tạo ntn ? ? Vậy nguyên lí làm việc bàn là nh ? – HS phát biểu – HS ghi vë – Dựa vào kiến thức vật lý học để phát biểu R = l S – Các ý kiến HĐ2: Tìm hiều bàn là điện – HS quan sỏt hình và đọc SGK để trả lời câu hỏi – Quan sát bàn để nhận xét v tr li I Đồ dùng loại điện nhiệt. 1./ Nguyên lí làm việc: Dựa vào tác dụng nhiệt dịng điện chạy dây đốt nóng, biến đổi điện thành nhiệt 2./ Dây đốt nóng : R = l S – Dây đốt nóng làm vật liệu có điện trở suất lớn( vd: niken crơm có điện trở suất = 1,1 10-6 Ωm) chịu đợc nhiệt độ cao II Bàn điện: 1./ Cu to: a./ Dây đốt nóng: Làm hợp kim niken -crom Đợc đặt rãnh (ống) bàn cách điện với vỏ b./ Vá bµn lµ: – Vá gåm: +) đế làm gang đánh bóng mạ crơm (60)- Quan sát bàn là ? Trên bàn có số liệu kĩ thuật ? ? Khi sử dụng bàn cần ý những g× ? ? V× ? Về đồ dùng loại điện nhiệt nguyên tắc giống , cịn tùy mục đích sử dụng nhiệt vào việc mà có cấu tạo kiểu dáng khác HĐ 3: Hớng dẫn tự học 42: Em kể tên đồ dùng điện nhiệt khác có gia đình ? – Trong đồ dùng nêu hình, em nhận đồ dùng loại điện nhiệt? ? Trình bày cấu tạo nguyên lí làm việc nồi cơm điện? H4: Hng dn thc hnh nhà ,đọc viết báo cáo thực hành theo mẫu III , qua tìm hiểu SGK vi thc t – Đọc nội dung cần TH bµi 43 – Tìm hiểu đồ dùng loại điện – nhiệt (bàn điện , nồi cơm điện,bếp điện ) về: cấu tạo , ghi lại SLKT – B¸o c¸o theo mÉu III SGK trang 150 – Dựa vào nguyên lý chung thiết bị đốt nóng hs phát biểu NLLV bàn điện – Quan sát bàn điện nhận xét để trả lời – Chú ý GV hớng dẫn để trả lời câu hỏi HS đọc 42 làm theo hớng dẫn GV – Nghe hớng dẫn nhà thực tìm hiểu để có cách dùng đồ dùng điện nhiệt cầm nhựa đèn báo, rơle nhiệt, núm điểu chỉnh nhiệt độ ghi SLKT 2./ Ngun lý làm việc: Khi đóng điện dịng điện chạy dây đốt nóng toả nhiệt đợc tích vào đế bàn làm nóng bàn 3./ Sè liÖu kÜ thuËt: – Điện áp đm: 127V, 220V – Công suất đm: 300W đến 1000W 4./ Sư dơng: – Sử dụng điện áp định mức – Khi không để mặt đế bàn trực tiếp xuống bàn để lâu quần áo … – Điều chỉnh nhiệt độ bàn phù hợp với loại vải cần – Giữ gìn mặt đế bàn ln nhn – Đảm bảo an toàn sd III Đọc trả lời câu hỏi SGK 42 (trang146) IV Đọc viết báo cáo TH 43 SGK trang 150 HĐ Tổng hợp hớng dẫn nhà: – Trọng tâm phần I II bàn điện – Các đồ dùng loại điện khác cấu trúc nghiên cứu nh phần nghiên cứu bàn -Ngày dạy: Tiết 40 Bài 42 bếp điện nồi cơm điện I MụC TIÊU: 1 Hiểu đợc cấu tạo nguyên lý làm việc cách sử dụng bếp điện, nồi cơm điện Có ý thức sử dụng đồ dùng điện YCKT, an tồn, bền lâu * Träng t©m : cấu tạo nguyên lý làm việc cách sử dụng bếp điện, nồi cơm điện II Chuẩn bị: (61)- Vật thể : Ruột dây đốt núng ca m in III Tiến trình lên lớp: Hđ giáo viên Hđ học sinh Tiểu kÕt (ghi b¶ng) Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu học cần đạt đợc HS mở SGK trang 146 Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo, SLKT, công dụng bếp điện: – Quan sát hình 42 SGK trang 146 Bếp điện có phận nào? Dây đốt nóng thờng làm kim loại gì? – Em so sánh cách đặt dây đốt nóng vào thân bếp hai loại bếp điện kiểu hở kiểu kín? – Bếp điện kiểu kín kiểu hở bếp có nhiều u điểm hơn? sao? – BÕp điện thờng có số liệu KT nào? – Bếp điện có công dụng gì? Khi dùng bếp điện ta cần ý gì? – Quan sỏt trả lời câu hỏi “Dây đốt nóng làm hợp kim Niken-Crom” – HS: tr¶ lêi – Kiểu kín vừa an toàn điện sử dụng võa tiÕt kiƯm nhiƯt ®un nÊu – HS tả lời – Gợi ý SGK trang 147 Tiết 40 – Bài 42 I Bếp điện: 1 Cấu tạo: H 42.1 SGK Có phận : Thân bếp dây đốt nóng (Niken -Crom) a, BÕp ®iƯn kiĨu hë: – Dây đốt dạng lò so đặt vào rãnh thân bếp – Thân bếp làm đất chịu nhiệt b, BÕp ®iƯn kiĨu kÝn: – Dây đốt nóng đặt ống kín cách điện nhng truyền nhiệt tốt – Thân bếp nhôm, gang sắt – Ngồi cịn phận kèm thân: đèn báo , công tắc điều chỉnh nhiệt độ Các SLKT Udm : 127V; 220V Pdm : từ 500W đến 2000w 3 Sử dụng: Dùng để nấu chín thực phẩm Chó ý sư dơng: (SGK tr.147) Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo, SLKT, công dụng nồi cơm điện: – Quan sát hình 42 SGK trang 147 Nồi cơm điện có phận nào? Dây đốt nóng đợc đặt đâu ? – Đặt soong hợp kim nhôm vào nồi cơm điện cắm điện vào mà ta không bị điện giật? – Em so sánh cấu tạo nối cơm điện với bếp điện ? Nồi cơm điện tiết kiệm đợc điện hơn? – Nồi cơm điện thờng có số liệu KT nào? – Nồi cơm điện có công dụng gì? Khi dùng ta cần ý gì? _ HS quan sát mô tả SGK tr 147 – Vì dây đốt nóng đợc đặt cách điện với mâm Al nơi tiếp nhiệt cho soong ( Chất cách điện nhng dẫn nhiệt tốt cho soong) – Vì nồi cơm điện có vỏ bao ngồi hai lớp có bơng TT cách nhiệt tốt làm cho nối cơm điện nấu cơm bị nhiệt bên ngồi Do tiết kiệm đ-ợc nhiệt năng, điện tiêu thụ – HS đọc gợi ý SGK tr 148 II nồi cơm điện : 1 Cấu tạo: H 42.2 SGK Cã bé phËn chÝnh : – Vá nåi: cã hai líp ; gi÷a hai líp có thủy tinh cách nhiệt, – Soong làm hợp kim nhôm, bên phu lớp men trống dÝnh – Dây đốt nóng = Niken-Crom + Dây đốt nóng đợc đúc chất cách điện (truyền nhiệt tốt) đặt mâm nhôm ->Thực chế độ nấu cơm + Dây đốt nóng phụ , công suất nhỏ đặt thành nồi -> Thực chế độ ủ cơm – Ngoài thân bếp cịn có : đèn báo chế độ nấu ủ, cơng tắc , hẹn 2 C¸c SLKT Udm : 127V; 220V Pdm : từ 400W đến 1000w Dung tÝch soong: 0,75l ; 1l ; 1,5l ; 1,8l ; 2,5l 3 Sử dụng: Dùng để nấu chín thực phẩm ( nấu cơm chính) Chó ý sư dơng: (SGK tr.148) (62)- Đọc phần ghi nhớ – Khi sử dụng bếp điện , nồi cơm điện ta cần ý gì? – Bếp điện nồi cơm điện làm việc dựa nguyên lý nào? – Phõn biệt dây đốt nóng dây đốt nóng phụ nồi cơm điện? Lµm theo HD cđa GV HS liên hệ với 41 để trả lời * HDVN: – HS tự đọc 43 – thực hành nấu cơm , dùng bếp điện YCKT – Học trả lời câu hi SGK tr 148 – Đọc trớc 44 SGK tr.151 -Ngày dạy: Tiết 41 – Bµi 44 đồ dùng loại điện – Quạt điện I Mục tiêu học: – Hiểu đợc cấu tạo, nguyên lí làm việc cách sử dụng động điện pha Hiểu đợc NLLV cách sử dụng quạt điện – Có ý thức tự tìm hiểu cấu tạo cách sử dụng quạt điện KT – Có ý thức giữ gìn đồ dùng điện đảm bảo an tồn *Trọng tâm: Hiểu đợc cấu tạo, nguyên lí làm việc cách sử dụng động điện pha Hiểu đợc NLLV cách sử dụng quạt điện II Chuẩn bị: GV: + GA,đồ dùng dạy học Mô hình động pha + tranh vẽ bàn điện HS: + SGK, vë ghi, dông cô häc tËp III Tổ chức hoạt động dạy hoc. HĐ1 : Kiểm tra, giới thiệu mới: Em kể tên số đồ dùng loại điện- mà em biết? Theo em chúng có vai trị gì với SX đ/s ngời? Hđ giáo viên Hđ học sinh Tiểu kÕt (ghi b¶ng) HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo ng c in mt pha: Yêu cầu hs quan sát hình 44.1; 44.2 44.3 ? Cu tạo động gồm mấy phần ? ? Stato có cấu tạo nh ? ? Trên Stato có rãnh cực để làm ? – GV cho hs quan sát mô hình(có) Quan sát hình vẽ – Trả lời câu hỏi GV – Quan sát mô hình nhận xét – HS tìm hiểu cấu tạo rôto tơng t nh Tiết:41 I./ Động điện pha 1./ Cấu tạo: Có bé phËn chÝnh a Stato ( phần đứng yờn) H44.1 – Đợc ghép thép KTĐ cách điện với lớp sơn cách điện mỏng – Trên Stato có rÃnh cực quấn dây điện từ, dây quấn cách điện với lõi thép giấy cách điện b Rôto ( phần quay ) H44.2 (63)? R«to cã cấu tạo nh ? – GV gii thiệu nguyên lí làm việc động điện pha ? Trên động điện có ghi số liệu kĩ thuật ?và cách sử dụng HĐ3: tìm hiểu quạt điện. – Quan sát hình 44.4 Quạt điện có cấu tạo nh ? ? em có nhận xét cắm điện vào quạt. ? Cách sử dụng quạt nh nµo? – Theo dõi GV hớng dẫn nguyên lí làm việc động điện – Tham khảo SGK để tìm hiểu số liệu kĩ thuật v cỏch s dng HĐ2: tìm hiểu quạt điện. – Quan sát hình vẽ tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc KTĐ cách điện với – Trên lõi có rÃnh chứa nhôm, hai đầu nhôm nối với hai vòng nhôm tạo thành lồng (lồng sóc) 2./ Nguyên lý làm việc: – Động điện làm việc dựa vào tác dụng từ dòng điện – Khi đóng điện, có dịng điện chạy dây quấn Stato dòng điện cảm ứng dây quấn rơto, tác dụng từ dịng điện làm cho rơto động quay 3./ C¸c SLKT: SGK/152. 4./ Sử dụng: SGK/152,153 II./ Quạt điện: 1./ Cấu t¹o: Gồm động điện cách quạt 2./ Nguyên lí làm việc: Khi úng in vào quạt, động điện quay, kéo cánh quạt quay theo tạo gió làm mát 3./ Sư dơng: SGK. (trang153) HĐ4: Hớng dẫn đọc thực hành viết báo cáo Thực hành theo mẫu III SGK trng157: – Thực hành theo nội dung hơngs dẫn môc II SGK trng 156 – Báo cáo biết đợc qua tự tìm hiểu quạt điện gia đình (qua bảo dỡng )vào mẫu III SGK trang 157 HĐ5: Tổng kết HDVN: – Đọc phần ghi nhớ, hệ thống lại NDKT câu hỏi cuối bµi/155 – NhËn xÐt giê häc * Dặn dò: Trả lời câu hỏi SGK đọc trớc 45 – Tập tháo quạt gia đình bảo dỡng tìm hiểu thêm cấu tạo – Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành theo SGK trang 157 (64)TiÕt 42 – Bµi 45 : Thực hành quạt điện I Mục tiêu häc: Sau bµi häc lµm cho HS : 1 Hiểu đợc cấu tạo quạt điện gồm động điện cánh quạt Hiểu đợc số liệu KT 3 Sử dụng đợc quạt điện với yêu cầu KT đảm bảo an toàn * Trọng tâm : Hiểu đợc cấu tạo chức quạt điện ; sử dụng KT II CHUẩN Bị : GV; Mơ hình động quạt điện loại vòng ngắn mạch CS nhỏ; Quạt dùng – Đồng hồ vạn năng, bút thử in – Dụng cụ : tua vít, kìm, cơle loại HS : T thỏo qut in nhà để bảo dỡng bụi tra dầu vào ổ trục, đề xuất câu hỏi cần hiểu – Chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo theo SGK trang 157 IV Tổ CHứC HOạT ĐộNG DạY HọC HĐ1 : Kiểm tra, giới thiệu mới: Động điện pha gồm có phận nào? Động điện pha thờng đợc ứng dụng để làm gì? kể tên đồ dùng điện có động cơ điện Hoạt động giáo viên Hoạt động ca hc sinh Ni dung HĐ Nhắc lại nội quy an toàn GV phân nhóm , yêu cầu HS nhắc lại NQ ATLĐ HD quy trình bớc TH HĐ3 Tìm hiểu quạt điện: GV đa mô hình, quạt thật : – HD đọc giải thích SLKT – GV chốt HD ghi vào mẫu báo cáo bảng – Quan sát kể tên phận động quạt điện? phận có chức máy ? – GV gỵi ý yêu cầu HS tổng hợp ghi vào phần theo bảng mẫu báo cáo – Gv giáp sát , HD, gợi ý, giúp đỡ nhóm gp khú khn HĐ 4: Chuẩn bị cho quạt lµm viƯc : – Khi sư dơng quạt điện em cần ý gì? – HD tự kiểm tra bên , kiểm tra phần phần điện báo cáo theo bảng HĐ Cho quạt làm việc ; Nên tập trung quạt tốt bàn GV đóng điện HĐ, yêu câu lớp quan sát tình trạng làm việc quạt ghi vào mẫu báo cáo câu HS – Trình bày phần mẫu báo cáo – Nhắc lại NQATLĐ – Mở SGK trang 156 nêu trình tự bớc TH – Cỏc nhúm trng nhận thiết bị TH ổn định bạn nhóm theo vị trí đợc phân cơng – Đại diện nhóm đọc SLKT giải thích mẫu – HS nghe , quan sát tự biết ghi vào mẫu báo cáo chuẩn bị trớc – Đại diện kể tên phận mơ hình quạt thật Nêu chức phận – Thành viên nghe quan sát kết hợp ghi vào mẫu báo cáo HS nhóm tiến hành kiểm tra quạt trớc làm việc ghi báo cáo – Đại diện hs nªu kÕt qur kiĨm tra tríc líp – Khắc phục cố trớc cho quạt HĐ – KT quạt AT cho quạt làm việc (đóng in) Nghe tiếp tục hoàn thiện báo cáo – Nộp báo cáo nghe HDVN 1, Bảng SLKT ý nghĩa SGK trang 157 2, Bảng Cấu tạo chức 3, Bảng Kừt kiểm tra quạt trớc làm viÖc: (65) HĐ : Tổng kết đánh giá TH: – Nhận xét phần chuẩn bị HS, tinh thần thái độ kết TH – HD HS tự đánh giá TH dựa mục tiêu học ghi báo cáo – GV thu báo cáo TH HS nhà chấm HDVN: Tự đọc 46 +47 MBA pha TH dùng MBA (ổn áp)trong GĐ có điều kiện , Chú ý cỏch v kớ hiu MBA Đọc trớc 48 vµ 49 SGK trang 165+167 -Ngày dạy: Tiết 43 (Bài 48+49): sử dụng hợp lí điện Thc hnh tớnh toỏn tiờu th điện gia đình I Mục tiêu học: – Biết đợc nhu cầu tiêu thụ điện – Biết sử dụng điện hợp lí – Có ý thức tiết kiệm điện – Biết cách tính tốn tiêu thụ điện gia đình, thơng qua HD GV *Träng t©m: BiÕt sử dụng điện hợp lí Có ý thức tiết kiệm điện II Chuẩn bị: – GV in phiÕu häc tËp tr¾c nghiƯm SGK tr 166 – Bảng phụ kê mẫu bảng liệt kê tiêu thụ điện gia đình tháng dụng cụ dùng điện (SGK tr 169) III Tổ chức hoạt động dạy hoc. H§1: KiĨm tra giới thiệu mục tiêu học – Mô tả cấu tạo MBA pha?sử dụng MBA nh nµo? – GV giới thiệu mục tiêu học Đặt v/đ, Hiện ngành điện đợc đầu t XD thêm nhiều nhà máy điện ,song không đáp ứng đợc nhu cầu tiêu thụ điện Vào cao điểm ngành điện không đáp ứng đợc ĐN cho tiêu dùng điện NL tự nhiên khai thác ngày cạn kiện Vậy , phải biết dùng ĐN hợp lí tiết kiệm ta xét xem dùng điện nh hợp lí v tit kim? Hđ giáo viên Hđ học sinh Tiểu kết (ghi bảng) HĐ2: HD tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ điện năng. ? Ti vào buổi chiều tối ngời ta gọi cao điểm ? – B»ng hiÓu biÕt thân hs trả lời Tiết 43 I Nhu cầu tiêu thụ điện năng. 1 Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng. (66)- GV cho hs trả lời câu hỏi SGK để tìm đặc điểm cao im HĐ3: HD tìm hiểu sử dụng hợp lí tiết kiệm điện năng. ? Nên làm cao điểm. ? Em cũn biết biện pháp để Giảm bớt tiêu thụ điện trong cao điểm không lãng phí điện ? – HS tr¶ lêi BT SGk theo sù híng dÉn cđa GV H§ cá nhân: – c v lm bi nh SGK để tìm hiểu đợc cách sử dụng hợp lí tiết kiệm điện thụ điện nhiều gọi cao điểm ( từ 18 đến 22 giờ) 2 Những đặc điểm giờ cao im. – Điện tiêu thụ lớn – Điện áp mạng điện giảm xuống II Sử dụng hợp lí tiết kiệm điện năng. 1 Giảm bớt tiêu thụ điện năng cao ®iĨm. – Cắt điện số đồ dùng điện không thiết yếu 2 Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. 3 không sử dụng lÃng phí điện năng HĐ4: HD cách tính tốn tiêu thụ ĐN gia đình: – Đọc SLKT : CS định mức tất đồ dùng điện gia đình ghi lại theo mẫu bảng SGK trang 169 , sè lỵng loại? thời gian tiêu thụ TB ngày? – Vận dụng công thức tính công dòng ®iƯn tõ c«ng thøc tÝnh c«ng st P = A t A = P t Với 🙁 t- thời gian làm việc đồ dùng điện; P – công suất đồ dùng điện ; A- ĐN tiêu thụ đồ dùng điện thời gian t.) – áp dụng cách quy đổi đơn vị: 1kwh = 1000Wh để đa số điện(KWh) TT (1) Tờn dựng in (2) Công suất điện P (W) (3) Sè l-ỵng (4) Thêi gian sử dụng ngày(giờ:h) (5) Tiêu thụ điện ngày A ( Wh) (6) 1 Đèn ống huỳnh quang và chấn lu 45 45 x x = 1440 (wh) 2 đèn sợi đốt 60 3 2 3 Quạt bàn 60 4 Quạt trần 80 5 Tđ l¹nh 120 24 6 Tivi 80 7 Nồi cơm điện 650 1 8 BÕp ®iƯn 1000 1 9 Êp ®un níc dïng ®iƯn 800 1 0,5 10 Bơm nớc 240 0,5 11 Đầu radi ô catxet 60 1bộ 12 Máy tính 450 1bộ 13 Bình nóng lạnh 1500 1 = (wh) * Tiêu nthụ ĐN gia đình ngày : Tổng ĐN đồ dùng điện dùng ngày – tổng cột (6) bảng ( đổi Wh thành KW h). * Tiêu thụ ĐN tháng gia đình :ĐN tiêu thụ ngày ( coi trung bình ngày tháng tiêu thị ĐN tơng đơng nhau) nhân TB với tháng 30 ngày A = x 30 = (kwh) HĐ5 : Tổng kết củng cố , hdvn: – Đọc phần ghi nhớ phần cã thÓ em cha biÕt SGK trang167, nhËn xÐt giê học – Kẻ bảng tổng kết ôn tập SGK trang 170 – Tự giác ôn tập theo câu hỏi SGK trang 171 trả lời câu hỏi từ câu đến câu 13 – Chuẩn bị tốt cho kiểm tra thực hành 1tiết( xem mẫu báo cáo TH ccác học HD nhà TH (67) -Ngày dạy: TiÕt 44 kiĨm tra mét tiÕt I Mơc tiêu học: 1 Kiểm tra kĩ TH chơng và7: – Nhn dạng : đồ dùng điện, vật liệu kĩ thuật điện, đồ dùng điện loại học – Lµm bµi tËp vỊ MBA – Tính tốn tiêu thụ điện đồ dùng điện ngày , tháng Biết tiết kiệm ĐN cho gia đình nơi cơng cộng 2 Nhằm đánh giá , cho điểm HS khách quan , nghiêm túc II ChuÈn bÞ: Gv : soạn đề in đề ( theo mục tiêu) HS : ôn tập theo HD ôn tập tiết trớc III Tổ chức hoạt động dạy hoc. H§1: Kiểm tra giới thiệu mục tiêu học HĐ2 : Phát đề bài, soát đề(đề in riêng) HĐ3: GV giám sát HS làm thực hành ( dạng tờng trình )nghiêm túc Nhắc nhở HS làm ỳng quy ch HĐ 4: Thu soát HĐ5 HDVN: Đọc tìm hiểu mạng điện nhà (bài 50 SGK) IV Hớng dẫn dáp án biểu điểm chấm: Câu 1:( 3điểm) STT Tên gọi Chức 1 – ng ốn huỳnh quang – Biến đổi ĐN thành quang Tạo dòng tử ngoại cực đèn tác dụng vào lớp bột huỳnh quang để phát sáng. 2 (1®) -chÊn lu (®iƯn cảm) – Nhờ tính điện cảm chấn lu tạo điện áp ln t lờn in cực ống đèn phóng điện (phóng tia tử ngoại) 3 (1®) -Stăcte – Mồi phóng điện điện cực đèn sởi ấm điện cực đèn Khi đèn HĐ ổn định chức này khơng cịn nữa. 4 (0,5® ) – Giá đèn – Hộp đèn chứa dây dẫn giá để cố định đui , stăcte bóng đèn. (0,5® ) – Đui đèn – Cố định bóng giá truyền dẫn điện cho bóng đèn Câu 2: (2điểm) 1 Tìm hiểu sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang: ~ 1 (68)Cách mắc: Chấn lu mắc nối tiếp với bóng đèn dây pha; Stắcte mắc song song với bóng đèn Hai đầu dây đèn đợc nối với nguồn điện phích cắm. C©u 3: (5®iĨm) Mẫu III SGK trang 169: Tính A đồ dùng điện – cho 2đ TT (1) Tên đồ dùng điện (2) C«ng suất điện P (W) (3) Số l-ợng (4) Thêi gian sư dơng ngµy(giê:h) (5) Tiêu thụ điện ngày A ( Wh) (6) 1 Đèn ống huỳnh quang và chÊn lu 45 45 x x = 1440 (wh) 2 đèn sợi đốt 60 3 2 60 x x = 360 (wh) 3 Quạt bàn 60 60 x x = 480 (wh) 4 Quạt trần 80 80 x x = 160 (wh) 5 Tđ l¹nh 120 24 120 x x 24 = 2880 (wh) 6 Tivi 80 80 x x = 800 7 Nåi c¬m ®iÖn 650 1 650 8 BÕp ®iÖn 1000 1 1000 9 Êp ®un níc dïng ®iƯn 800 1 0,5 400 10 B¬m níc 240 0,5 120 11 Đầu radi ô catxet 80 1bé 80 12 M¸y tÝnh 450 1bé 1125 13 Bình nóng lạnh 1500 1 1500 = 99825(wh) * Tiêu thụ ĐN gia đình ngày : Tổng ĐN đồ dùng điện dùng ngày tổng cột (6) bảng ( đổi Wh thành KW h). = 99825(wh) = 99,825 kwh Tính tổng đổi đơn vị kwh – cho 1điểm * Tiêu thụ ĐN tháng gia đình :ĐN tiêu thụ ngày ( coi trung bình ngày tháng tiêu thị ĐN tơng đơng nhau) Nhân TB với tháng 30 ngày A = 99,825 kwh x 30 = 299,475 (kwh) – đúng cho 1điểm. * Số tiền gia đình phải trả cho tiêu dùng điện tháng là: (1 kwh giá 1240đ) 299,475 (kwh) x 1240đ = 371349 đ – Tính cho 1điểm -Ngày dạy Chơng 8:mạng điện nhà Tiết 45 – Bài 50: Đặc điểm mạng điện nhà I Mục tiêu học: – Hiểu đợc đặc điểm yêu cầu mạng điện nhà – Hiểu đợc cấu tạo chức số phần tử mạng điện nhà – Tìm hiểu để biết đợc cơng dụng, cấu tạo nguyên lý làm việc số thiết bị đóng- cắt lấy điện mạng điện Phân loại đợc thiết bị đóng- cắt lấy điện mạng điện – Liên hệ đợc kiến thức học vào thực tế – Củng cố cách phân loại đồ dùng điện xếp mạng điện nhà *Trọng tâm: Đặc điểm cấu tạo mạng điện nhà, cấu tạo vai trị số thiết bị đóng- cắt lấy điện mạng điện. II ChuÈn bÞ: + Tranh Hình vẽ: 50.2/174 + Sơ đồ phn ghi nh SGK trang 175: Mạng điện nhµ (69)III Tổ chức hoạt ng dy hoc. HĐ1: Kiểm tra giới thiệu mục tiêu học – Kiểm tra ss – Giới thiệu MT học Nhà máy điện xa nơi tiêu dùng điện Muốn có điện để dùng sx đs ta cần có hệ thống mạng lới điện Trong hệ thống lới điện có mạng điện nhà – Vậy , MĐTN có phạm vi đến đâu hệ thống mạng điện chung? Nó có đặc điểm gì? Hđ giáo viên Hđ học sinh Tiểu kÕt (ghi b¶ng) HĐ2: HD tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu mạng điện trong nhà (phần ghi theo sơ đồ) – Treo tranh hình 50.1 50.2 ? Điện áp sử dụng gia đình có điện áp bao nhiêu ? ? Giá trị điện áp vùng có khác ko ? ? Theo em số đồ dùng điện trong mỗi gia đình có giống về số lợng không ? ? Theo em công suất đồ dùng điện có ko ? lấy VD minh hoạ ? Khi đồ dùng điện có cơng suất lớn điện áp phải lớn có đúng ko ? LÊy VD ? ? Tại vỏ số thiết bị điện có ghi Uđm lớn hơn điện áp mạng điện ? HĐ nhóm chọn đồ dùng điện TBĐ tập SGK tr 173 – Tại ta khơng nên chọn nồi cơm điện có ghi 110V-600W .? chọn có khó khăn sử dụng chúng? ? Mạng điện phải đảm bảo nhng yờu cu gỡ ? HĐ3: HD tìm hiểu cấu tạo của mạng điện nhà: – Cho hs quan sát hình 50.2 ? Hoàn thiện cấu tạo mạng điện trong nhà. ? Mạng điện nhà gồm những phần tử ? GV ;Tóm tắt theo sơ đồ nh SGK phần ghi nhớ.( treo bảng phụ ) * Ghi nhí : SGK trang175. – B»ng nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ, hs trả lời câu hỏi – Theo dừi HD v đặt vấn đề GV để trả lời câu hỏi rút KL – HS tìm hiểu SGK để trả lời Và lấy đợc VD minh hoạ HĐ nhóm chọn đồ dùng điện TBĐ tập SGK tr 173 – vì mua đồ dùng điện có Uđ m < Umang Nu cắm trực tiếp cắm vào Umang làm háng ngay đồ dùng đó. – Nếu dùng điện áp của MĐTN ta lại mua thêm thiết bị MBA (hoặc mắc thêm TB- đồ dùng điện khác) để đa điện áp từ 220V 110V mới dùng đợc đồ dùng TB đó. Nh , ta phí tốn hơn. – HS đọc nêu yêu cầu MĐYN – Tham khảo SGK để trả lời câu hỏi – Nêu đợc yờu cu ca mng in – Quan sát hình vẽ – Hoàn thiện tập nhỏ SGK – Nêu đợc phần tử mạng in -Tiết 46: I Đặc điểm yêu cầu của mạng điện nhà. 1 Điện áp mạng điện trong nhà. Cp điện áp mạng điện nhà 220V Đây giá trị định mức mạng điện sinh hoạt nc ta 2 Đồ dùng điện mạng điện nhà. a Đồ dùng điện: Trong thực tế có nhiều loại đồ dùng điện – Chia loại Đ-N; Đ-Q; Đ-C b Công suất đồ dùng điện: Mỗi đồ dùng điện có cơng suất lớn nhỏ khác nhau, VD: Búng ốn: 40W; 60W c Điện áp thiết bị: – Cỏc thit b in, dùng điện nhà phải phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp mạng điện – Thiết bị đóng cắt, bảo vệ điều khiển, U m > U Mang – Đồ dùng điện : Uđ m = U Mang 4 Yêu cầu mạng điện trong nhà: – m bo cung cấp đủ điện cho đồ dùng điện – Phải đảm bảo an toàn cho ngời sử dụng cho nhà, – Dễ kiểm tra sửa chữa – Sử dụng thuận tiện,chắc, đẹp II Cấu tạo mạng điện trong nhà: Gồm phần tử: – Công tơ điện – Dây dẫn điện(dây dây nhánh) – Các thiết bị điện: Đóng -cắt, bảo vệ lấy điện Đặc điểm Yêu cầu Cấu tạo Cú điện áp định mức 220V Đồ dùng điện MĐTN đa dang Điện áp định mức c¸c thiết bị ,đồ dùng điện phải phù hợp với điện áp mạng điên 1 Đảm bảo cung cấp đủ điện 2 Đảm bảo an toàn điện cho ng ời nhµ Sư dơng thn tiƯn , chắc đệp Dễ dàng kiểm tra s÷a ch÷a Gồm phần tử : Công tơ điện Dây dẫn điện (gồm dây Mạch dây nhánh) Các thiết bị điện : đóng – cắt , bảo vệ lấy điện Các đồ dùng điện (có (70)- – Đồ dùng điện.(3loại) * Ghi nhớ : SGK trang175. HĐ5 : Tổng kết củng cố , hdvn: – Tổng hợp : Đặc điểm cấu tạo mạng điện nhà, – HDVN: Tr li cỏc câu hỏi SGK tr 175+180 Đọc 51 để chu b cho tit sau -Ngày dạy: TiÕt 46 – Bµi 51 : Thiết bị đóng – cắt lấy điện mạng điện nhà I Mục tiêu học: – Tìm hiểu để biết đợc công dụng, cấu tạo nguyên lý làm việc số thiết bị đóng- cắt lấy điện mạng điện Phân loại đợc thiết bị đóng- cắt lấy điện mạng điện – Liên hệ đợc kiến thức học vào thực tế *Trọng tâm: Cấu tạo vai trò số thiết bị đóng- cắt lấy điện mạng điện. II Chuẩn bị: Các thiết bị đóng – cắt – Dụng cụ tháo lắp III Tổ chức cỏc hot ng dy hoc. HĐ1: Kiểm tra giới thiệu mục tiêu học – Kiểm tra ss – Mở đâu theo SGK Hđ giáo viên Hđ học sinh Tiểu kết (ghi bảng) HĐ4 HD tìm hiểu TB đóng cắt lấy điện của MĐTN: – Th«ng qua mét sè TB§ thËt – Tại lại phải dùng thiết bị đóng – cắt , bảo vệ lấy điện MĐTN?K/n? – Tëng tỵng nÕu mạch điện TB công tắc? phích cắm ? ổ điện? – Giới thiệu loại công tắc điện. – Trong mch in cụng tắc đ-ợc mắc đâu? vai trị nó? NT hoạt động? – Trên cơng tắc có ghi SLKT ? giải thích ý nghĩa SLKT đó? – Có TB đóng – cắt khác? câu dao có vai trị gì? – Mạch điện gia đình em , cầu dao đợc mắc vị trí nào? có vai trị mạch điện? – Phích điện /có vai trị dùng điện? Nếu đồ dùng điện gắn liền cố định với mạch điện điều khiển bảng điện ,thì có bất lợi cho đồ dùng cần th-ờng xuyên di chuyển? – – + Nghe hớng dẫn tìm hiểu thiết bị đóng- cắt lấy điện MĐTN – Quan sát vật thật nhận TBĐ vai trò mắc vào mạch điện? – Quan sát hình vẽ đọc trả lời câu hỏi SGK 51.1 51.2.3 + Cơng tác điện TB dùng để đóng cắt điện bằng tay, dùng các MĐ chiếu sáng hay đi kèm với ĐDĐ HĐ : cực động cực tĩnh – Quan sát phân tích để biết đợc cấu tạo phận công tắc điện Trả lời CH GV: – Tìm hiểu sơ đồ để biết cách mắc công tắc mạch in – Quan sát hình vẽ vật thật tìm hiểu cấu tạo công dụng cầu dao – Theo dõi trả lời câu hỏi GV – Đọc trả lời câu hỏi SGK để nắm vững cấu tạo công TiÕt 46: III TB đóng cắt lấy điện MĐTN: 1 TB đóng – cắt mạch điện: + Cơng tắc điện ; có nhiều loại: bấm , xoay, giật, loại 2cực, loại cực Dùng để đóng – cắt mạch điện đồ dùng điện, đợc mắc dây pha, sau cầu chì trớc đồ dùng điện. + CÇu dao ; loại 1cực, loại 2cực, loại 3cực (SGK) – SLKT: Uđ m Iđ m (vd: 250V – 15A) – Vai trị vừa cơng tắc vừa cầu chì bảo vệ mạch điện Mắc trớc TB điều khiển và đồ dùng điện. 2 ThiÕt bÞ lÊy ®iƯn: – ổ điện ; có nhiều loại Dùng để lấy điện cho đồ dùng điện (vai trị nh nguồn) – Phích cắm kèm với đồ dùng điện để lấy điện cho đồ dùng (nhiều loi) (71)dụng ổ điện phích điện – Ghi lại tóm tắt HĐ5 : Tổng kết củng cố , hdvn: – Tổng hợp : Cấu tạo công dụng thiết bị đóng cắt MĐTN – HDVN: Trả lời câu hỏi SGK tr 175+180 Đọc 52+53để chẩu bị cho tiết sau -Ngày dạy: Tiết 47 (Bài 53): thiết bị bảo vệ mạng điện nhà I Mục tiêu học: – Hiu c cu to v ngun lí làm việc cầu chì ; áptơmát – Thực hành với mạch điện có dùng TB đóng cắt , lấy điện có cầu chì aptơmat Thấy đợc TB mắc vị trí tác dụng mạch điện đồ dùng điện *Trọng tâm: Hiểu đợc cấu tạo nguyên lí làm việc cầu chì ; áptơmát II Chn bÞ: – Bảng TH gồm: cầu chì (có aptơmat) , cơng tắc 2cực đ/khiển bóng đèn 220V- 75W(cả đui )bóng đui 6V-3W,bảng điện , ổ cắm , phích cắm nối nguồn (nguồn MBA 220V – 6V) loại dây chảy đờng kính khác Tất đợc mắc theo H54.1,2, dùng đợc – HS kẻ sẵn mẫu b/c III SGK trang 182 vào vë III Tổ chức hoạt động dạy hoc. Hđ giáo viên Hđ học sinh Tiểu kết (ghi bảng) HĐ1: Kiểm tra giới thiệu mục tiêu học – K tờn cỏc thit bị đóng cắt lấy điện nói rõ vài trị TB đó? – MT học. HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo nguyên lí làm việc cầu chì (aptomat); – Cầu chì có vai trò nh nào? – Quan sát cầu chì (mở xem phận cầu chì hộp )và mô tả cấu tạo cầu chì ? suy rộng các loại cầu chì khác. HS : đợc KT Më SGK vµ lµm theo HD: – Quan sát cầu chì mô tả cấu tạo Dây chảy mắc nối tiếp với mạch điện Khi xảy ra cố ngắn mạch quá tải (do dùng điện quá CS) dòng điện trong mạch tăng lên Tiế 47: I Cầu chì: 1 Cụng dng: Bo vệ an toàn cho đồ dùng điện, mạch điện xảy cố ngắn mạch tải (QCS) Cấu tạo phân loại: a, Cấu tạo : SGK – Gồm vỏ +đế cách điện – Dõy chy l dõy chỡ b, phân loại: nhiều lo¹i: èng , hép, nót (72)- Tại nói: dây chảy bộ phận quan trọng của cầu chì? – Đây nguyên lí làm việc cầu chì HÃy nhắc lại nguyên lí làm việc của cầu chì? – Quan sát cấu tạo aptomat – Trình bày nguyên lí làm việc aptomat? – HÃy so sánh u nhợc điểm cầu dao aptomat? H 3: Hng dn :TH cầu chì có sử dụng TB đóng cắt lấy điện; – §äc nội dung Th 54SGK – Nêu vai trò cầu chì trong mạch điện? – Tại ngắn mạch trong mạch điện có dây chảy nóng chảy dây dẫn điện lại không? – Em hóy quan sỏt bng 53.1 GK để nhận xét giá trị định mức dây chảy(dây chì ) với loại dẫn dẫn điện (đồng nhơm)? – Qua , trả lời tại ngời ta lại dùng dây chì làm dây chảy cầu chì? – GV: vào nhiệt độ nóng chảy chúng: đồng hợp kim nóng chảy nhiệt độ cao (từ 900 10830C) Chì có nhiệt độ nãng ch¶y thÊp(3270C) giá trị định mức làm dây chảy nóng chảy đứt (nổ cầu chì), lúc mạch điện hở , mạch khơng có dòng điện bảo vệ đồ dùng điện TB mch. – HĐ cá nhân tìm hiểu cấu tạo cách làm việc aptomat – H§ theo HD cđa GV – Trả lời câu hỏi có ghi lại báo cáo theo mÉu III SGK trang 188 -… TH cầu chì với mạch điện an tồn 6V nh sơ đồ hình 54.1và 2a, SGK – Hiểu phải dùng dây chảy dây chì mà khơng thể dây đồng hay dây nhôm ngắn mạch q tải(do dùng điện q CS) dịng điện mạch tăng lên quá giá trị định mức làm dây chảy nóng chảy đứt(nổ cầu chì), lúc mạch điện hở , mạch khơng có dịng điện bảo vệ đồ dùng điện TBĐ mạch. – Dây chảy thay phải có đờng kính giá trị định mức với dây chì hỏng(xem bảng 53.1SGK) II Aptomat ( cầu dao tự động) – Khi mạch điện bị ngắn mạch tải, dòng điện tăng đột ngột vợt định mức, aptomat tự động cắt mạch điện (về OFF), bảo vệ mạch điện tbđ, đồ dùng điện Vai trò nh cầu chì. – Khi sữa chữa nguyên nhân cố MĐ , ta gạt núm (ON) mạch điện lại có điện Vai trị nh cầu dao. – V× vËy ; Dïng aptomat thay cho cầu chì HĐ4 : Tổng kết củng cố , hdvn: – Vai trò nguyên lí làm việc cầu chì aptomat – Hoàn thành báo cáo TH cầu chì ( chủ yếu trả lời câu hỏi) – Trả lơì câu hỏi bai53 SGK trang 186 – Đọc nội dung 55 Sơ đồ mạch điện> (73) -Ngµy dạy: Tiết 48 (Bài 54): thực hành : cầu chì I Mục tiêu học: Sau GV phải làm cho HS: – HS mụ t đợc nguyên lý làm việc vị trí lắp đặt cầu chì trong mạch điện – HS làm đợc thực hành lắp mạch điện có cầu chì – Rèn kĩ làm việc khoa học, an toàn điện, an tồn lao động – Có ý thức kỉ luật, vệ sinh sau thực hành * Trọng tâm : Nguyên lý làm việc vị trí lắp đặt cầu chì trong mạch điện, lắp mạch điện cầu chì II CHUẩN Bị : GV chuẩn bị dây chì dây đồng có kích thớc (loại Idm = 1A), cầu chì mạch điện có nguồn 220V(MBA 220v/ 6V) , bóng đèn (6V – 3W) đui tơng ứng, công tắc hai cực, ổ điện, nến, dây nối đủ – HS , HS chuẩn bị nến, kẻ mẫu báo cáo thực hành theo mẫu SGK trang188 IV Tổ CHứC HOạT ĐộNG DạY HọC H1 : ổn định – Kiểm tra chuẩn bị, giới thiệu mới: – KiĨm tra sù chn bÞ HS – Giới thiệu mục tiêu học SGK Giới thiệu thiết bị nội dung bµi thùc hµnh Hoạt động thầy Hoạt động Trò HĐ : Thực hành so sánh dây chì dây đồng cung kích thớc. – Chia dây chì dây đồng kích thớc tới nhóm – HD ss xem dây có độ cứng theo cặp nhóm – Dùng nến thắp sáng để đốt dây chì dây đồng (2 bạn bạn đốt loại) SS dây dễ nóng chảy hơn? – Gọi số em giải thích ? Tại dùng dây chì làm dây chảy để bảo vệ cố ngắn mạch? HĐ “ Thực hành lắp mạch điện trờng hợp làm việc bình thờng: – HD nối mạch điện theo hình 54.1 SGK Cầu chì đợc mắc nh MĐ? vị trí? – Lu ý mắc thiết bị cần để công tắc mở (Mạch điện hở) – Đóng cơng tắc đèn sáng ntn? hay khơng sáng? tìm ngun nhân? – Tắt cơng tắc đèn sáng hay tắt? nguyên nhân ? GV kết luận : Trong trờng hợp mạch điện làm việc bình thờng dây chì (dây chảy) đóng vao trị dây dẫn in HĐ : Thực hành bảo vệ ngắn mạch cầu chì : – Mc mạch điện nh hình 54.2a ( Cơng tắc K để mở) – Cơng tắc K đóng vai trị làm ngắn mạch mạch điện – Yêu nhóm nhận xét sơ đồ mạch điện có khác với mạch điện trớc? Nhận xét vị trí mắc công tác hai sơ đồ ? – Ngồi theo cặp đôi thực hành theo hớng dẫn GV – Đại diện nhóm trả lời câu hỏi GV – Viết thu hoạch trả lời câu hỏi 1,2 (MÉu b/c) – HS ngßi theo nhãm tỉ: Trả lời câu hỏi GV – Mắc mạch ®iƯn theo HD – Cầu chì mắc nói tiếp vào MĐ trớc cơng tắc, đèn – Kiểm tra cơng tắc để vị trí mở (Ngắt mạch điện) – Đóng cơng tắc – nhóm quan sát báo cáo lớp nguyên nhân cách khắc phục – đèn sáng bình thờng khơng vấn đè – Tắt cơng tắc – đèn tắt bình thờng – Cá nhân viết thu hoạch vào báo cáo câu theo mẫu SGK trang 188 – HS theo nhóm mắc MĐ theo sơ đồ hình 54.2ê – Đa ý kiến trao đổi trớc lớp Rút nhận xet riêng (74)- Sơ đồ đóng cơng tắc xảy cố ngắn mạch? Khi cầu chì có tợng gì? tác dụng ? – KL : Nếu ta mắc sai vị trí công tắc mạch điện làm ngắn mạch không an toàn (nguy hiểm) cho toàn mạch điện cầu ch× – Khơng đợc phép thay dây chì dây đồng có kích thớc ( Vì có cố ngắn mạch dây đồng chịu đợc nhiệt độ cao do có nhiệt độ nóng chảy cao 10830C , cịn dây chì chịu đợc đợc nhiệt độ thấp nhiều (3270C) có tác dụng chảy làm hở M§ cã sù cè) HĐ 5: Tổng kết đánh giá thực hành: – Nhận xét chuấn bị HS – Nhận xét thái độ học tập, ý thức kí luật, kết TH – Rút kinh nghiệm cho tiết TH sau – HD hoàn thành báo cáo thu hoạch nhận xét cầu chì nổ ? HS: (Khi xy cố ngắn mạch, dòng điện mạch tăng cao đột ngột làm nhiệt độ dây dẫn tăng cao , dây chì (có nhiệt độ nóng chảy thấp dây đồng nhiều) bị nóng chảy đứt làm hở mạch điện Trong MĐ khơng có dịng điện nữa, TB c bo v. – Cá nhân ghi lại nhận xét báo cáo theo phần (mẫu b/c) – Nhận xét vào TH Thu báo cáo TH cho GV – Tự rút kinh nghiệm thực hành theo đánh giá chung trớc lớp HDVN: Đọc trớc 55 SGK trang 189 Tìm hiểu mạch điện chiếu sáng đèn pin -Ngày dạy: Tiết 49 (Bài 55): Sơ đồ điện I Mục tiêu học: Sau GV phải làm cho HS: 1 Hiểu đợc khái niệm , sơ đồ nguyên lí sơ đồ lắp đặt mạch điện Đọc đợc số sơ đồ mạch điện mạng điện nhà Có ý thức giữ gìn TBĐ , đồ dùng điện lớp , nhà *Trọng tâm: Hiểu đọc đợc sơ đồ nguyên lí sơ đồ lắp đặt MĐ II Chuẩn bị: GV : Dụng cụ để có mạch điện nh : Hình vẽ 55.1 Tranh vẽ số kí hiệu sơ đồ điện (bảng 55.1 SGK trang 190) HS: Kẻ bảng 55.1 SGK vào ghi III T chức hoạt động dạy hoc. H§1: KiĨm tra giới thiệu mục tiêu học – Nêu nguyên lí làm việc cầu chì? – Gii thiu MT đạt v/đ: thiết kế mạch điện mà ta phải vẽ toàn trạng dây vị trí bóng vào BV thì? Rất cần hình biểu diễn TB, Đồ Dùng điện theo quy ớc để vẽ mạng điện hay hệ thống điện cho nhanh gn. Hđ giáo viên Hđ häc sinh TiĨu kÕt (ghi b¶ng) (75)gì? – Tiếp v/đ Tại cần dùng SĐ ®iÖn? – Quan sát H55.1 SGK so sánh mạch điện thực tế với sơ đồ mạch điện Chúng có phần tử ? đợc dùng kí hiệu nào? cịn dây dẫn dùng kí hiệu ntn? – S in l gỡ? HĐ3 :Tìm hiểu số kí hiệu quy ớc mạch điện: – Treo bảng 55.1(tranh vẽ) yêu cầu nhóm phân loại kí hiệu theo nhóm sau: Nhóm kí hiệu nguồn điện nhóm kí hiệu dây dẫn nhóm kí hiệu TBĐ nhóm kí hiệu đồ dùng điện – cất tranh Hãy nhớ lại kí hiệu nhóm vẽ kí hiệu TBĐ hay đồ dùng điện? HĐ4: Phân loại sơ đồ điện: Gv yêu cầu đọc mục a,b SGK; – ThÕ nµo lµ mlh cđa phần tử điện? – Th no l biểu thị vị trí , cách lắp đặt phần tử mạch điện? – H·y ph©n tÝch m¹ch điện hình 55.2và h55.3 để rõ * u cầu HS phân tích sơ đồ hình 55.4a,b trang 191 192 đâu sơ đồ nguyên lí đâu là sơ đồ lắp đặt? – Quan sát nhận xét, trả lời câu hỏi cđa GV – hình biểu diễn quy ớc của số TBĐ, đồ dùng điện mạch điện hoặc hệ thống điện. – HĐ theo nhóm để ghi nhớ kí hiệu phân loại sơ đồ điệnB/C Mét vµi HS lên bảng thực nhớ lại kí hiệu vẽ lại HS khác nhận xét bổ sung – Đọc mục 3cả avàb – Trả lời CH Gv +Sơ đồ nguyên lí H55.2 : chỉ biểu thị MĐ gồm 1cầu chì 1ổ điệndùng để lấy điện cho đồ dùng điện +Sơ đồ lắp đặt : thể rõ vị trí lắp đặt cầu chì ổ điện một bảng điệnvà cách dây từ nguồn điện đến bảng điện 1 Sơ đồ điện gì? là hình biểu diễn quy ớc một số TBĐ, đồ dùng điện trong mạch điện hệ thống điện. 2 Một số kí hiệu quy ớc trong sơ đồ điện. Các nhóm kí hiệu gồm : dây dẫn, nguồn điện, TBĐ, đồ dùng điện (SGK) 3 Phân loại sơ đồ điện: a, Sơ đồ nguyên lí: H55.2 là sơ đồ nêu lên mlh các phần tử MĐ , mà khơng thể vị trí ,cách lắp đặt xếp phần tử đó. b,Sơ đồ lắp đặt:H55.3 là sơ đồ biểu thị rõ vị trí , cách lắp đặt phần tử trong MĐ c, Phân biệt sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp dặt H55.4SGK A O H55.4d H55.4c A O H×nh 55.2 A O H×nh 55.3 H55.4b O (76)HĐ5 : Tổng kết củng cố , hdvn:Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 192 – Phân biệt khác SĐNL với SĐLĐ: Đap s án sau : S nguyên lý Sơ đồ lắp đặt – Là sơ đồ nêu nên mối liên hệ điện của phần tử (thiết bị điện, đồ dùng điện, dây dẫn ) mạch điện Nó khơng rõ cách lắp ráp, xếp các phần tử mạch điện – SĐ nguyên lý dùng để ngiên cứu vận hành mạch điện, là sở để XD sơ đồ lắp đặt – Là sơ đồ biểu thị rõ vị trí ,cách lắp đặt phần tử (thiết bị điện, đồ dùng điện, dây dẫn ) mạch điện Vẽ sơ đồ lắp đặt dựa trên sơ đồ nguyên lý – Sơ đồ lắp đặt dùng để dự trù vật liệu, thiết bị , lắp đặt sữa chữa các phần t ca mng in – Nêu câu hỏi cuối trả lời lớp – Đọc trớc 56+57 SGK Chuẩn bị mẫu b/c cho bµi häc sau (GiÊy khỉ A4) -Ngày dạy : Tiết 50 (Bài 58): thiết kế mạch điện I Mục tiêu học: – Hiểu đợc bớc thiết kế mạch điện – Thiết kế đợc mạch điện chiếu sáng đơn giản – Làm việc nghiêm túc,theo quy trình KH *Trọng tâm: Hiểu thiết kế đợc mạch điện chiếu sáng đơn giản, theo bớc HD SGK trang 199 II Chuẩn bị: GV: Vẽ sẵn SĐNL hình 58.1 SGK trang 197 HS : Đọc trớc 58+59 SGK Viết sẵn mẫu báo cáo III SGK trang 201 III Tổ chức hoạt động dạy hoc. Hoạt động giáo viên (GV) nội dung v h ca hs – Trình bày yêu cầu Gv – Cá nhân mở SGK nghiên cứu , trả lời CH GV 1 Thiết kế mạch điện gì? l nhng cụng việc cần làm trớc lắp đặt MĐ, bao gồm: – XĐ nhu cầu sử dụng MĐ – Đa phơng án thích hợp (vẽ SĐNL) – XĐ phần tử cần để thiết kế MĐ HĐ1: Kiểm tra giới thiệu mục tiêu bài học – Kiểm tra chuẩn bị cá nhân HS – Giới thiệu MT học ghép cần biết thu xếp thời gian để học cho tốt lp v nh HĐ2: Tìm hiểu Thiết kế mạch điện gì, trình tự thiết kế : Thiết kế MĐ gì? A O (77)Yêu cầu HS đọc SGK trang 197 cho biết công việc thiết kế mạch điện gì? 1 Tr×nh tù thiÕt kÕ M§ ntn? Đọc cho biết bạn Nam sách có nhu cầu lắp MĐ để làm gì? xuất phát từ đâu mà đặt yêu cầu đó? – Căn vào đâu để vẽ rá phơng án thiết kế?( vẽ SĐNL) – Theo em phơng án thiết kế bạn Nam , nên chọn PA ? sao? ( Hay PA Nam đa PA PA sai, PA phù hợp với YC dùng điện bạn? – Khi giúp bạn chọn PA phù hợp ta bắt tay giúp Nam làm tiếp cơng việc gì? – Để lắp đợc MĐ đơn giản ta cần làm theo trình tự làm tốt khâu chuản bị mua sắm vật liệu TB, đồ dùng điện , muốn ta cần tính tốn để lặp bảng dự trù GV cho mẫu bảng ( giống phần III, mẫu báo cỏo TH- SGK trang 201.) – Lắp MĐ kiểm tra MĐ nh nào? HĐ3: Tìm hiểu công việc thiết kế mạch điện: Yờu cầu đọc 59 SGK , – BT thùc hành đa nhu cầu dùng ú – Lắp thử kiểm tra MĐ theo yêu cầu thiết kế không, với nhu cầu sử dụng không HS đọc sgk nêu bớc nội dung thiết kế MĐ 2 Tr×nh tù thiÕt kÕ M§ (SGK trang197) – HS đ a : Cách chọn đồ dùng điện phù hợp với MĐ , lới điện dang dùng yêu cầu dùng điện , cách BT SGK trang 198 – HS hình dung cơng việc cần cho TK MĐ, biết cách b/c tính tốn VL TB, đồ dùng, dụng cụ cho lắp đặt MĐ: stt Tên dụng cụ , TB, dựng điện số lợng YCKT bóng đèn, đui đèn tơng ứng 2 220V – 75W 40W 2 bảng ®iÖn nhùa 15×20 (cm) – Cá nhân đọc TH 59 – Theo gợi ý GV ta chọn sơ đồ nguyên lý số phù hợp với YC tập nêu (HS đa tra nhiều ph-ơng án ,) B1 :XĐ lại MĐ sử dụng MĐ chiếu sán cần l¾p. B2: Vẽ SĐNL SĐLĐ MĐ (các PA) B3: Lựa chọn (lập bảng dự trù) VL , TB, đồ dùng điện dụng cụ cần thiết cho lắp đặt MĐ. B4 Lắp thử kiểm tra MĐ có theo YC thiết kế không Các TB, đồ dùng lắp vị trí TK khơng, có an tồn điện khơng ,vận hành tốt đạt đợc MĐ ngời sử dụng không ” – Sơ đồ lắp đặt từ SĐNL : 220V 1 220V 2 220V 3 220V 4 (78)MĐ đơn giản GV giao cho hai dãy nghiên cứu 2BTTH này:(ND giống SĐNL số Nam ) – Gỵi ý: Theo c¸c bíc nh SGK – BT1 > MĐ chiếu sáng gồm 1cầu chì, 2cơng tắc hai cực điều khiển độc lập hai đèn xoay chiều: bớc ta lm nhng gỡ? HĐ4 ;Thực hành vẽ SĐNL SĐLĐ MĐ theo nội dung tập phần II bài59 TH TKMĐ HĐ5 : Tổng kết cñng cè , hdvn: – Hiểu thiết kế đợc mạch điện chiếu sáng đơn giản (nh tập nêu trên), theo bớc HD SGK trang 199 – Về nhà nghiên cứu tiếp phơng án thiết kế tập nêu ý 59 – Đọc ôn tập chơng III Nạng điện nhà Kẽ sẵn bảng tổng kết ôn tập chơng III SGK trang 202 vào -Ngày dạy: / / 2012 Tiết 51: ôn tập học kì II (Tng kt v ụn tập : chơng đồ dùng điện chơng Mch in nh) I Mục tiêu học: 1 Hệ thống hóa kiến thức học chơng chơng (Đồ dùng điện MĐTN cấu tạo MĐTN ) 2 Biết vận dụng kiến thức học để làm tập 3 Rèn ý thức tự giác ôn vận dụng KT vào thực tế sống Ôn tập theo câu hái SGK (trang203 +204 ) *Trọng tâm: Trả lời đợc câu hỏi nêu tiết học ôn II Chuẩn bị: GV; kẻ bảng tổng kết ôn tập nh SGK Soạn hệ thống CH dự kiến trả lời HS : Đọc tự giác ôn tập theo néi dung HD «n tËp SGK trang 202-203- 204 III Tổ chức hoạt động dạy hoc. HĐ1: Kiểm tra giới thiệu mục tiêu học – kiểm tra chn bÞ cđa HS nh kẻ bảng tổng kết, trả lời CH sgk – Giíi thiƯu MT bµi häc HĐ 2> Câu hỏi ôn tập phần Đồ dùng điện gia đình: 1, Có loại đồ dùng điện đợc học ? cho VD loại? Nêu câu tạo nguyên lý làm việc đèn huỳnh quang? 3 Để động điện máy điện làm việc tốt bền lâu, sử dụng ta cần ý nhng im no? /// Phần HD trả lời c©u hái cđa GV C©u : Tù HS nêu thảo luận ĐA trớc lớp Câu > SGK trang 137 +138 C©u > SGK trang 153 H58.2 Sơ đồ lắp đặt MĐ theo SNL s 3 O A Đèn bàn (79)Hoạt động giáo viên (GV) Hoạt động học sinh (HS) HĐ3 : HD ôn phần đặc điểm cấu tạo M§: – Cho HS thảo luận nhóm trả lời CH MĐT sau thảo luận trớc lớp ND: – MĐTN có đặc điểm nào? Điện áp ca MTN l bao nhiờu? Cu tạo(MĐTN có phần tử nào) ? – Trình bày yêu cầu MĐTN? – dựng in MĐTN loại nào? Tại ta lại nói đồ dùng điện MĐTN đa dạng? – Khi chọn TB đồ dùng cho MĐTN ta chú ý gì? – Kể tên số thiết bị đồ dùng điện dùngtrong mạch điện sinh hoạt gia đình.? HĐ4: Ơn tập nội dung sơ M: Cho HĐ nhân trả lời CH làm BT SGK phần tổng kết ôn tập (Ôn sau) – Th no l s nguyờn lí, sơ đồ lắp đặt? – Lµm bt 4vµ sgk trang 203+204 – Cá nhân tìm câu trả lời sau đố phối hợp nhóm chọn đáp án thảo luận với lớp – HS ôn thảo luận kq: – c im (ct sơ đồ ghi nhớ SGK trang 175) – Cấu tạo MĐTN bao gồm phần tử: SGK cột trang 175 – Yêu cầu MĐTN cét SGK trang175 – Chú ý cách chọn TBĐ thờng có điện áp định mức (điện áp TB làm việc bt ) lớn điện áp định mức MĐTN.Còn đồ dùng điện lại có điện áp định mức SX điện áp định mức MĐTN. Đáp án :+ Sơ đồ nguyên lí: H55.2 là sơ đồ nêu lên mlh phần tử trong MĐ , mà khơng thể vị trí ,cách lắp đặt xếp phần tử đó. M¹ng điện Trong nhà Đặc điểm Thiết bị Của Mạng điện S in Quy trình Thiết kế Mạch điện Cú in ỏp nh mc 220V Đa dạng thể loại công suất đồ dùng dïng ®iƯn Phù hợp cấp điện áp thiết bị ,đồ dùng điện với điện áp định mức mạng điện Thiết bị đóng – cắt (cầu dao , công tắc…) Thiết bị lấy in (phớch cm,rc cm) Thiết bị bảo vệ( aptomat,cầu ch×) Sơ đồ nguyên lý Sơ đồ lắp đặt Mục đích thiết kế (mạch điện dùng để làm gì?) Đ a ph ơng án thiết k v la chn ph ơng án thích hợp Chọn thiết bị đồ dùng điện cho mạch điện (lập bảng dự trù) (80)H×nh 1: MĐ chiếu sáng Hình2 MĐ chiếu sáng xâu chuỗi HĐ5: Ôn tập nội dung thiết kế MĐ – Các nhóm thảo luận trình tự thiết kÕ M§ – LÊy mét sè VD chøng minh tầm quan trọng bớc thiết kế MĐ tạo s¶n phÈm míi HĐ6 : Tổng kết củng cố , hdvn: – GV nhận xét đánh giá ôn tập – HDVN; tiếp tục ôn tập chơng (đã đợc HD ôn tập 44 + Sơ đồ lắp đặt:H55.3 là sơ đồ biểu thị rõ vị trí , cách lắp đặt các phần tử MĐ Câu : để cầu chì làm việc có tớnh chn lc Câu4: Bóng 110V; bóng 220V Câu 5: K- 1-2 K-1-3-4-5 K-1-3-4-6 – Ôn tập trả lêi néi dung thiÕt kÕ M§: Từ yêu cầu sử dụng điện đến việc vẽ SĐNL “ và SĐLĐ mạch điện (ở phơng án) , chọn phơng án phù hợp với yêu cầu sử dụng điện đạt đợc hiệu kinh tế , tiết kiệm đợc điện, lập bảng dự trù :tính tốn VL,TB,đồ dùng,dụng cụ cần thiết để lắp MĐ v c kim tra. Ngày dạy: Tiết 52: kiểm tra học kì II (Bài làm 45 phút) I Mục tiêu học: – Kim tra việc nhận thức kiến thức chơng an toàn điện, đồ dùng thiết bị điện MĐTN , đặc điểm cấu tạo MĐTN – Biết kiểm tra MĐ , XĐ đợc SĐNL với YCKT mắc TB, đồ dùng điện kí hiệu vẽ sơ đồ điện – Là tiêu chí để đánh giá kết học tập HS – RÌn tÝnh lµm bµi cẩn thận, khoa học ,nghiêm túc, chất lợng II ChuÈn bÞ: A O 1 2 3 A O A B C K 3 5 6 A O H×nh 55.2 A O (81)Gv soạn in đề kiểm tra theo chuẩn kin thc ó HD HS ôn tập theo tiết ôn tập 51,44,và làm BT có SGK III Tổ chức hoạt động dạy hoc. HĐ1: Ôn định tổ chức , kiểm tra ban đầu HĐ2: Phát đề soát đề kiểm tra(đề kèm theo) Đề: I Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm) Khoanh trịn vồ chữ trớc câu trả lời đúng. 1 Dây đốt nóng bàn đợc làm vật liệu: (0,5 đ) A.Vonfram B vonfram phñ bari oxit C Niken-cr«m D Pher«-cr«m 2.Trên nồi cơm điện có ghi 220V, ý nghĩa số liệu kỹ thuật (0,5đ) A Cờng độ dịng điện định mức ca ni cơm điện. B in ỏp định mức nồi cơm điện. C Công suất định mức nồi cơm điện. D Dung tích soong nồi cơm điện. Chọn từ cụm từ cho khung sau để điền vào chỗ trống câu sau đợc câu trả lời đúng: (1, đ) NhiÖt từ điện nhiệt năng Nguyờn lý làm việc nồi cơm điện dựa vào tác dụng dòng điện , biến đổi thành 4 Chọn từ cụm từ cho khung, điền vào chỗ trống cho câu trả lời đúng: (1,5điểm) Trong cầu chì, phận quan trọng đợc mắc với mạch điện cần bảo vệ Khi xảy cố , dòng điện tăng giá trị định mức làm dây chảy cầu chì đứt dây chảy , mạch điện bị hở ; các đồ dùng dùng điện mạch điện đợc bảo vệ. II . Tự luận (6,5 điểm) Câu : Em hÃy trình bày cấu tạo yêu cầu mạng điện nhà? 4 điểm Cõu : Để động điện làm việc tốt , bền lâu, sử dụng ta cần ý điểm gì? 2,5 điểm HÕt HĐ3: HS làm độc lập, nghiêm túc , tự giác GV gi¸m sát HS làm bài, nhắc nhở vi phạm HĐ4: Khi 5phút ,yêu cầu HS soát lại chuẩn bị thu Thu HS kiểm tra số với ss HĐ5: Nhận xét kiểm tra , HDVN: ÔN tập, tổng kết IV hớng dẫn dáp án biểu điểm chấm: hớng dẫn dáp án biểu điểm chấm kiểm tra học kì 2 I trắc nghiệm :(3,5điểm) 1 Chọn C; chän C; 3 Chän c¸c cơm tõ theo thứ tự điền vào chỗ trống là: cơ học điện năng 4 Chọn cụm từ theo thứ tự điền vào chỗ trống : dây chảy nối tiếp ngắn mạch nóng chảy ) II tự luận ( 6,5 điểm) Câu 1 (4 điểm) + Đúng phần nêu cấu tạo MĐTN gồm: { – Công tơ điện – Dây dẫn điện gồm dây dẫn dây dẫn nhánh – Các TBĐ gồm TB đóng – cắt ; lấy điện bảo vệ điện – Các Đồ dùng điện gồm nhóm : đồ dùng loại điện – nhiệt ; điện – c ; in quang )} + Đúng Yêu cầu MĐTN gồm: { m bo cung cấp đủ điện ; Đảm bảo an toàn cho ngời nhà ; Sử dụng thuận tiện , , bền đẹp; Dễ sử dụng, kiểm tra sữa chữa} C©u 2 ( 2,5 điểm ) Đúng ý cho 0,5 điểm : – Điện áp đa vào động điện không đợc lớn điện áp định mức động không thấp – Không để động làm việc q cơng suất định mức 1®iĨm 1®iĨm 1,5®iĨm 2 ®iĨm 2 ®iĨm 2,5®iĨm Nèi tiÕp song song d©y chảy nóng chảy ngắn mạch hở (82)- Cần kiểm tra tra dầu mỡ định kì – Đặt động nơi sẽ, chắn, khơ ráo, thống gió bụi – Động mua hgoặc để lâu ngày không sử dụng , trớc sử dụng cần phải kiểm tra bút thử điện có rị điện vỏ hay khơng -Ngµy d¹y : bá ttheo ppct míi 12/9/2011 TiÕt 25:/ B28: Thùc hµnh: ghÐp nèi chi tiÕt. I Mục tiêu học: Sau bai học GV làm cho HS : 1 Hiểu đợc cấu tạo biết cách tháo, lắp ổ trục trớc trục sau xe đạp Biết sử dụng dụng cụ , thao tác an toàn *Trọng tâm: Cấu tạo trình tự tháo, lắp cụm trục trớc xe đạp II Chuẩn bị: – GV nghiên cứu cách tháo lắp cho thành thạo trớc lên lớp – Chuẩn bị cụm trục trớc cụm trục sau xe đạp ( tháo rời nan hoa, có moay chi tiết liên quan trục trớc theo sơ đồ 28 tr96) – Dông cụ tháo lắp, rẻ lau tay, mỡ dầu xe , xà phòng – HS chuẩn bị mẫu báo cáo môc III, SGK tr 97 III Tổ chức hoạt động dạy hoc. H§ cđa GV H§ cđa HS HĐ1 : Kiểm tra hớng dÃn chung bµi thùc hµnh: KT: – Có loại khớp động thờng gặp ? tìm vd loại? công dụng của khớp quay? KT phần cbị B/C TH Quan sát cụm trục trớc xe đạp nội dung mục II/1 SGK tr96 trả lời : – HÃy nêu cấu tạo trục trớc xđ? GV hd HS phận cấu tạo nên trục trớc xđ – Muốn tháo rời chi tiết cụm trục trớc xđ ta làm theo trình tù nµo? GV : Gý theo trình tự sơ đồ SGK tr96 – Muốn ta phải chọn dụng cụ nào để thực ? – Khi lắp ta thực theo quy trình nào? Hẫy vẽ quy trình lắp? làm theo HD báo cáo thực hành SGK tr97 GV phân chia dụng cụ vị trí nhóm TH GV khi tháo cần làm tốt để việc lắp chi tiết làm việc đợc bt? – Khi lắp chi tiết cần ý những gì? vặn ren nh để ko HS đợc kiểm tra nhanh HS trình bày phần chuẩn bị, – HĐ đọc lập mở SGK tìm hiểu nội dung TH; xây dựng cách thức ,trình t thc hin ND – Các ý kiến tìm hiĨu cđa HS: – HS đọc phần ý , – Cá nhân ghi nhớ phần ý lắp, bảo dỡng Đai ốc Vòng m Đai ốc hÃm côn Côn Trục Nắp nồi trái (nắp chặn) Nắp nồi phải (nắp chặn) Bi bi Nôì phải (83)bị cháy ren? – Mg xong nh đạt u cầu? H§2 Tỉ chøc cho HS thùc hµnh: -Gv cho HS tiến hành TH theo quy trình +Tháo cụm trục trớc xe đạp + Kiểm tra chi tiết sử dụng đợc ko? bảo dỡng trục , nồi, bi, côn ổ trục + tiÕp tục quy trình lắp +Các điểm lu ý lắp ? – GV giám sát HS thực hành – giải tình HS mắc phải tháo lắp cụm trục trớc xe đạp – Chó ý cách điều chỉnh côn xe lắp – Nhắc nhở HS ko để dầu mỡ bám vào bàn gh , ỏo qun HĐ3 : Tổng kết củng cố , hdvn: – Còn 6-7 phút yêu cầu HS ngõng TH, thu dơng vµ dän vƯ sinh – HD tự đánh giá thực hành theo mục tiêu 28 – GV nhËn xÐt ý thức chuẩn bị kỉ luật TH nhóm cho điểm học tập nhóm -HS ngồi theo nhóm thực hành theo trình tự thơng hiểu, nhóm phân cơng thực hành cụ thể , thành viên khác quan sát, ý kiến bớc làm, ghi chép theo mẫu báo cáo mục III- SGK – Các ý kiến đề xuất gặp khó khăn – Thùc hiƯn theo lƯnh cđa GV – Dän vÖ sinh theo nhãm, – Thu b/c TH vµ tù nhËn xÐt bµi TH theo HD, Mơc tiêu 28 – Cá nhân ghi lại công việc chuẩn bị cho tiết sau HDVN:T giỏc ôn tập phần vẽ kĩ thuật, phần khí học trả lời câu hỏi đặt cuối Chuẩn bị cho ôn tập kiểm tra học kì I

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống,

Bạn đang xem bài viết: Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống. Thông tin được tạo bởi Mầm Non Nam Hưng chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.